OBLASŤ PRAXE

Insolvencia a reštrukturalizácia

Najmä v ťažších obdobiach ekonomického cyklu je veľa spoločností nútených podstúpiť rýchlu neformálnu reštrukturalizáciu či neskôr aj formálnu, sanačnú reštrukturalizáciu. Takéto situácie, aj keď bývajú veľmi náročné, ponúkajú často aj nové obchodné možnosti a príležitosti na zefektívnenie a optimalizáciu firemných procesov, ako aj na ich prispôsobenie novému prostrediu tak, aby spoločnosti, ktoré prejdú reštrukturalizáciou, prosperovali. Naši skúsení právnici rozumejú týmto príležitostiam a napomáhajú našim klientom s ich využitím.

Advokátska kancelária PRK Partners poskytuje poradenstvo v súvislosti s mnohými zložitými skupinovými neformálnymi reštrukturalizáciami a tiež reorganizáciami v rámci konkurzného konania, ktoré zahŕňajú početné skupiny veriteľov a rôzne kategórie aktív. Taktiež poskytujeme právne poradenstvo celej škále veriteľov, a to od inštitúcií až po odborníkov krízového manažmentu, ohľadom využitia a ochrany ich práv v konkurzných konaniach aj pri likvidáciách podnikateľských subjektov.

Konkurzné konanie

Advokátska kancelária PRK Partners zastupuje klientov v konkurzných konaniach, a to tak na strane dlžníka, ako aj na strane veriteľa. Členom nášho tímu je v Českej republike Bohumil Havel, spoluautor českého insolvenčného zákona a člen expertnej pracovnej skupiny pre insolvenčné právo pri Ministerstve spravodlivosti ČR.

Vďaka našim rozsiahlym skúsenostiam v oblasti konkurzného práva sme schopní úspešne zastupovať klientov aj v konkurzných konaniach začatých na návrh dlžníka a poskytnúť pomoc dlžníkom v sporoch s veriteľmi alebo konkurzným správcom. Naša advokátska kancelária tiež ponúka zastúpenie a právnu pomoc veriteľom v rámci konkurzných konaní, a to najmä pokiaľ ide o spísanie a podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, alebo prihlášky veriteľa do konkurzu a zastupovanie veriteľov, ktorých pohľadávky boli popreté. Naše právne služby zahŕňajú aj obranu proti neoprávnene podaným návrhom na vyhlásenie konkurzu.

Našich klientov zastupujeme tiež na schôdzach veriteľov a zabezpečujeme účinnú ochranu ich práv v prípadoch, keď konkurzný správca zahrnie ich majetok do podstaty dlžníka alebo voči ich majetku vznesie iný nárok.

Naši špecialisti sú tiež pripravení pomáhať klientom, ktorí sú konkurzným konaním dotknutí nepriamo - napr. v situáciách, keď sa konkurzný správca pokúsi napadnúť účinnosť ich zmluvy s dlžníkom.

Klientom pomáhame vo všetkých fázach konkurzného konania, pri konkurze aj reštrukturalizácii.

Reštrukturalizácia a reorganizácia

Advokátska kancelária PRK Partners je schopná asistovať nielen pri interných reštrukturalizáciách, ale aj pri reorganizáciách v rámci konkurzného konania. Vďaka rozsiahlym skúsenostiam špecialistov PRK Partners v oblasti korporátnych akvizícií môžeme ponúknuť odborné poradenstvo v oblasti firemných reštrukturalizácií aj iných foriem optimalizácie podnikových procesov. Pomáhame klientom s prípravou reorganizačných plánov a alternatívnych reštrukturalizačných riešení, či už úpravou existujúcich zmlúv a vzťahov alebo optimalizáciou majetkovej a korporátnej štruktúry. Sme schopní poskytnúť pomoc pri výbere a implementácii optimálnej stratégie, vyjednávaní s veriteľmi a ďalšími obchodnými partnermi aj pri nevyhnutnej spolupráci s príslušnými orgánmi a inštitúciami.

Naši špecialisti v Českej republike zabezpečujú aj prípravu a realizáciu reorganizácie predrokovanej s veriteľmi (pre-pack), vrátane súvisiacich konaní. Naše služby v takom prípade zahŕňajú pomoc dlžníkom v riadení celého procesu reorganizácie, ochranu práv veriteľov pri ich zastupovaní vo veriteľských orgánoch aj pri samotnom schvaľovaní reorganizačného plánu. Advokátska kancelária PRK Partners vo všetkých týchto formách reštrukturalizácie zastupuje klientov z radov veriteľov aj dlžníkov.

Likvidácia

Advokátska kancelária PRK Partners poskytuje svojim klientom komplexnú právnu podporu súvisiacu s ukončením ich podnikateľskej činnosti, počnúc prijatím rozhodnutia o zrušení spoločnosti, až po zabezpečenie výmazu z obchodného registra.  V rámci našich služieb Vám pomôžeme s ustanovením likvidátora, komunikáciou s veriteľmi, prípravou všetkej potrebnej dokumentácie, zabezpečením zverejnenia a archiváciou zákonom stanoveným informácií, ako aj so zastupovaním v konaniach pred súdmi. Naše dlhoročné skúsenosti nám umožňujú vykonávať s maximálnou možnou efektivitou nielen rutinné likvidácie "spiacich" spoločností, ale aj veľmi komplikované likvidácie zahrňujúce zložité vyjednávanie s veriteľmi a speňažovanie významného majetku.

Silný právny tím na Vašej strane

Václav Bílý,

Partner


JUDr. Václav Bílý, LL.M., Ph.D.

Radan Kubr,

Partner


Dr. Radan Kubr, LL.M.

Robert Němec,

Partner


JUDr. Robert Němec, LL.M.

Jan Vařecha

Associate Partner


Mgr. Jan Vařecha

Lucie Baumruková

Advokát


JUDr. Lucie Baumruková

Viktor Glatz

Advokát


Mgr. Viktor Glatz

Silvia Kratochvilová

Advokát


JUDr. Silvia Kratochvilová

Radka Rutar,

Advokát


JUDr. Radka Rutar, Ph.D.

Filip Šilhavý

Advokát


Mgr. Filip Šilhavý

Lucie Vorlová

Advokát


Mgr. Lucie Vorlová

Bohumil Havel,

Of Counsel


Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

Reference

Dlhodobé právne poradenstvo poprednému developerovi a investorovi v oblasti nehnuteľností – spoločnosť SATPO Group, okrem iného v súvislosti s jeho postavením veriteľa v konkurzných konaniach týkajúcich sa jeho zmluvných partnerov.

Vyjednávanie zmluvy o dočasnom usporiadaní právnych vzťahov (tzv. stabilizačnej dohody) s bankami a ostatnými veriteľmi v mene obchodníka s elektrinou za účelom reštrukturalizácie a zabezpečenia dlhu v nadväznosti na narušenie trhu na energetickej burze.

Právne poradenstvo klientovi pri akvizícii komplexu štyroch komerčných a kancelárskych objektov v Prahe v rámci núteného predaja v prebiehajúcej exekúcii iniciovanej financujúcou bankou predávajúceho.

Zastupovanie klienta v konkurznom a v súvisiacich súdnych konaniach v súvislosti s jeho nárokmi a pohľadávkami najmä z titulu neuhradeného nájomného.

Zastupovanie popredného investora v oblasti solárnej energetiky v spore z kúpnej zmluvy a v následnom exekučnom a konkurznom konaní.