Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Totožnost správce

Správcem Vašich osobních údajů je PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář, se sídlem Jáchymova 26/2, Praha 1, 110 00, Česká republika, IČO: 26692392 a PRK Partners s. r. o., se sídlem Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 978 643.

2. Úvod

Tato Informace o zpracování osobních údajů dokládá, proč a jakým způsobem shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje. Informujeme Vás také o Vašich právech, vyplývajících ze zpracování osobních údajů. 

Osobními údaji se rozumí jakékoli informace, které mohou být použity k identifikaci Vaší osoby, nebo které Vám lze jakožto fyzické osobě přiřadit. Jakékoli jiné výrazy použité v této Informaci o zpracování osobních údajů mají stejný význam jako v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Nezasílejte nám, prosím, žádné Vaše osobní údaje, pokud si nepřejete, aby byly použity způsobem popsaným v této Informaci o zpracování osobních údajů. 

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat a používat zejména v souvislosti s:

 1. poskytnutím požadovaných informací prostřednictvím formuláře žádosti o poskytnutí informací;
 2. poskytováním našich právních služeb;
 3. existujícím vztahem mezi Vámi a našimi klienty;
 4. Vaším zájmem o spolupráci a s jejím následným výkonem; 
 5. ochranou našich oprávněných zájmů;
 6. Vaší návštěvou zdejších prostor;
 7. používáním našeho webu;
 8. zasíláním našich nabídek a dalších marketingových sdělení.

3. Shromažďování osobních údajů

Obecně

Shromažďujeme osobní údaje přímo od Vás, od našich klientů nebo od jejich protistran a  zástupců.

Můžeme také shromažďovat osobní údaje od třetích stran, jako jsou veřejné orgány, Váš zaměstnavatel, obchodní partneři nebo z veřejně dostupných zdrojů – databází.

Máme právo shromažďovat současné nebo starší osobní údaje včetně Vašeho jména, údajů obsažených ve smlouvě, identifikačních údajů, údajů o organizaci, ve které působíte, zaměstnání, funkcích, které jste zastávali a údajů o dotazech / stížnostech. Můžeme též shromažďovat osobní údaje získané v průběhu Vašich dalších jednání s námi a našimi klienty. Můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje zejména v návaznosti na jakýkoli osobní, telefonický nebo mailový či online kontakt s Vámi.

Naším cílem je zpracovávat pouze přesné osobní údaje. Proto nás, prosím, informujte o všech změnách Vašich osobních údajů, které nám byly předány, a to e-mailem na adresu: gdpr@prkpartners.com nebo poštou na výše uvedené poštovní adresy.

Výběrové řízení

Pokud máte zájem o spolupráci s PRK Partners a poskytnete nám Vaše osobní údaje (ať už přímo nebo nepřímo prostřednictvím agentury práce), použijeme je pouze v rámci našeho interního výběrového řízení, aniž bychom je předali jakékoli třetí straně. Ve výjimečných případech však můžeme být požádáni o sdělení Vašich osobních údajů třetím stranám (např. na žádost orgánů veřejné moci).

4. Zpracování osobních údajů

Mezi zpracovávané osobní údaje patří zejména, nikoli však výlučně:

 • obecné identifikační údaje (např. jméno, titul nebo funkce, Váš vztah k nám nebo k našim klientům);
 • kontaktní údaje (např. poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo);
 • finanční údaje (např. informace o platbách, zejména číslo bankovního účtu, platební údaje, faktury atd.);
 • údaje týkající se používání našich webových stránek (viz Zásady používání souborů cookies);
 • údaje, které jste poskytl/a za účelem využití našich právních služeb;
 • údaje, které jste poskytl/a za účelem navázání spolupráce;
 • osobní údaje získané od našich klientů nebo od jejich právních zástupců v rámci plnění smlouvy o poskytování právních služeb;
 • videozáznamy z našeho kamerového systému;
 • jakékoli další údaje, které poskytnete na základě vlastního uvážení za konkrétním účelem zpracování.

Ve vztahu k účelům popsaným v úvodu zpracováváme následující osobní údaje:

