Právní upozornění

Elektronická komunikace

E-maily odesílané ze systému PRK Partners jsou určeny pouze pro jejich adresáta/adresáty a mohou obsahovat důvěrné informace. Pokud jste jakýkoli e-mail odeslaný ze systému PRK Partners obdrželi omylem, neprodleně nás prosím kontaktujte.

Elektronická komunikace může být ovlivněna zkomolením dat, zpožděním přenosu, neoprávněnými zásahy nebo počítačovými viry. Z těchto důvodů PRK Partners nepřijímá žádnou odpovědnost za škodu způsobenou případným zkomolením dat, zpožděním přenosu, neoprávněným zásahem nebo viry či jejich následky. Další specifické právní otázky mohou vznikat při použití elektronické zprávy ke komunikaci mezi klientem a advokátem. Pokud máte zájem o další informace o možných dopadech elektronické komunikace, neváhejte nás prosím kontaktovat. Vycházíme z předpokladu, že každý, kdo s námi komunikuje e-mailem či jinou elektronickou komunikací, akceptuje rizika z toho vyplývající.

Upozornění

PRK Partners je organizace poskytující právní služby, jejíž členové jsou samostatné a odlišné právní subjekty registrované v příslušných jurisdikcích. Jakýkoli odkaz na PRK Partners bude vykládán jako odkaz na konkrétní subjekt poskytující služby.

Právní služby v České republice poskytuje PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář, se sídlem Jáchymova 26/2, Praha 1, PSČ: 110 00, IČ.: 26692392, DIČ: CZ26692392, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C87708 (dále jen “PRK Česká republika”).

Do poskytování služeb zapojujeme vedle našich zaměstnanců i spolupracující advokáty, spolupracující advokátní společnosti, daňové poradce a další odborníky, přestože mohou být po formální stránce samostatnými subjekty. „Partnerem“ PRK Česká republika může být nejen její společník, ale i advokát s ní trvale spolupracující nebo společník jiné spolupracující advokátní společnosti. Spolupracovníci na pozici „Associate Partner“, „Counsel“ a „Advokát“ mohou být advokáti trvale spolupracující s PRK Česká republika nebo společníci jiných spolupracujících advokátních společností. V případě zájmu lze formu výkonu advokacie konkrétního advokáta zjistit na webových stránkách České advokátní komory https://vyhledavac.cak.cz/.

V České republice je mimosoudním řešením spotřebitelských sporů mezi advokáty a spotřebiteli pověřena Česká advokátní komora – www.cak.cz.

V souladu se zákonem č. 164/2013 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a změně dalších souvisejících zákonů si Vás dovolujeme upozornit, že PRK Partners a advokáti, daňoví poradci, auditoři a notáři spolupracující s PRK Partners jsou při poskytování služeb vázáni povinností profesní mlčenlivosti. V případě, že by v rámci poskytování služeb docházelo k zavedení přeshraničního uspořádání, které naplňuje znaky oznamovaného přeshraničního uspořádání dle výše uvedeného předpisu, vzniká oznamovací povinnost Vám nebo Vašim jiným poradcům. V případě Vašeho zájmu Vám rádi k této problematice poskytneme další informace.


Právní služby na Slovensku poskytuje PRK Partners s.r.o., se sídlem Suché Mýto 1, Bratislava, PSČ: 811 03, IČ: 35978643, DIČ: SK2022130440, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava III, oddíl: Sro, vložka č. 39371/B. Jména a evidenční čísla advokátů jsou k dispozici v sídle PRK Partners (dále jen “PRK Slovenská republika”).

Do poskytování služeb zapojujeme vedle našich zaměstnanců i spolupracující advokáty, spolupracující advokátní společnosti, daňové poradce a další odborníky, přestože mohou být po formální stránce samostatnými subjekty. „Partnerem“ PRK Slovenská republika může být nejen její společník, ale i advokát s ní trvale spolupracující nebo společník jiné spolupracující advokátní společnosti. Spolupracovníci na pozici „Associate Partner“, „Counsel“ a „Advokát“ mohou být advokáti trvale spolupracující s PRK Slovenská republika nebo společníci jiných spolupracujících advokátních společností. V případě zájmu lze formu výkonu advokacie konkrétního advokáta zjistit na webových stránkách Slovenské advokátní komory https://www.sak.sk/web/cms/lawyer/adv.

