Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

1. Identifikácia prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář, so sídlom Jáchymova 26/2, Praha 1, 110 00, Česká republika, IČO: 26692392 a advokátska kancelária PRK Partners s. r. o., so sídlom Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 978 643.

2. Úvod

Táto Informácia o spracúvaní osobných údajov vysvetľuje, prečo a akým spôsobom získavame a spracúvame Vaše osobné údaje. Informujeme Vás tiež o Vašich právach vyplývajúcich zo spracúvania Vašich osobných údajov.

Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie, ktoré môžu byť použité na identifikáciu Vašej osoby alebo ktoré Vám ako fyzickej osobe možno priradiť. Akékoľvek iné výrazy použité v tejto Informácii o spracúvaní osobných údajov majú rovnaký význam ako v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Neposielajte nám, prosím, žiadne Vaše osobné údaje, pokiaľ si neprajete, aby boli použité spôsobom popísaným v tejto Informácii o spracúvaní osobných údajov.

Vaše osobné údaje môžeme získavať a používať najmä v súvislosti s:

 1. poskytnutím požadovaných informácií prostredníctvom formuláru žiadosti o poskytnutie informácií;
 1. poskytovaním našich právnych služieb;
 1. existujúcim vzťahom medzi Vami a našimi klientmi;
 1. Vašim záujmom o spoluprácu a s jej následným výkonom; 
 1. ochranou našich oprávnených záujmov;
 2. Vašou návštevou našich priestorov;
 1. používaním nášho webu;
 1. zasielaním našich ponúk a inej marketingovej komunikácie.

3. Získavanie osobných údajov

Všeobecné ustanovenia

Získavame osobné údaje priamo od Vás, od našich klientov alebo od ich protistrán a zástupcov.

Môžeme tiež získavať osobné údaje od tretích strán, ako sú verejné orgány, Váš zamestnávateľ, obchodní partneri alebo z verejne dostupných zdrojov – databáz.

Máme právo získavať súčasné alebo staršie osobné údaje vrátane Vášho mena, údajov obsiahnutých v zmluve, identifikačných údajov, údajov o organizácii, v ktorej pôsobíte, zamestnaní, funkciách, ktoré ste zastávali, a údajov o požiadavkách/sťažnostiach. Môžeme tiež získavať osobné údaje získané v priebehu Vašich ďalších rokovaní s nami a našimi klientmi. Môžeme spracúvať Vaše osobné údaje najmä v nadväznosti na akýkoľvek osobný, telefonický alebo mailový či online kontakt s Vami.

Naším cieľom je spracovávať iba presné osobné údaje. Preto nás, prosím, informujte o všetkých zmenách Vašich osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté, a to e-mailom na adresu: gdpr@prkpartners.com alebo poštou na vyššie uvedené poštové adresy.

Výberové konanie

Ak máte záujem o spoluprácu s PRK Partners a poskytnete nám Vaše osobné údaje (či už priamo alebo nepriamo prostredníctvom personálnej agentúry), použijeme ich iba v rámci nášho interného výberového konania bez toho, aby sme ich poskytli akejkoľvek tretej strane. Vo výnimočných prípadoch však môžeme byť požiadaní o sprístupnenie Vašich osobných údajov tretím stranám (napr. na žiadosť orgánov verejnej moci).

4. Spracúvanie osobných údajov

Medzi spracovávané osobné údaje patria najmä, nie však výlučne:

 • všeobecné identifikačné údaje (napr. meno, titul alebo funkcia, Váš vzťah k nám alebo k našim klientom);
 • kontaktné údaje (napr. poštová adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo);
 • finančné údaje (napr. informácie o platbách, najmä číslo bankového účtu, platobné údaje, faktúry atď.);
 • údaje týkajúce sa používania našich webových stránok (pozri Oznámenie PRK Partners o používaní súborov cookies);
 • údaje, ktoré ste poskytol/a za účelom využitia našich právnych služieb;

 • údaje, ktoré ste poskytol/a za účelom nadviazania spolupráce;

 • osobné údaje získané od našich klientov alebo od ich právnych zástupcov v rámci plnenia zmluvy o poskytovaní právnych služieb;
 • videozáznamy z nášho kamerového systému v Prahe;

 • akékoľvek ďalšie údaje, ktoré poskytnete na základe vlastného uváženia na konkrétny účel spracúvania.