 • V případě, že požádáte o informace prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách, zpracováváme Vaše obecné identifikační údaje a kontaktní údaje spolu s krátkou zprávou / informacemi, které jste požadoval/a. Právním základem pro takové zpracování je zejména splnění smlouvy nebo jiný použitelný účel v závislosti na povaze Vaší žádosti.
 • V souvislosti s poskytováním právních a/nebo jiných služeb (např. zápis do Rejstříku partnerů veřejného sektoru na Slovensku /Register partnerov verejného sektora/) zpracováváme především Vaše obecné identifikační údaje, kontaktní a finanční údaje, veškeré údaje nezbytné pro poskytování právních nebo jiných služeb. Taktéž i další informace nezbytné k plnění smlouvy o poskytování právních služeb a/nebo jiných (nikoli právních) služeb. Právním základem pro toto zpracování je splnění naší smlouvy a dodržování svých zákonných povinností.
 • S ohledem na existující vztah mezi Vámi a našimi klienty zpracováváme především Vaše obecné identifikační údaje, kontaktní údaje (v případě potřeby) a jakékoli další informace, které jsou nezbytné pro poskytování právních služeb našemu klientovi. Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy a oprávněný zájem našich klientů na výkonu a obhajobě jejich právních nároků.
 • Pokud máte zájem s námi spolupracovat a kontaktujete nás prostřednictvím našich webových stránek nebo e-mailem, zpracováváme především Vaše obecné identifikační údaje, kontaktní údaje a v případě, že se ucházíte o pozici v PRK, také životopis, včetně seznamu kvalifikací. Právním základem pro toto zpracování je nabídka na uzavření smlouvy a případné její plnění.
 • Pro účely ochrany našich oprávněných zájmů Vás žádáme, abyste nám při kontaktu poskytl/a své identifikační údaje. Zpracování těchto údajů je nezbytné pro splnění našich profesních povinností podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve vztahu k České republice, a dále podle zákona č. 586/2003 Z.z., o advokácii, a zákona č. 297/2008 Z.z.,  o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ve vztahu ke Slovenské republice.
 • Jestliže navštívíte naše kanceláře v Praze, můžete být zaznamenáni našimi bezpečnostními kamerami, které jsou nainstalovány u hlavního vchodu, u dveří a na recepci. Právním základem tohoto zpracování je náš oprávněný zájem na zajištění bezpečnosti a ochrany majetku v našich prostorech.
 • Kdykoli navštívíte naše webové stránky, můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje shromážděné pomocí souborů cookie, a to za předpokladu, že jste je ve svém zařízení povolil/a. Další informace o zpracování Vašich osobních údajů pomocí souborů cookie naleznete v našich Zásadách používání souborů cookies.
 • Pokud nám dáte svůj výslovný souhlas,můžeme Vám tak zasílat naše marketingová sdělení. Jestliže jste naším klientem, můžeme Vám naše marketingová sdělení zasílat za předpokladu, že jste taková sdělení neodmítl/a. Z přijímání našich marketingových sdělení se můžete kdykoli odhlásit odesláním e-mailu na adresu gdpr@prkpartners.com.
 • Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně. Manuální zpracování probíhá v našich kancelářích v Praze, Ostravě a Bratislavě.

5. Uchovávání údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu ne delší, než je nezbytné pro konkrétní účel. Například:

 • když zpracováváme Vaše údaje pro účely splnění smlouvy uzavřené s Vámi, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání smlouvy a následně po dobu 10 let od ukončení smlouvy, abychom mohli hájit jakékoli právní nároky;
 • pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely splnění zákonné povinnosti, zpracováváme je po dobu stanovenou zákonem;
 • Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu po dobu nepřevyšující 3 let. Doba uchovávání videozáznamů z našich bezpečnostních kamer je však krátká a nepřesáhne několik dní, ledaže by došlo k události, kterou je třeba prošetřit;
 • Na základě Vašeho souhlasu jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu nezbytnou pro dosažení daného účelu. Nejdéle však, dokud svůj souhlas neodvoláte. Upozorňujeme, že odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním

6. Poskytnutí a sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje neprodáváme ani jinak neposkytujeme jiným komerčním subjektům.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, pokud (a) jste s takovým poskytnutím údajů souhlasil/a; (b) máme zákonnou nebo profesní povinnost tak učinit (např. podle právních předpisů proti praní špinavých peněz); c) je to nezbytné pro účely soudního řízení nebo v souvislosti s ním nebo pro výkon nebo ochranu našich práv; (d) jsme povinni poskytnout Vaše osobní údaje novým subjektům nebo třetím stranám z důvodu organizačních změn v PRK Partners nebo v souvislosti s převodem našeho závodu nebo jakékoli jeho části; (e) je nutné sdělit Vaše osobní údaje našim klientům, Vašemu zaměstnavateli, Vašim odborným poradcům a našim partnerům (např. subjektům zapojeným do společně organizovaných akcí); (f) poskytujeme anonymní statistické údaje o prohlížení našich webových stránek a další informace související s návštěvníky našich webových stránek spolehlivým třetím stranám, včetně poskytovatelů prohlížečů a analytiků. Vaše osobní údaje můžeme poskytovat některým spolehlivým třetím stranám v souladu se smlouvami uzavřenými s nimi. Mezi tyto třetí strany patří zejména:

 • naši odborní poradci a auditoři;
 • dodavatelé, u kterých si objednáváme některé doplňkové služby, zejména zpracování textů, překlady, kopírování a kontrolu dokumentů, notářské služby, správu registrů a archivaci;
 • poskytovatelé IT technologií;
 • třetí strany podílející se na pořádání akcí nebo seminářů.

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty veřejným orgánům, soudům a orgánům činným v trestním řízení jen z důvodů uvedených v tomto dokumentu a pouze v případě, že je poskytnutí osobních údajů v souladu s naší povinností mlčenlivosti. Není-li to zakázáno platnými a účinnými právními předpisy, vyvineme veškeré přiměřené úsilí, abychom Vás předem o každém takovém poskytnutí osobních údajů informovali.