Ve Slovenské republice zajišťují alternativní (mimosoudní) řešení spotřebitelských sporů (angl. Alternative Dispute Resolution, zkr. ADR) mezi advokátem a spotřebitelem: a) orgány alternativního řešení sporů uvedené v § 3 odst. 2) slovenského zákona č. 391/2015 Sb., o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů, a b) právnické osoby zapsané v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky.

V zmysle zákona č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci v oblasti daní v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme upozorniť, že PRK Partners a advokáti spolupracujúci s PRK Partners sú pri poskytovaní služieb viazaní povinnosťou profesijnej mlčanlivosti. Ak by v rámci poskytovania služieb dochádzalo k zavedeniu cezhraničného opatrenia, ktoré napĺňa znaky oznamovaného opatrenia podľa vyššie uvedeného predpisu, vznikne oznamovacia povinnosť Vám alebo Vašim iným poradcom. V prípade Vášho záujmu Vám radi k tejto problematike poskytneme ďalšie informácie.


Informace pro spotřebitele v České republice

Následující právní upozornění je adresováno klientům v postavení spotřebitele, tedy lidem, kteří uzavírají smlouvu o poskytování právních služeb nebo jinak jednají s PRK Partners mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

Informace o poskytovaných právních službách

PRK Partners poskytuje právní služby spotřebitelům zejména v oblasti práva občanského, pracovního, trestního, v oblasti práva nemovitostí a pojišťovnického práva. Smlouva o poskytování právních služeb se spotřebitelem může být uzavřena písemně i ústně a rovněž prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku. Totéž platí i o zadávání pokynů k poskytování právní služby. PRK Partners se při poskytování právních služeb řídí zákonem o advokacii, etickým kodexem advokátů, stavovskými předpisy České advokátní komory a platnými právními předpisy. Smlouva o poskytování právních služeb může být uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou. Výpovědní doba u smluv na dobu neurčitou nesmí být delší než tři měsíce. Součástí smlouvy o poskytování právních služeb jsou obchodní podmínky, jejichž aktuální znění naleznete ZDE.

Odměna za právní služby se sjednává individuálně a reflektuje časovou, jazykovou, odbornou náročnost, erudici členů právního týmu a peněžní hodnotu daného případu. Nejčastěji je smluvní odměna (i) hodinová, jen výjimečně půjde o odměnu (ii) paušální či (iii) podílovou za vyřízení věci (stanovenou pevnou či procentuální částkou) nebo (iv) odměnu za úspěch ve věci. K odměně je připočtena DPH v zákonné výši. Dohoda o odměně je obsažena ve smlouvě o poskytování právních služeb nebo v samostatné dohodě. Spotřebitel je s výší smluvní odměny či způsobem jejího určení obeznámen před zahájením poskytování právních služeb a může se tak rozhodnout, zda má o právní služby zájem. Pokud se spotřebitelem není ve výjimečných případech výslovně sjednána smluvní odměna, bude účtována mimosmluvní odměna podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) v aktuálním znění. Dohodnutou odměnu může spotřebitel platit bankovním převodem nebo v rámci zákonného limitu též v hotovosti.

Pokud jsou pro uzavření smlouvy použity komunikační prostředky na dálku, PRK Partners v souvislosti s jejich použitím nepožaduje úhradu žádných dodatečných nákladů. Náklady na komunikační prostředky na dálku se na straně spotřebitelů řídí dohodou s jejich dodavateli.

Součástí odměny nejsou hotové výdaje vynaložené v souvislosti s poskytnutím právních služeb (např. správní či soudní poplatky, notářská odměna, překladatelské služby, znalecké posudky nebo jiné externí výdaje). Tyto budou účtovány vedle odměny za právní služby.