Vo vzťahu k účelom popísaným v úvode spracúvame nasledujúce osobné údaje:

 • V prípade, že požiadate o informácie prostredníctvom kontaktného formulára na našich webových stránkach, spracúvame Vaše všeobecné identifikačné údaje a kontaktné údaje spolu s krátkou správou / informáciami, ktoré ste požadoval/a. Právnym základom pre takéto spracúvanie je najmä plnenie zmluvy alebo iný použiteľný účel v závislosti od povahy Vašej žiadosti.
 • V súvislosti s poskytovaním právnych a/alebo iných služieb (napr. zápis do Registra partnerov verejného sektora na Slovensku) spracúvame predovšetkým Vaše všeobecné identifikačné údaje, kontaktné a finančné údaje, akékoľvek údaje nevyhnutné na poskytovanie právnych alebo iných služieb. Taktiež aj ďalšie informácie potrebné na plnenie zmluvy o poskytovaní právnych služieb a/alebo iných (nie právnych) služieb. Právnym základom pre toto spracúvanie je plnenie našej zmluvy a dodržiavanie našich zákonných povinností.
 • Vzhľadom na existujúci vzťah medzi Vami a našimi klientmi spracúvame predovšetkým Vaše všeobecné identifikačné údaje, kontaktné údaje (v prípade potreby) a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sú potrebné na poskytovanie právnych služieb nášmu klientovi. Právnym základom pre toto spracúvanie je plnenie zmluvy a oprávnený záujem našich klientov na uplatnení a obrane ich právnych nárokov.
 • Ak máte záujem s nami spolupracovať a kontaktujete nás prostredníctvom našich webových stránok alebo e-mailom, spracúvame predovšetkým Vaše všeobecné identifikačné údaje, kontaktné údaje a v prípade, že sa uchádzate o pozíciu v PRK Partners, tiež životopis, vrátane zoznamu kvalifikácií. Právnym základom pre toto spracúvanie je ponuka na uzavretie zmluvy a jej prípadné plnenie.
 • Na účely ochrany našich oprávnených záujmov Vás žiadame, aby ste nám, ak nás kontaktujete, poskytol/a svoje identifikačné údaje. Spracúvanie týchto údajov je nevyhnutné pre splnenie našich profesijných povinností podľa zákona č. 85/1996 Zb. o advokácii a zákona č. 253/2008 Zb. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu vo vzťahu k Českej republike, a ďalej podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu vo vzťahu k Slovenskej republike.
 • Ak navštívite našu kanceláriu v Prahe, môžete byť zaznamenaní našimi bezpečnostnými kamerami, ktoré sú nainštalované pri hlavnom vchode, pri dverách a na recepcii. Právnym základom tohto spracúvania je náš oprávnený záujem na zaistenie bezpečnosti a ochrany majetku v našich priestoroch.
 • Kedykoľvek navštívite naše webové stránky, môžeme spracúvať Vaše osobné údaje získané pomocou súborov cookies, a to za predpokladu, že ste ich vo svojom zariadení povolil/a. Ďalšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov pomocou súborov cookies nájdete v našom Oznámení PRK Partners o používaní súborov cookies.
 • Ak nám dáte svoj výslovný súhlas, môžeme Vám zasielať naše marketingové oznámenia. Ak ste našim klientom, môžeme Vám naše marketingové oznámenia zasielať za predpokladu, že ste také oznámenia neodmietol/a. Z prijímania našich marketingových oznámení sa môžete kedykoľvek odhlásiť odoslaním e-mailu na adresu gdpr@prkpartners.com.
 • Vaše osobné údaje spracúvame manuálne i automatizovane. Manuálne spracúvanie prebieha v našich kanceláriách v Prahe, Ostrave a Bratislave.

