OBLAST PRAXE

Insolvence a restrukturalizace

Zejména v těžších obdobích ekonomického cyklu je mnoho společností nuceno podstoupit rychlou neformální restrukturalizaci či později i formální sanační restrukturalizaci. Takové situace, i když bývají velmi náročná, nabízejí často i nové obchodní možnosti a příležitosti k zefektivnění a optimalizaci firemních procesů, jakož i jejich přizpůsobení se novému prostředí tak, aby společnosti, které projdou sanací, prosperovaly. Naši zkušení právníci rozumějí těmto příležitostem a napomáhají našim klientům s jejich využitím.

PRK Partners poskytuje poradenství v souvislosti s mnoha složitými skupinovými neformálními restrukturalizacemi a také reorganizacemi v rámci insolvenčního řízení, které zahrnují početné skupiny věřitelů a různé kategorie aktiv. Rovněž poskytujeme právní poradenství celé škále věřitelů, a to od institucí až po odborníky krizového managementu, ohledně využití a ochrany jejich práv v insolvenčních řízeních i při likvidacích podnikatelských subjektů.

Insolvenční řízení

PRK Partners zastupuje klienty v insolvenčních řízeních, a to jak na straně dlužníka, tak na straně věřitele. Členem našeho týmu je Bohumil Havel, spoluautor insolvenčního zákona a člen expertní pracovní skupiny pro insolvenční právo při Ministerstvu spravedlnosti ČR.

Díky našim rozsáhlým zkušenostem v oblasti insolvenčního práva jsem schopni úspěšně zastupovat klienty také v insolvenčních řízeních zahájených na návrh dlužníka a poskytnout pomoc dlužníkům ve sporech s věřiteli nebo insolvenčními správci. Naše advokátní kancelář rovněž nabízí zastoupení a právní pomoc věřitelům v rámci insolvenčních řízení, a to zejména pokud jde o sepsání a podání insolvenčního návrhu či přihlášky věřitele a zastupování věřitelů, jejichž pohledávky byly popřeny. Naše právní služby zahrnují i obranu proti neoprávněně podaným insolvenčním návrhům.

Naše klienty zastupujeme také na schůzích věřitelů a zajištujeme účinnou ochranu jejich práv v případech, kdy insolvenční správce zahrne jejich majetek do majetkové podstaty dlužníka nebo vůči jejich majetku vznese jiný nárok.

Naši specialisté jsou rovněž připraveni pomáhat klientům, kteří jsou insolvenčním řízením dotčeni nepřímo – např. v situacích, kdy se insolvenční správce pokusí napadnout účinnost jejich smlouvy s dlužníkem.

Klientům pomáháme ve všech fázích insolvenčního řízení, při konkursu i reorganizaci.

Restrukturalizace a reorganizace

PRK Partners je schopna asistovat nejen při interních restrukturalizacích, ale i při reorganizacích v rámci insolvenčního řízení. Díky rozsáhlým zkušenostem specialistů PRK Partners v oblasti korporátních akvizic můžeme nabídnout odborné poradenství v oblasti firemních restrukturalizací i jiných forem optimalizace podnikových procesů. Pomáháme klientům s přípravou reorganizačních plánů a alternativních restrukturalizačních řešení, ať už úpravou stávajících smluv a vztahů nebo optimalizací majetkové a korporátní struktury. Jsme schopni poskytnout pomoc při výběru a implementaci optimální strategie, vyjednávání s věřiteli a dalšími obchodními partnery i při nezbytné spolupráci s příslušnými orgány a institucemi.

Naši specialisté zajišťují i přípravu a realizaci reorganizací předjednávaných s věřiteli (pre-pack), včetně souvisejících řízení. Naše služby v takovém případě zahrnují pomoc dlužníkům v řízení celého procesu reorganizace, ochranu práv věřitelů při jejich zastupování ve věřitelských orgánech i při samotném schvalování reorganizačního plánu. PRK Partners ve všech těchto formách restrukturalizací zastupuje klienty z řad věřitelů i dlužníků.

Likvidace

PRK Partners poskytuje svým klientům komplexní právní podporu související s ukončením jejich podnikatelské činnosti, počínaje přijetím rozhodnutí o zrušení společnosti, až po zajištění výmazu z obchodního rejstříku. Je-li to třeba, je možné advokáta PRK Partners pověřit funkcí likvidátora, komunikací s věřiteli, přípravou veškeré potřebné dokumentace, zajištěním zveřejnění a archivace zákonem stanoveným informací, jakož i zastupováním klienta v řízeních před obchodními soudy. Naše dlouholeté zkušenosti nám umožňují provádět s maximální možnou efektivitou jak rutinní likvidace „spících“ společností“, tak i velmi komplikované likvidace zahrnující složitá vyjednávání s věřiteli a zpeněžování významného majetku.

Silný právní tým na Vaší straně

Václav Bílý,

Partner


JUDr. Václav Bílý, LL.M., Ph.D.

Radan Kubr,

Partner


Dr. Radan Kubr, LL.M.

Robert Němec,

Partner


JUDr. Robert Němec, LL.M.

Jan Vařecha

Associate Partner


Mgr. Jan Vařecha

Lucie Baumruková

Advokát


JUDr. Lucie Baumruková

Viktor Glatz

Advokát


Mgr. Viktor Glatz

Silvia Kratochvilová

Advokát


JUDr. Silvia Kratochvilová

Radka Rutar,

Advokát


JUDr. Radka Rutar, Ph.D.

Filip Šilhavý

Advokát


Mgr. Filip Šilhavý

Lucie Vorlová

Advokát


Mgr. Lucie Vorlová

Bohumil Havel,

Of Counsel


Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

Reference

Dlouhodobé právní poradenství přednímu developerovi a investorovi v oblasti nemovitostí – společnost SATPO Group.

Vyjednávání smlouvy o dočasném uspořádání právních vztahů (tzv. stabilizační dohody) s bankami a ostatními věřiteli jménem obchodníka s elektřinou za účelem restrukturalizace a zajištění dluhu v návaznosti na narušení trhu na energetické burze.

Právní poradenství klientovi při akvizici komplexu čtyř komerčních a kancelářských objektů v Praze v rámci nuceného prodeje v probíhající exekuci iniciované financující bankou prodávajícího.

Zastupování klienta v insolvenčním a souvisejících soudních řízeních v souvislosti s jeho nároky a pohledávkami zejména z titulu neuhrazeného nájemného.

Zastupování předního investora v oblasti solární energetiky ve sporu z kupní smlouvy a v následném exekučním a insolvenčním řízení.