Právní upozornění

Elektronická komunikace

E-maily odesílané ze systému PRK Partners jsou určeny pouze pro jejich adresáta/adresáty a mohou obsahovat důvěrné informace. Pokud jste jakýkoli e-mail odeslaný ze systému PRK Partners obdrželi omylem, neprodleně nás prosím kontaktujte.

Elektronická komunikace může být ovlivněna zkomolením dat, zpožděním přenosu, neoprávněnými zásahy nebo počítačovými viry. Z těchto důvodů PRK Partners nepřijímá žádnou odpovědnost za škodu způsobenou případným zkomolením dat, zpožděním přenosu, neoprávněným zásahem nebo viry či jejich následky. Další specifické právní otázky mohou vznikat při použití elektronické zprávy ke komunikaci mezi klientem a advokátem. Pokud máte zájem o další informace o možných dopadech elektronické komunikace, neváhejte nás prosím kontaktovat. Vycházíme z předpokladu, že každý, kdo s námi komunikuje e-mailem či jinou elektronickou komunikací, akceptuje rizika z toho vyplývající.

Upozornění

PRK Partners je organizace poskytující právní služby, jejíž členové jsou samostatné a odlišné právní subjekty registrované v příslušných jurisdikcích. Jakýkoli odkaz na PRK Partners bude vykládán jako odkaz na konkrétní subjekt poskytující služby.

Právní služby v České republice poskytuje PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář, se sídlem Jáchymova 26/2, Praha 1, PSČ: 110 00, IČ.: 26692392, DIČ: CZ26692392, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C87708.

V České republice je mimosoudním řešením spotřebitelských sporů mezi advokáty a spotřebiteli pověřena Česká advokátní komora – www.cak.cz

V souladu se zákonem č. 164/2013 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a změně dalších souvisejících zákonů si Vás dovolujeme upozornit, že PRK Partners a advokáti, daňoví poradci, auditoři a notáři spolupracující s PRK Partners jsou při poskytování služeb vázáni povinností profesní mlčenlivosti. V případě, že by v rámci poskytování služeb docházelo k zavedení přeshraničního uspořádání, které naplňuje znaky oznamovaného přeshraničního uspořádání dle výše uvedeného předpisu, vzniká oznamovací povinnost Vám nebo Vašim jiným poradcům. V případě Vašeho zájmu Vám rádi k této problematice poskytneme další informace.


Právní služby na Slovensku poskytuje PRK Partners s.r.o., se sídlem Suché Mýto 1, Bratislava, PSČ: 811 03, IČ: 35978643, DIČ: SK2022130440, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava III, oddíl: Sro, vložka č. 39371/B. Jména a evidenční čísla advokátů jsou k dispozici v sídle PRK Partners.

Ve Slovenské republice zajišťují alternativní (mimosoudní) řešení spotřebitelských sporů (angl. Alternative Dispute Resolution, zkr. ADR) mezi advokátem a spotřebitelem: a) orgány alternativního řešení sporů uvedené v § 3 odst. 2) slovenského zákona č. 391/2015 Sb., o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů, a b) právnické osoby zapsané v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky.

V zmysle zákona č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci v oblasti daní v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme upozorniť, že PRK Partners a advokáti spolupracujúci s PRK Partners sú pri poskytovaní služieb viazaní povinnosťou profesijnej mlčanlivosti. Ak by v rámci poskytovania služieb dochádzalo k zavedeniu cezhraničného opatrenia, ktoré napĺňa znaky oznamovaného opatrenia podľa vyššie uvedeného predpisu, vznikne oznamovacia povinnosť Vám alebo Vašim iným poradcom. V prípade Vášho záujmu Vám radi k tejto problematike poskytneme ďalšie informácie.


Vynaložili jsme maximální úsilí pro zajištění správnosti informací na těchto internetových stránkách a odkazech zde uvedených. Nicméně s ohledem na charakter tohoto média a rizika porušení či přerušení dat nepřebíráme odpovědnost vyplývající z použití či spolehnutí se na informace a odkazy uvedené na těchto stránkách.