5. Uchovávanie údajov

Vaše osobné údaje spracúvame počas obdobia nie dlhšieho, ako je nevyhnutné na konkrétny účel. Napríklad:

 • keď spracúvame Vaše údaje pre účely plnenia zmluvy uzavretej s Vami, spracúvame Vaše osobné údaje po dobu trvania zmluvy a následne po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvy, aby sme mohli obhajovať akékoľvek právne nároky;
 • ak spracúvame Vaše osobné údaje pre účely splnenia zákonnej povinnosti, spracúvame ich po dobu stanovenú zákonom;

 • Vaše osobné údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu po dobu neprevyšujúcu 3 roky. Doba uchovávania videozáznamov z našich bezpečnostných kamier je však krátka a nepresiahne niekoľko dní, iba ak by došlo k udalosti, ktorú treba prešetriť;

 • na základe Vášho súhlasu sme oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje na čas nevyhnutný na dosiahnutie daného účelu; avšak najdlhšie do momentu, kedy svoj súhlas odvoláte. Upozorňujeme, že odvolaním Vášho súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.

6. Poskytnutie a zdieľanie osobných údajov

Vaše osobné údaje nepredávame ani inak neposkytujeme iným komerčným subjektom.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ak (a) ste s takýmto poskytnutím údajov súhlasil/a; (b) máme zákonnú alebo profesijnú povinnosť tak urobiť (napr. podľa právnych predpisov proti praniu špinavých peňazí); (c) je to nevyhnutné na účely súdneho konania alebo v súvislosti s ním alebo na výkon alebo ochranu našich práv; (d) sme povinní poskytnúť Vaše osobné údaje novým subjektom alebo tretím stranám z dôvodu organizačných zmien v PRK Partners alebo v súvislosti s prevodom nášho podniku alebo akejkoľvek jeho časti; (e) je nutné oznámiť Vaše osobné údaje našim klientom, Vášmu zamestnávateľovi, Vašim odborným poradcom a našim partnerom (napr. subjektom zapojeným do spoločne organizovaných akcií); (f) poskytujeme anonymné štatistické údaje o prehliadaní našich webových stránok ich návštevníkmi a ďalšie informácie súvisiace s návštevníkmi našich webových stránok spoľahlivým tretím stranám, vrátane poskytovateľov prehliadačov a analytikov. Vaše osobné údaje môžeme poskytovať niektorým spoľahlivým tretím stranám v súlade so zmluvami uzavretými s nimi. Medzi tieto tretie strany patria najmä:

 • naši odborní poradcovia a audítori;
 • dodávatelia, u ktorých si objednávame niektoré doplnkové služby, najmä spracovanie textov, preklady, kopírovanie a kontrolu dokumentov, notárske služby, správu registrov a archiváciu;
 • poskytovatelia IT technológii;

 • tretie strany podieľajúce sa na organizácii akcií alebo seminárov.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté verejným orgánom, súdom a orgánom činným v trestnom konaní len z dôvodov uvedených v tomto dokumente a len v prípade, že je poskytnutie osobných údajov v súlade s našou povinnosťou mlčanlivosti. Ak to nie je zakázané platnými a účinnými právnymi predpismi, vyvinieme všetko primerané úsilie, aby sme Vás vopred o každom takomto poskytnutí osobných údajov informovali.

7. Prenosy osobných údajov do zahraničia

Vaše osobné údaje môžu byť prenesené do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru ("EHP"). Tieto krajiny nemusia poskytovať rovnakú úroveň ochrany v porovnaní s krajinami z EHP.

Aby sme chránili vaše súkromie, vaše osobné údaje prenášame mimo EHP výlučne: (i) do krajín, ktoré na základe rozhodnutia Európskej komisie poskytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov; alebo ii) obchodným partnerom, ktorí sa zmluvne zaviazali prijať opatrenia poskytujúce vhodné záruky týkajúce sa prenosu, napríklad prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek prijatých Európskou komisiou.

8. Zdieľanie údajov

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s ostatnými pobočkami PRK Partners.

9. Zabezpečenie

Prijímame vhodné bezpečnostné opatrenia, aby sme zaistili, že sú osobné údaje (v elektronickej alebo tlačenej podobe) uchovávané bezpečne a chránené pred neoprávneným prístupom, zmenou alebo zverejnením. Našu politiku IT bezpečnosti podporuje množstvo bezpečnostných štandardov, procesov a postupov. Údaje ukladáme v priestoroch s obmedzeným kontrolovaným prístupom alebo v elektronických databázach, ktoré sú zabezpečené prístupovými právami (login a heslo). Požadujeme, aby naši poskytovatelia služieb súvisiacich s uchovávaním údajov (vrátane poskytovateľov správy registrov a archivačných služieb) dodržiavali príslušné priemyselné štandardy zabezpečenia informácií. Všetci partneri, zamestnanci a poskytovatelia služieb s prístupom k dôverným informáciám podliehajú povinnosti mlčanlivosti.

