OBLASŤ PRAXE

Riešenie sporov

Naším primárnym cieľom je pomáhať našim klientom, pokiaľ možno, predchádzať riziku súdnych sporov , prípadne riešiť potenciálne spory cestou mimosúdneho rokovania. Ak žiadna z týchto variant nie je možná, ponúkame rýchlu, spoľahlivú a nákladovo efektívnu pomoc pri súdnych sporoch, rozhodcovských konaniach a arbitrážach.

Veríme, že kľúčom k úspechu pri riešení sporov je špecializácia a teamová spolupráca. Naši právnici sú špecialistami vo všetkých kľúčových právnych oblastiach, ako sú bankovníctvo a financie, fúzie a akvizície, právo nehnuteľností, pracovné právo. Okrem toho disponujeme špecialistami na procesné právo. Vďaka kombinácii perfektnej znalosti hmotnoprávnej úpravy aj procesného práva môže náš tím poskytovať vysoko kvalitné právne služby a s úspechom zastupovať klientov pri ich sporoch.

Efektivita nášho prístupu bola ocenená medzinárodnou ratingovou agentúrou Chambers Europe, ktorá o nás napísala, že sme: "obzvlášť výrazní v arbitrážnych a regulačných záležitostiach" a "vždy hľadáme možnosti riešenia sporov bez nutnosti zdĺhavého súdneho konania." V roku 2019 bola advokátska kancelária PRK Partners vyhlásená za najlepšiu českú právnickú firmu v oblasti riešenia súdnych sporov a arbitráží vydavateľstvom epravo.cz v súťaži organizovanej pod záštitou Českej advokátskej komory a Ministerstva spravodlivosti Českej republiky.

Mediácia

Robíme všetko preto, aby sme pre našich klientov viedli spory účelným a nákladovo efektívnym spôsobom. Naši odborníci sa v kauzách, v ktorých je to vhodné, snažia využívať dostupné alternatívne spôsoby riešenia sporov. V takýchto prípadoch hľadáme riešenie, ktoré predstavuje win-win stratégiu pre všetkých účastníkov, či už cestou mimosúdneho konania alebo prostredníctvom mediácie. Podľa našich skúseností môže rokovanie za účasti nestranného mediátora priniesť v mnohých prípadoch pozitívne výsledky, pretože obohacuje strany o nezávislý pohľad tretej strany.

Rozhodcovské konanie

Podľa českého a slovenského práva sa môžu strany rozhodnúť vyriešiť svoj spor prostredníctvom arbitráže, aby sa vyhli všeobecným súdom. V takom prípade sa strany môžu obrátiť na nezávislého rozhodcu alebo rozhodcovský tribunál s tým, že sa zaviažu rešpektovať jeho rozhodnutie. Zároveň si môžu vybrať procesné pravidlá, ktorými sa bude arbitráž riadiť. Rozhodcovský rozsudok je potom pre obe strany záväzný a predstavuje vykonateľné rozhodnutie, ktoré je možné vykonať v exekúcii.

Našim klientom vieme pomôcť s výberom najvhodnejšieho rozhodcovského fóra pre medzinárodnú arbitráž. Naši odborníci majú rozsiahle skúsenosti s medzinárodným rozhodcovským konaním na väčšine medzinárodných rozhodcovských centrách, vrátane ICC, UNCITRAL, VIAC, LCIA a SCC, a to tak v pozícii rozhodcov, ako aj v pozícii zástupcov strán.

Robert Němec a Martin Aschenbrenner za Českú republiku a Miriam Galandová a  Kristián Csach za Slovenskú republiku, sú vysoko uznávanými a odporúčanými rozhodcami v domácich a v medzinárodných rozhodcovských konaniach a v posledných 15 rokoch pracovali na mnohých sporoch. Robert Němec a Martin Aschenbrenner sú zapísaní ako rozhodcovia v RSHAK a PXE pričom Robert Němec je tiež rozhodcom zapísaným na zozname rozhodcov VIAC. Miriam Galandová a Kristián Csach pravidelne rozhodujú spory vedené pred VIAC, a sú tiež zapísaní v zozname rozhodcov Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory.

Súdne konanie 

Hoci sa v advokátskej kancelárii PRK Partners dlhodobo snažíme sporom predchádzať, prípadne hľadať ich alternatívne mimosúdne riešenie, v niektorých prípadoch je nevyhnutné pristúpiť k súdnemu uplatneniu alebo obrane práv a následnému výkonu súdnych rozhodnutí. Tím advokátskej kancelárie PRK Partners pre súdne riešenie sporov je zložený z popredných expertov, ktorí majú praktické skúsenosti so zastupovaním klientov pred domácimi a zahraničnými súdmi a majú jasnú predstavu ako viesť konanie efektívne a dosiahnuť úspech. Sme presvedčení, že základným predpokladom úspešného riešenia sporov je spolupráca procesných špecialistov s právnymi expertmi, ktorí dokonale ovládajú relevantné oblasť hmotného práva, a zároveň sú schopní pochopiť právnu a obchodnú podstatu sporu a dokážu navrhnúť efektívne a inovatívne riešenia. Procesný tím advokátskej kancelárie PRK Partners zahŕňa skúsených odborníkov, ktorí dokážu porozumieť potrebám konkrétneho klienta.