7. Přenášení osobních údajů do zahraničí

Vaše osobní údaje mohou být přenášeny do zemí mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“). Tyto země nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany ve srovnání se zeměmi z EHP.

Abychom chránili vaše soukromí, vaše osobní údaje přenášíme mimo EHP výlučně: (i) do zemí, které na základě rozhodnutí Evropské komise poskytují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů; nebo ii) obchodním partnerům, kteří se smluvně zavázali přijat opatření poskytující vhodné záruky týkající se přenosu, například prostřednictvím standardních smluvních doložek přijatých Evropskou komisí.

8. Sdílení údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s ostatními pobočkami PRK Partners.

9. Zabezpečení

Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření, abychom zajistili, že jsou osobní údaje (v elektronické nebo tištěné podobě) uchovávány bezpečně a chráněny před neoprávněným přístupem, změnou nebo zveřejněním. Naše politika IT bezpečnosti je podpořena řadou bezpečnostních standardů, procesů a postupů. Údaje ukládáme v prostorách s omezeným kontrolovaným přístupem nebo v elektronických databázích, které jsou zabezpečeny přístupovými právy (login a heslo). Požadujeme, aby naši poskytovatelé služeb souvisejících s uchováváním údajů (včetně poskytovatelů správy registrů a archivačních služeb) dodržovali příslušné průmyslové standardy zabezpečení informací. Všichni partneři, zaměstnanci a poskytovatelé služeb s přístupem k důvěrným informacím podléhají povinnosti mlčenlivosti.

Předávání informací přes Internet není zcela bezpečné. Pokud nás písemně neinformujete, že požadujete přijetí určitých bezpečnostních opatření týkajících se konkrétních údajů, které nám předáváte, použijeme pro předávání těchto údajů mezi námi běžné e-mailové a/nebo běžné webové komunikační služby.

10. Soubory cookie 

Zásady používání souborů cookies naleznete zde.

11. Vaše práva

Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů a lokálních právních předpisů na ochranu osobních údajů máte následující práva:

Můžete požádat o vystavení potvrzení, že zpracováváme Vaše osobní údaje, o vystavení kopie Vašich osobních údajů a/nebo o provedení opravy Vašich osobních údajů. Za určitých okolností vymezených v obecném nařízení o ochraně osobních údajů máte právo požádat o výmaz Vašich osobních údajů. Za určitých podmínek vymezených v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (například při zpracování Vašich údajů pro účely našich oprávněných zájmů) můžete též vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo souhlas odvolat. Máte rovněž právo za určitých okolností na omezení zpracování Vašich osobních údajů, a případně též právo nás požádat o předání Vám nebo jiným subjektům některých Vašich osobních údajů.

Pokud si přejete uplatnit některá z výše uvedených práv, kontaktujte nás prosím na adrese gdpr@prkpartners.com. Upozorňujeme, že vzhledem ke specifičnosti právnické profese a souvisejících zpracovatelských činností nemusíme některým Vašim žádostem vyhovět, zejména těm, které se týkají konkrétního právního nároku, který obhajujeme.

12. Aktualizace

Tento dokument pravidelně kontrolujeme a aktualizujeme, přičemž si vyhrazujeme právo jej změnit.

13. Zpracování údajů o zaměstnancích a údajů o dalších odbornících v oblasti práva spolupracujících s PRK

Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců a osobních údajů právníků spolupracujících s námi, včetně advokátů, partnerů atd., jsou uvedeny ve zvláštním dokumentu, který je k dispozici na našem intranetu.

14. Whistleblowing

V případě, že pro naše klienty provozujeme vnitřní oznamovací systém nebo vykonáváme činnost příslušné osoby dle příslušných právních předpisů o ochraně oznamovatelů (whistleblowing), jsme samostatnými správci osobních údajů, které při této činnosti získáme. Tyto osobní údaje zahrnují zejména datum přijetí oznámení, jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresu oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy, obsah oznámení a jeho shrnutí, a identifikační údaje osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa, datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení a jeho výsledek. Tyto osobní údaje zpracováváme a uchováváme 5 let ode dne přijetí oznámení k plnění povinností dle uvedených právních předpisů. Je-li to příslušnými právními předpisy vyžadováno, tyto údaje rovněž předáváme orgánům, které oznámení prošetřují.

15. Kontakty a další informace

E-mail: gdpr@prkpartners.com

Poštovní adresa pro Českou republiku: PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář, Jáchymova 26/2, Praha 1 - Staré Město, PSČ: 110 00.

Poštovní adresa pro Slovenskou republiku: PRK Partners s. r. o., Suché Mýto 1, Bratislava, PSČ: 811 03.

Máte-li jakékoli pochybnosti o našem splnění některých povinností týkajících se zpracování Vašich osobních údajů, můžete svou stížnost podat též následujícím dozorovým úřadům:

Česká republika: Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, e-mail: posta@uoou.cz, web: https://www.uoou.cz.

Slovenská republika: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.

Poslední aktualizace: březen 2024