Obchodné podmineky

Účinnosť tejto verzie:  1. júna 2024


Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky nami poskytované služby, ak nie je s niektorým z partnerov písomne dohodnuté inak.

Aktuálne znenie obchodných podmienok (ENG, CZ, SK) je k dispozícii zde.


Odkazy na partnerov v týchto obchodných podmienkach alebo v iných dokumentoch vydaných PRK Partners sú odkazom na fyzické osoby so skúsenosťami a štatútom partnera bez ohľadu na formálne právne postavenie takých osôb v rámci subjektu poskytujúceho služby. Formálne právne postavenie ktorejkoľvek osoby, ktorá s vami za našu firmu komunikuje z pozície partnera, nie je rozhodujúce.


V Českej republike poskytuje právne služby spoločnosť PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář, so sídlom Jáchymova 26/2, Praha 1, PSČ: 110 00, IČO: 26692392, DIČ: CZ26692392 zapísaná v obchodnom registri pod sp. zn. C 87708 vedenou na Mestskom súde v Prahe.

Na Slovensku poskytuje právne služby advokátska kancelária PRK Partners s.r.o., so sídlom Suché Mýto 1, Bratislava, PSČ 811 03, IČO 35 978 643, DIČ: SK2022130440, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 39371/B podľa §15 zákona č. 586/2003 Z. z., v znení neskorších predpisov.