Súčasťou procesnej stratégie je, okrem iného, analýza skutkovej situácie, identifikácia  právnych problémov a rizík, vyhodnotenie situácie, návrh prípadných alternatívnych právnych riešení a analýza ich efektivity. Samozrejmosťou je prvotriedne zastúpenie v konaní pred českým či slovenským súdom, zabezpečenie právneho zastúpenia v zahraničí a zastúpenie pri výkone rozhodnutia alebo exekúcii vykonateľných titulov doma aj v zahraničí. V súčasnej dobe zastupujeme v Českej republike klientov vo viac ako 70 sporoch s celkovou hodnotou presahujúcou 40 mld. Kč a v Slovenskej republike vo viac ako 200 sporoch s celkovou hodnotou viac ako 100 mil EUR.

Správne konanie

Regulácia zo strany orgánov verejnej moci sa neustále zvyšuje a dopadá na väčšinu komerčných aktivít. Správne právo sa tak stalo nevyhnutnou súčasťou nášho poradenstva. Konflikt verejného a súkromného práva prináša neustále nové praktické problémy. Nejde len o spory proti vydaným správnym rozhodnutiam (napríklad ukladajúcim sankcie a pod.), ale aj o obranu proti nezákonnému postupu správnych orgánov v rámci správneho konania alebo mimo neho. Advokátska kancelária PRK Partners má s riešením administratívnych a regulačných záležitostí bohaté skúsenosti. Naši odborníci zastupujú klientov v správnych konaniach a poskytujú klientom komplexné poradenstvo od získania potrebných licencií a povolení až po riešenie obrany proti individuálnym správnym aktom.

Klienti radi zverejňujú svoje doterajšie úspechy pri uzatváraní významných obchodných transakcií, či už ide o fúzie a akvizície alebo finančné transakcie alebo transakcie týkajúce sa nehnuteľností. Pokiaľ ide o riešenie sporov, klienti spravidla trvajú na zabezpečení ochrany súkromia a osobných údajov. Naším cieľom je absolútna dôvera a diskrétnosť týkajúca sa všetkých záležitostí klienta, ktoré sú nevyhnutné pre zachovanie samotnej podstaty zmluvného vzťahu medzi advokátom a klientom. Z dôvodu ochrany osobných údajov zásadne nezverejňujeme mená a iné citlivé osobné údaje našich klientov, pokiaľ si to samotní klienti neželajú.

Silný právny tím na Vašej strane

Miriam Galandová,

Partner


JUDr. Ing. Miriam Galandová, LL.M., FFCA

Robert Němec,

Partner


JUDr. Robert Němec, LL.M.

Marek Procházka,

Partner


Marek Procházka, LL.M.

Petr Bezouška,

Of Counsel


JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

Kristian Csach,

Of Counsel


doc. JUDr. Kristian Csach, PhD., LL.M.

Karel Eliáš

Of Counsel


Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš

Illia Antonov

Advokát


Mgr. Illia Antonov

Ján Augustín

Advokát


JUDr. Ján Augustín

Lucie Baumruková

Advokát


JUDr. Lucie Baumruková

Vojtěch Černý

Advokát


Mgr. Vojtěch Černý

Kristýna Faltýnková

Advokát


JUDr. Kristýna Faltýnková

Kateřina Fritzlová

Advokát


Mgr. Kateřina Fritzlová

Viktor Glatz

Advokát


Mgr. Viktor Glatz

Matej Kačaljak,

Advokát


Doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, Ph.D.

Lenka Konvalinová,

Advokát


Mgr. Lenka Konvalinová, LL.M.

Martin Lukáč

Advokát


Mgr. Martin Lukáč

Jana Otčenášková,

Advokát


Mgr. Jana Otčenášková, LL.M.

Radka Rutar,

Advokát


JUDr. Radka Rutar, Ph.D.

Michal Sylla

Advokát


Mgr. Michal Sylla

Filip Šilhavý

Advokát


Mgr. Filip Šilhavý

Tereza Šlajsová

Advokát


Mgr. Tereza Šlajsová

Marcela Tomčalová

Advokát


Mgr. Marcela Tomčalová

Alžběta Heřmánková

Právnik


Alžběta Heřmánková LL.B., LL.M.

Martin Frolík

Senior Compliance Counsel


Mgr. Bc. Martin Frolík

Referencie

Kontinuálne zastupovanie významnej stavebnej spoločnosti v energetickom sektore v troch prebiehajúcich vzájomne prepojených sporoch vzniknutých zo zmluvy o dielo so subdodávateľom. Predmetná zákazka bola súčasťou energetického projektu v hodnote 16 mld. Kč (cca 625 mil. EUR).

Kontinuálne zastupovanie popredného lokálneho developera (ako veriteľa) v niekoľkých súdnych sporoch týkajúcich sa výstavby a ďalej v niekoľkých rôznych konkurzných konaniach.

Zastupovanie nemeckej spoločnosti, ktorá je dodávateľom železničných cisternových vozňov a iných špeciálnych vozidiel a poskytovateľom služieb v oblasti železničnej logistiky, v konkurznom konaní vedenom proti jej českému dodávateľovi.

Zastupovanie popredného investora v oblasti solárnej energetiky v spore z kúpnej zmluvy a v následnom exekučnom a konkurznom konaní.

 

Zastupovanie dánskeho investora v niekoľkých sporoch o určenie vlastníckeho práva ku komerčnej nehnuteľnosti. Náš klient uspel so svojimi nárokmi na Ústavnom súde Českej republiky a po dlhoročných sporoch získal späť vlastnícke právo k predmetnej nehnuteľnosti.