OBLAST PRAXE

Řešení sporů

Naším primárním cílem je pomáhat našim klientům riziku soudních sporů pokud možno předcházet, případně řešit potenciální spory cestou mimosoudního jednání. Pokud žádná z těchto variant není možná, nabízíme rychlou, spolehlivou a nákladově efektivní pomoc při soudních sporech, rozhodčích řízeních a arbitrážích.

Věříme, že klíčem k úspěchu při řešení sporů je specializace a teamová spolupráce. Naši právníci jsou specialisty ve všech klíčových právních oblastech, jako jsou bankovnictví a finance, fúze a akvizice, právo nemovitostí, pracovní právo. Vedle toho disponujeme specialisty na procesní právo. Díky kombinaci perfektní znalosti hmotněprávní úpravy i procesního práva může náš tým poskytovat vysoce kvalitní právní služby a s úspěchem zastupovat klienty při jejich sporech.

Efektivita našeho přístupu byla oceněna mezinárodním právním direktorářem Chambers Europe, který o nás napsal, že jsme: „obzvlášť výrazní v arbitrážních a regulatorních záležitostech“ a „vždy hledáme možnosti řešení sporů bez nutnosti zdlouhavého soudního řízení.

V roce 2019 byla PRK vyhlášena nejlepší českou právnickou firmou v oblasti řešení soudních sporů a arbitráží vydavatelstvím epravo.cz v soutěži organizované pod záštitou České advokátní komory a Ministerstva spravedlnosti České republiky.

Získaná ocenění  v oblasti řešení sporů

Prečtěte si příspěvky PRK v odborných
publikacích

2023

2022

2021

Jsme potěšeni, že jsme se stali exkluzivní přispívající firmou za jurisdikci České republiky do průvodce právní regulací oblasti kolektivního odškodnění a hromadných žalob vydávaného společností Chambers and Partners (Collective Redress & Class Actions 2023 Guides Global Practice Guides Chambers).

Naše kapitola o kolektivním odškodnění a hromadných žalobách v České republice poskytuje odborný výklad současné legislativy a komentáře k navrhované legislativní reformě, rozebírá mechanismy a postupy pro podávání hromadných žalob a domáhání se kolektivního odškodnění a další související otázky.

Přečtěte si příspěvek PRK, kde najdete další odborný komentář k právním otázkám kolem kolektivního odškodnění a hromadných žalob zde.

Mediace

Děláme vše proto, abychom pro naše klienty vedli spory účelným a nákladově efektivním způsobem. Naši odborníci se v kauzách, kdy je to vhodné, snaží využívat dostupné alternativní způsoby řešení sporů. V takových případech hledáme řešení, které představuje win-win strategii pro všechny účastníky, ať již cestou mimosoudního jednání nebo prostřednictvím mediace. Podle našich zkušeností může jednání za účasti nestranného mediátora přinést v řadě případů pozitivní výsledky, neboť obohacuje strany o nezávislý pohled třetí strany.

Rozhodčí řízení

Podle českého práva se mohou strany rozhodnout vyřešit svůj spor prostřednictvím arbitráže, aby se vyhnuly státním soudům. V takovém případě se strany mohou obrátit na nezávislého rozhodce nebo rozhodčí panel s tím, že se zavážou respektovat jeho rozhodnutí. Zároveň si mohou vybrat procesní pravidla, kterými se bude arbitráž řídit. Rozhodčí nález je pak pro obě strany závazný a představuje vykonatelné rozhodnutí, které je možno vykonat v exekuci.

Pro řešení domácích sporů doporučujeme našim klientům stálý Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR nebo Rozhodčí soud Burzy cenných papírů. Řada našich advokátů je zapsána na seznamu rozhodců a může klientům nabídnout své cenné zkušenosti, jak správně vést rozhodčí spor z pohledu rozhodce.

Našim klientům umíme pomoci s výběrem nejvhodnějšího rozhodčího fóra pro mezinárodní rozhodčí řízení. Naši odborníci mají rozsáhlé zkušenosti s mezinárodním rozhodčím řízení u většiny mezinárodních rozhodčích center, včetně ICC, UNCITRAL, VIAC, LCIA a SCC, a to jak v pozici rozhodců, tak v pozici zástupců stran.

