Právne oznámenie

Elektronická komunikácia

E-maily odosielané zo systému PRK Partners sú určené výlučne ich adresátovi/adresátom a môžu obsahovať dôverné informácie. Ak ste akýkoľvek e-mail odoslaný zo systému PRK Partners obdržali omylom, bezodkladne nás prosím kontaktujte.

Elektronická komunikácia môže byť ovplyvnená prekrútením dát, oneskorením prenosu, neoprávnenými zásahmi alebo počítačovými vírmi. Z týchto dôvodov PRK Partners neprijíma žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú prípadným prekrútením dát, oneskorením prenosu, neoprávnenými zásahmi alebo počítačovými vírmi, či ich následkami. Ďalšie špecifické právne otázky môžu vznikať pri použití elektronickej správy na komunikáciu medzi klientom a advokátom. Ak máte záujem o ďalšie informácie o možných vplyvoch elektronickej komunikácie, neváhajte nás prosím kontaktovať. Vychádzame z predpokladu, že každý, kto s nami komunikuje e-mailom či inou elektronickou komunikáciou, akceptuje z toho vyplývajúce riziká.

Upozornenie

Právne služby v Českej republike poskytuje PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář, so sídlom Jáchymova 26/2, Praha 1, PSČ: 110 00, IČ: 26692392, DIČ: CZ26692392, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. C87708 (ďalej len „PRK Česká republika“).

Do poskytovania služieb zapojujeme, popri našich zamestnancoch,  aj spolupracujúcich advokátov, spolupracujúce advokátske kancelárie, daňových poradcov a ďalších odborníkov, hoci po formálnej stránke môžu byť samostatnými subjektmi. „Partnerom“ PRK Česká republika môže byť nielen jej spoločník, ale aj advokát s ňou trvale spolupracujúci alebo spoločník inej spolupracujúcej advokátskej kancelárie. Spolupracovníci na pozícii „Associate Partner“ , „Counsel“ a „Advokát“ môžu byť advokáti trvale spolupracujúci s PRK Česká republika alebo spoločníci iných spolupracujúcich advokátskych kancelárií. V prípade záujmu je možné formu výkonu advokácie konkrétneho advokáta zistiť na webových stránkach Českej advokátskej komory https://vyhledavac.cak.cz/.

V Českej republike je mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov medzi advokátmi a spotrebiteľmi poverená Česká advokátska komora – www.cak.cz.

V zmysle zákona č.164/2013 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri správe daní a zmene ďalších súvisiacich predpisov si Vás dovoľujeme upozorniť, že PRK Partners a advokáti, daňoví poradcovia, audítori a notári spolupracujúci s PRK Partners sú pri poskytovaní služieb viazaní povinnosťou profesijnej mlčanlivosti. V prípade, že by v rámci poskytovaných služieb dochádzalo k zavedeniu cezhraničného usporiadania, ktoré napĺňa znaky oznamovaného cezhraničného usporiadania podľa vyššie uvedeného zákona, vzniká oznamovacia povinnosť Vám alebo Vaším iným poradcom. V prípade Vášho záujmu Vám radi k tejto problematike poskytneme ďalšie informácie.


Právne služby v Slovenskej republike poskytuje advokátska kancelária PRK Partners s.r.o., so sídlom Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava, IČO: 35 978 643, DIČ: 2022130440, IČ DPH: SK2022130440, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 39371/B. Mená a evidenčné čísla advokátov sú k dispozícii v sídle PRK Partners (ďalej len „PRK Slovenská republika“).

Do poskytovania služieb zapojujeme, popri našich zamestnancoch, aj spolupracujúcich advokátov , spolupracujúce advokátske kancelárie, daňových poradcov a ďalších odborníkov, hoci po formálnej stránke môžu byť samostatnými subjektmi. „Partnerom“ PRK Slovenská republika môže byť nielen jej spoločník, ale aj advokát s ňou trvale spolupracujúci alebo spoločník inej spolupracujúcej advokátskej kancelárie.

Spolupracovníci na pozícii „Associate Partner“, Counsel“ a „Advokát“ môžu byť advokáti trvale spolupracujúci s PRK Slovenská republika alebo spoločníci iných spolupracujúcich advokátskych kancelárií. V prípade záujmu je možné formu výkonu advokácie konkrétneho advokáta zistiť na webových stránkach Slovenskej advokátskej komory https://www.sak.sk/web/cms/lawyer/adv.

V Slovenskej republike zabezpečujú alternatívne (mimosúdne) riešenie spotrebiteľských sporov (angl. Alternative Dispute Resolution, skr. ADR) medzi advokátmi a spotrebiteľmi: a) orgány alternatívneho riešenia sporov uvedené v § 3 ods. 2 slovenského zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a b) právnické osoby zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

V zmysle zákona č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci v oblasti daní v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme upozorniť, že PRK Partners a advokáti spolupracujúci s PRK Partners sú pri poskytovaní služieb viazaní povinnosťou profesijnej mlčanlivosti. Ak by v rámci poskytovania služieb dochádzalo k zavedeniu cezhraničného opatrenia, ktoré napĺňa znaky oznamovaného opatrenia podľa vyššie uvedeného predpisu, vznikne oznamovacia povinnosť Vám alebo Vašim iným poradcom. V prípade Vášho záujmu Vám radi k tejto problematike poskytneme ďalšie informácie.


Vynaložili sme maximálne úsilie pre zabezpečenie správnosti informácií na tejto internetovej stránke a odkazoch na nej uvedených. Napriek tomu, vzhľadom na charakter tohto média a riziká porušenia či prerušenia dát nepreberáme zodpovednosť vyplývajúcu z použitia informácií a odkazov uvedených na tejto stránke či zo spoľahnutia sa na tieto informácie alebo odkazy.