OBLASŤ PRAXE

Compliance

S dynamickým rozvojom technológií získavajú podnikatelia nové príležitosti, ako svoju prácu inovovať, zefektívňovať alebo ako reagovať na nové problémy a výzvy. S novými príležitosťami však prichádzajú riziká a nové požiadavky zo strany stále sa sprísňujúcej legislatívy. Compliance programy ponúkajú systematickú a efektívnu ochranu proti regulačným rizikám podnikania, ktoré sa dajú upraviť podľa konkrétneho obchodného zamerania klientov a podľa rizík, ktorým čelia.

S compliance programom získavajú spoločnosti hlavnú líniu obrany nielen proti hrozbe regulačných sankcií a zodpovednosti právnických osôb. Správne nastavené korporátne a compliance pravidlá sú tiež pomocníkom v boji proti interným podvodom či korupčnému konaniu zamestnancov, alebo proti ohrozeniu činnosti spoločnosti v prípade neočakávaných udalostí, a s tým spojenými reputačnými rizikami. Účinný a fungujúci compliance program môže byť aj prostriedkom na to, ako dokázať, že spoločnosť a členovia jej orgánov vynaložili spravodlivo očakávateľné úsilie na odvrátenie negatívnych dopadov rizík, ktorým spoločnosť čelí.

Compliance programy pripravené expertmi advokátskej kancelárie PRK Partners sú prispôsobené potrebám a charakteristike konkrétneho klienta. Slúžia na identifikáciu a riešenie regulačných a korporátnych rizík súvisiacich s podnikaním. Advokátska kancelária PRK Partners ponúka nákladovo efektívny a transparentný nástroj na systematické hodnotenie a predchádzanie rizikám v oblasti občianskeho, správneho aj trestného práva. Riešenie, ktoré ponúka advokátska kancelária PRK Partners, je založené na unikátnom spojení detailných znalostí právneho prostredia a jednotlivých odvetví priemyslu a poskytuje účinné riešenia reflektujúce aktuálnu právnu úpravu vrátane predpisov nachádzajúcich sa ešte v rámci legislatívneho procesu.

Náš špecializovaný tím má bohaté skúsenosti vo všetkých oblastiach compliance. Sme vždy pripravení nájsť pre Vás najvhodnejšie riešenia a stratégie v akejkoľvek situácii - pri príprave na plánovaný audit alebo inšpekciu, rýchle rokovania v prípade neohlásených kontrol, alebo v súvislosti s posilnením compliance programu v rámci spoločnosti alebo skupiny.

Silný právny tím na Vašej strane

Martin Aschenbrenner,

Partner


JUDr. Martin Aschenbrenner, LL.M., Ph.D.

Václav Bílý,

Partner


JUDr. Václav Bílý, LL.M., Ph.D.

Jan Kohout

Partner


JUDr. Jan Kohout

Jakub Lichnovský,

Partner


JUDr. Jakub Lichnovský, MHA

Monika Mašková

Partner


Mgr. Monika Mašková

Jarmila Hanzalová

Advokát


Mgr. Jarmila Hanzalová

Sebastián Petic

Advokát


Mgr. Sebastián Petic

Zbyněk Loebl,

Of Counsel


Mgr. Ing. Zbyněk Loebl, LL.M.

Martin Frolík

Senior Compliance Counsel


Mgr. Bc. Martin Frolík

Referencie

Právne poradenstvo poprednej automobilovej spoločnosti v Českej republike a na Slovensku pri riešení rôznych regulatórnych a compliance  záležitostí. Naše priebežné právne poradenstvo zahŕňalo v uplynulých rokoch desiatky samostatných prípadov.

Právne poradenstvo pri zavádzaní procesu prvej odozvy na neohlásené inšpekcie na mieste (dawn raids) a na ďalšie náhle kontroly v rôznych spoločnostiach.

Promptné právne poradenstvo medzinárodnej IT spoločnosti v priebehu policajného zásahu v dôsledku trestného oznámenia podaného konkurenčnou spoločnosťou. Naše poradenstvo ďalej zahŕňalo koordináciu obhajoby v následnom trestnom konaní v úzkej súčinnosti s odborníkmi v oblasti trestného práva. Poradenstvo skončilo úspešne zastavením trestného stíhania.

Právne poradenstvo spoločnosti, ktorá je distribútorom finančných služieb, v súvislosti s bankovým dohľadom vykonávaným kontrolným orgánom a zastupovanie klienta v následnom správnom konaní a vyjednávaní s Českou národnou bankou.

Právne poradenstvo významnej českej banke pri riešení regulatórnych a compliance  záležitostí v súvislosti s poskytovaním nových investičných služieb  - vydávanie a umiestňovanie dlhopisov.