Dva z našich nejvíce vyhledávaných odborníků Robert Němec a Martin Aschenbrenner jsou vysoce uznávanými a doporučovanými rozhodci jak v domácích, tak v mezinárodních rozhodčích řízeních a v posledních 15 letech pracovali na celé řadě sporů. Oba jsou zapsáni jako rozhodci u RSHAK a PXE. Robert Němec je také rozhodcem zapsaným na seznamu rozhodců VIAC.

Soudní řízení

Ačkoliv se v PRK Partners dlouhodobě snažíme sporům předcházet, případně hledat jejich alternativní mimosoudní řešení, v některých případech je nezbytné přistoupit k soudnímu uplatnění nebo obraně práv a následnému výkonu soudních rozhodnutí.

Tým PRK Partners pro soudní řešení sporů je složený z předních expertů, kteří mají praktické zkušenosti se zastupováním klientů před tuzemskými a zahraničními soudy a mají jasnou představu jak vést efektivně řízení a dosáhnout úspěchu.

Jsme přesvědčeni, že základním předpokladem úspěšného řešení sporů je spolupráce procesních specialistů s právními experty, kteří dokonale ovládají relevantní oblast hmotného práva a zároveň jsou schopni pochopit právní a obchodní podstatu sporu, dokážou navrhnout  efektivní a inovativní řešení. Procesní team PRK zahrnuje zkušené odborníky, kteří  dovedou porozumět potřebám konkrétního klienta.

Součástí procesní strategie je mimo jiné analýza skutkové situace, identifikace a právních problémů a rizik, vyhodnocení situace, návrh případných alternativ právních řešení a analýza jejich efektivity. Samozřejmostí je prvotřídní zastoupení v řízení před českým či slovenským soudem, zajištění právního zastoupení v zahraničí a zastoupení při výkonu rozhodnutí či exekuci vykonatelných titulů doma i v zahraničí. V současné době zastupujeme klienty ve více než 70 sporech s celkovou hodnotou přesahující 40 mld. Kč.

Správní řízení

Regulace ze strany orgánů veřejné moci se neustále zvyšuje a dopadá na většinu komerčních aktivit. Správní právo se tak stalo nezbytnou součástí našeho poradenství.  Střet veřejného a soukromého práva přináší neustále nové praktické problémy. Nejde jen o spory proti vydaným správním rozhodnutím (například ukládajícím sankce apod.), ale i o obranu proti nezákonnému postupu správních orgánů v rámci správního řízení nebo mimo něj.

PRK má s řešením správních a regulatorních záležitostí bohaté zkušenosti. Naši odborníci zastupují klienty ve správních řízeních a poskytují klientům komplexní poradenství od získání potřebných licencí a povolení až po řešení obrany proti individuálním správním aktům.

Správa pohledávek

PRK Partners dlouhodobě poskytuje právní služby v oblasti správy a vymáhání pohledávek svých korporátních a institucionálních klientů, a to jak cestou mimosoudní, tak i soudní. Za tuto dobu získal tým našich profesionálů bohaté zkušenosti s touto náročnou agendou, která je náročná i co do technického zabezpečení. Vytvořili jsme vlastní propracovaný a vysoce efektivní systém standardizovaných procesů pro zpracování typizovaných procesních úkonů a zároveň nabízíme maximálně možné variabilní řešení, které zohledňuje zvláštnosti každého jednotlivého případu v naší správě. Nespornou výhodou pro naše klienty jsou i pravidelné reporty vypracované na základě jejich individuálních požadavků a efektivní zpětná vazba při vytváření vzorové dokumentace nebo postupů realizace právních úkonů ze strany klienta. Samozřejmostí je dálkový přístup pro klienty, kteří nahlížejí do té části databáze, kde se nacházejí jimi svěřené pohledávky. Pohledávky klientů, a to i v rámci části databáze, jsou zabezpečeny proti neoprávněnému nahlížení ze strany třetí osoby. V současné době spravujeme pohledávky v objemu přesahujícím 2 mld. Kč.