PRK Partners je oprávněna požadovat uhrazení přiměřené zálohy. Vyúčtování poskytnutých právních služeb PRK Partners provádí zpravidla po poskytnutí právních služeb, nebo po ukončení kalendářního měsíce. Není-li dohodnuto jinak, mají faktury splatnost 14 dní.

PRK Partners odpovídá klientovi za újmu, kterou mu v souvislosti s výkonem advokacie způsobila. Této odpovědnosti se zprostí, prokáží-li, že újmě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ní požadovat. PRK Partners je pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování právních služeb.

PRK Partners vydá spotřebiteli na požádání potvrzení o poskytnutí právní služby s uvedením data jejího poskytnutí. Spotřebitel může uplatnit svá práva z případného vadného plnění v souladu s ust. § 1914 a násl. občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v aktuálním znění. Spotřebitel musí vadu vytknout bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost vadu zjistit, nejpozději však do šesti měsíců od poskytnutí právní služby. PRK Partners je povinna spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení požaduje. V případě oprávněné reklamace může spotřebitel zvolit zejména: (i) bezplatnou nápravu, (ii) přiměřenou slevu z odměny, (iii) a spočívá-li vada v podstatném porušení smlouvy, také odstoupení od smlouvy. Práva z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud o vadě před poskytnutím právní služby věděl, nebo pokud ji sám způsobil. PRK Partners rozhodne o přijaté reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. O vyřízení reklamace vydá spotřebiteli písemné potvrzení.

Ukončení poskytování právních služeb

PRK Partners může smlouvu o poskytování právních služeb spotřebiteli ukončit, (i) dojde-li mezi nimi k narušení nezbytné důvěry nebo (ii) neposkytuje-li spotřebitel potřebnou součinnost, nebo (iii) trvá-li spotřebitel i přes poučení, že jeho pokyny jsou v rozporu s právním nebo stavovským předpisem, na tom, aby PRK Partners podle jeho pokynů postupovala, (iv) nesložil-li spotřebitel přiměřenou zálohu na odměnu za poskytnutí právních služeb, ačkoliv byl k tomu vyzván. PRK Partners musí smlouvu o poskytování právních služeb ukončit pro střet zájmů popsaný v ust. § 19 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii v aktuálním znění.

Spotřebitel je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu.

Právo na odstoupení od smlouvy

Byla-li smlouva o poskytování právních služeb uzavřena distančním způsobem (tj. prostředky komunikace na dálku) nebo mimo prostory PRK Partners, může spotřebitel od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne jejího uzavření, a to i bez udání důvodu. Toto právo mu ale nepřísluší, pokud před uplynutím této 14denní lhůty již poskytnutí právní služby požadoval nebo s ním souhlasil.

Odstoupení může spotřebitel učinit jakýmkoli jednoznačným prohlášením zaslaným na adresu sídla PRK Partners, na e-mailovou adresu prague@prkpartners.com nebo do datové schránky PRK Partners ID xwnusw2. Může použít i přiložený vzorový formulář. Pro zachování lhůty postačuje oznámení o odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty odeslat. S právem odstoupit od smlouvy není spojen žádný postih. Přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy PRK Partners spotřebiteli potvrdí bez zbytečného odkladu a vrátí mu na své náklady případnou nevyčerpanou zálohu na právní služby a jiné převzaté věci, případně spotřebiteli sdělí, že mu právo na odstoupení nepřísluší, pokud spotřebitel požadoval poskytnutí právních služeb ještě před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Spotřebitel může použít tento formulář a poslat jej zpět pouze v případě, že chce odstoupit od smlouvy.

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář, se sídlem Jáchymova 26/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, prague@prkpartners.com

Oznamuji, že odstupuji od smlouvy o poskytování právních služeb ze dne (*)

Jméno a příjmení (*)

Adresa (*)

Podpis spotřebitele/ (pouze pokud je tento formulář zasílán na listině)

Datum


Vynaložili jsme maximální úsilí pro zajištění správnosti informací na těchto internetových stránkách a odkazech zde uvedených. Nicméně s ohledem na charakter tohoto média a rizika porušení či přerušení dat nepřebíráme odpovědnost vyplývající z použití či spolehnutí se na informace a odkazy uvedené na těchto stránkách.