Právne oznámenie

Elektronická komunikácia

E-maily odosielané zo systému PRK Partners sú určené výlučne ich adresátovi/adresátom a môžu obsahovať dôverné informácie. Ak ste akýkoľvek e-mail odoslaný zo systému PRK Partners obdržali omylom, bezodkladne nás prosím kontaktujte.

Elektronická komunikácia môže byť ovplyvnená prekrútením dát, oneskorením prenosu, neoprávnenými zásahmi alebo počítačovými vírmi. Z týchto dôvodov PRK Partners neprijíma žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú prípadným prekrútením dát, oneskorením prenosu, neoprávnenými zásahmi alebo počítačovými vírmi, či ich následkami. Ďalšie špecifické právne otázky môžu vznikať pri použití elektronickej správy na komunikáciu medzi klientom a advokátom. Ak máte záujem o ďalšie informácie o možných vplyvoch elektronickej komunikácie, neváhajte nás prosím kontaktovať. Vychádzame z predpokladu, že každý, kto s nami komunikuje e-mailom či inou elektronickou komunikáciou, akceptuje z toho vyplývajúce riziká.

Upozornenie

PRK Partners je organizácia poskytujúca právne služby, ktorej členovia sú samostatné a odlišné právne subjekty registrované v príslušných jurisdikciách. Akýkoľvek odkaz na PRK Partners bude vykladaný ako odkaz na konkrétny subjekt poskytujúci služby.

Právne služby v Českej republike poskytuje PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář, so sídlom Jáchymova 26/2, Praha 1, PSČ: 110 00, IČ: 26692392, DIČ: CZ26692392, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. C87708.

V Českej republike je mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov medzi advokátmi a spotrebiteľmi poverená Česká advokátska komora – www.cak.cz.

Právne služby v Slovenskej republike poskytuje advokátska kancelária PRK Partners s.r.o., so sídlom Hurbanovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 978 643, DIČ: 2022130440, IČ DPH: SK2022130440, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 39371/B. Mená a evidenčné čísla advokátov sú k dispozícii v sídle PRK Partners.

V Slovenskej republike zabezpečujú alternatívne (mimosúdne) riešenie spotrebiteľských sporov (angl. Alternative Dispute Resolution, skr. ADR) medzi advokátmi a spotrebiteľmi: a) orgány alternatívneho riešenia sporov uvedené v § 3 ods. 2 slovenského zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a b) právnické osoby zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

Vynaložili sme maximálne úsilie pre zabezpečenie správnosti informácií na tejto internetovej stránke a odkazoch na nej uvedených. Napriek tomu, vzhľadom na charakter tohto média a riziká porušenia či prerušenia dát nepreberáme zodpovednosť vyplývajúcu z použitia informácií a odkazov uvedených na tejto stránke či zo spoľahnutia sa na tieto informácie alebo odkazy.