Klienti rádi zveřejňují své dosavadní úspěchy při uzavírání významných obchodních transakcí, ať už finančních, nemovitostních, fúzí či akvizic. Pokud jde o řešení sporů, zpravidla trvají na zajištění ochrany soukromí a osobních dat. Naším cílem je naprostá důvěra a diskrétnost týkající se všech záležitostí klienta, která je nezbytná pro zachování samotné podstaty smluvního vztahu mezi advokátem a klientem. Z důvodu ochrany osobních údajů zásadně nezveřejňujeme jména ani jiné citlivé osobní údaje našich klientů, pokud si to klienti sami nepřejí.

Silný právní tým na Vaší straně

Miriam Galandová,

Partner


JUDr. Ing. Miriam Galandová, LL.M., FCCA

Robert Němec,

Partner


JUDr. Robert Němec, LL.M.

Marek Procházka,

Partner


Marek Procházka, LL.M.

Michal Sylla

Associate Partner


Mgr. Michal Sylla

Klára  Radkovská

Advokát


JUDr. Klára Radkovská

Illia Antonov

Advokát


Mgr. Illia Antonov

Ján Augustín

Advokát


JUDr. Ján Augustín

Lucie Baumruková

Advokát


JUDr. Lucie Baumruková

Kristýna Faltýnková

Advokát


JUDr. Kristýna Faltýnková

Kateřina Fritzlová

Advokát


Mgr. Kateřina Fritzlová

Viktor Glatz

Advokát


Mgr. Viktor Glatz

Matej Kačaljak,

Advokát


Doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, Ph.D.

Nikola Kloudová

Advokát


JUDr. Nikola Kloudová

Lenka Konvalinová,

Advokát


Mgr. Lenka Konvalinová, LL.M.

Tereza Leonardi

Advokát


Mgr. Tereza Leonardi

Martin Lukáč

Advokát


Mgr. Martin Lukáč

Jana Otčenášková,

Advokát


Mgr. Jana Otčenášková, LL.M.

Sebastián Petic

Advokát


Mgr. Sebastián Petic

Radka Rutar,

Advokát


JUDr. Radka Rutar, Ph.D.

Filip Šilhavý

Advokát


Mgr. Filip Šilhavý

Tereza Šlajsová

Advokát


Mgr. Tereza Šlajsová

Marcela Tomčalová

Advokát


Mgr. Marcela Tomčalová

Alžběta Heřmánková

Právník


Alžběta Heřmánková LL.B., LL.M.

Martin Frolík

Senior Compliance Counsel


Mgr. Bc. Martin Frolík

Petr Bezouška,

Of Counsel


JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

Kristian Csach,

Of Counsel


doc. JUDr. Kristian Csach, PhD., LL.M.

Karel Eliáš

Of Counsel


Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš

Reference

Zastupování významné průmyslové skupiny v hromadné žalobě podané společností zastupující žalobce ve složité medializované právní kauze, která se týká tisíců bytů v  Ostravě. Soud prvního stupně zamítl žalobu proti našim klientům, kterou se žalobce domáhal náhrady škody ve prospěch nájemců bytů.

Zastupování výrobců a hlavního dovozce osobních automobilů v celé řadě soudních řízení v souvislosti s emisní kauzou a jejími možnými dopady na zákazníky.

Zastupování významného dodavatele komponentů pro automobilový průmysl (jakožto věřitele) v  insolvenčním řízení a v souvisejících soudních sporech.

Kontinuální zastupování významné pojišťovny (jakožto věřitele) v soudních sporech (včetně občanskoprávních sporů) z pojistných smluv a dále v exekučním, insolvenčním a správním řízení.

Právní poradenství hlavní československé investiční skupině v souvislosti s realizací zajištění vůči finanční skupině, která byla největším čínským investorem v České republice a v regionu střední Evropy, včetně výkonu akcionářských práv čínského investora zástavním věřitelem a následného smluvního odkoupení pohledávek skupiny čínskou státní agenturou.