Prenos informácií cez internet nie je úplne bezpečný. Ak nám písomne neoznámite, že požadujete prijatie určitých bezpečnostných opatrení týkajúcich sa konkrétnych údajov, ktoré nám odovzdávate, použijeme na prenos týchto údajov medzi nami bežné e-mailové a/alebo bežné webové komunikačné služby.

10. Súbory cookies 

Oznámenie PRK Partners o používaní súborov cookies nájdete tu.

11. Vaše práva

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov a lokálnych zákonov na ochranu osobných údajov máte nasledujúce práva:

Môžete požiadať o vystavenie potvrdenia, že spracúvame Vaše osobné údaje, o vystavenie kópie Vašich osobných údajov a/alebo o vykonanie opravy Vašich osobných údajov. Za určitých okolností stanovených vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov. Za určitých podmienok ustanovených v všeobecnom nariadení o ochrane údajov (napríklad pri spracúvaní Vašich údajov na účely našich oprávnených záujmov) môžete tiež namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo súhlas odvolať. Za určitých okolností máte tiež právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, a prípadne tiež právo nás požiadať o odovzdanie (prenos) niektorých Vašich osobných údajov Vám alebo iným subjektom.

Ak si prajete uplatniť niektorá z vyššie uvedených práv, kontaktujte nás prosím na adrese gdpr@prkpartners.com. Upozorňujeme, že vzhľadom na špecifickosť právnickej profesie a súvisiacich spracovateľských činnostiach nemusíme niektorým Vašim žiadostiam vyhovieť, najmä tým, ktoré sa týkajú konkrétneho právneho nároku, ktorý bránime.

12. Aktualizácie

Tento dokument pravidelne kontrolujeme a aktualizujeme, pričom si vyhradzujeme právo ho zmeniť.

13. Spracúvanie údajov o zamestnancoch a údajov o ďalších odborníkoch v oblasti práva spolupracujúcich s PRK Partners

Informácie o spracúvaní osobných údajov zamestnancov a osobných údajov právnikov spolupracujúcich s nami, vrátane advokátov, partnerov atď. sú uvedené v osobitnom dokumente, ktorý je k dispozícii na našom intranete.

14. Whistleblowing

V prípade, že pre našich klientov spravujeme vnútorný systém preverovania oznámení alebo vykonávame činnosť zodpovednej osoby podľa príslušných právnych predpisov o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (whistleblowing), sme samostatnými prevádzkovateľmi osobných údajov, ktoré pri tejto činnosti získame. Tieto osobné údaje zahrňujú najmä dátum doručenia oznámenia, meno, priezvisko, pobyt oznamovateľa, ak nejde o anonymného oznamovateľa predmet oznámenia a jeho zhrnutie a identifikačné údaje osoby, proti ktorej oznámenie smerovalo, ak je jej totožnosť známa, dátum skončenia preverenia oznámenia a jeho výsledok. Tieto osobné údaje spracovávame a uchovávame 3 roky odo dňa prijatia oznámenia za účelom plnenia povinností podľa uvedených právnych predpisov. Ak si to príslušné právne predpisy vyžadujú, tieto údaje zdieľame s orgánmi, ktoré oznámenie prešetrujú.

15. Kontakty a ďalšie informácie

E-mail: gdpr@prkpartners.com

Poštová adresa pre Českú republiku: PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář, Jáchymova 26/2, Praha 1 - Staré Mesto, PSČ: 110 00.

Poštová adresa pre Slovenskú republiku: PRK Partners s. r. o., Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava.

Ak máte akékoľvek pochybnosti o našom splnení si niektorých povinností týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov, môžete svoju sťažnosť podať aj nasledujúcim úradom dozoru:

Česká republika: Úřad pro ochranu osobních údajů, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, e-mail: posta@uoou.cz, web: https://www.uoou.cz.

Slovenská republika: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.

Posledná aktualizácia: marec 2024