OBLAST PRAXE

Compliance

S dynamickým rozvojem technologií získávají podnikatelé nové příležitosti, jak svou práci inovovat, zefektivňovat či jak reagovat na nové problémy a výzvy. Ruku v ruce s příležitostmi ale také musí čelit rostoucím rizikům, stejně jako novým požadavkům ze strany stále se zpřísňující legislativy.

Compliance programy nabízejí systematickou a efektivní ochranu proti  regulatorním rizikům podnikání, jež se dá upravit podle konkrétního obchodního zaměření klientů a rizik, kterým čelí. S compliance programem společnosti získávají hlavní linii obrany nejen proti hrozbě regulatorních sankcí a odpovědnosti právnických osob. Správně nastavená korporátní a compliance pravidla jsou pomocníkem třeba také v boji s interními podvody či korupčním jednáním, s hrozbou ochromení společnosti v případě neočekávaných událostí, a s tím spojenými reputačními riziky. Účinný a fungující compliance program je rovněž prostředkem k tomu, jak dokázat, že společnost a členové jejích orgánů vynaložili spravedlivě očekávatelné úsilí pro odvrácení negativních dopadů rizik, kterým společnost čelí.

Compliance programy připravené experty PRK Partners jsou systémy uzpůsobenými potřebám a charakteristice konkrétního klienta. Slouží k identifikaci a řešení regulatorních a korporátních rizik souvisejících s podnikáním. PRK Partners nabízí nákladově efektivní a transparentní nástroj pro systematické hodnocení rizik a jejich předcházení v oblasti občanského, správního i trestního práva. Řešení, které nabízí PRK Partners, je založeno na unikátním spojení detailních znalostí právního prostředí a průmyslových odvětví a poskytuje účinné řešení reflektující aktuální právní úpravu včetně předpisů v legislativním procesu.

Náš specializovaný tým má bohaté zkušenosti ve všech oblastech Compliance. Jsme vždy připraveni pro Vás naleznout ta nejvhodnější řešení a strategie v jakékoli situaci, ať už se jedná o pomoc s přípravou na plánovaný audit nebo inspekci, rychlé jednání v případě neohlášených kontrol, nebo o posílení compliance programu v rámci společnosti nebo skupiny.

Silný právní tým na Vaší straně

Martin Aschenbrenner,

Partner


JUDr. Martin Aschenbrenner, LL.M., Ph.D.

Václav Bílý,

Partner


JUDr. Václav Bílý, LL.M., Ph.D.

Jan Kohout

Partner


JUDr. Jan Kohout

Jakub Lichnovský,

Partner


JUDr. Jakub Lichnovský, MHA

Monika Mašková

Partner


Mgr. Monika Mašková

Jarmila Hanzalová

Advokát


Mgr. Jarmila Hanzalová

Sebastián Petic

Advokát


Mgr. Sebastián Petic

Martin Frolík

Senior Compliance Counsel


Mgr. Bc. Martin Frolík

Zbyněk Loebl,

Of Counsel


Mgr. Ing. Zbyněk Loebl, LL.M.

Reference

Právní poradenství přední automobilové společnosti v České republice a na Slovensku při řešení různých regulatorních a compliance záležitostí. Naše průběžné právní poradenství zahrnovalo v uplynulých letech desítky jednotlivých mandátů.

Právní poradenství při zavádění procesu první odezvy na neohlášená místní šetření (dawn raids) a další náhlé kontroly u různých společností.

Promptní právní poradenství mezinárodní IT společnosti během policejního zásahu v důsledku trestního oznámení podaného konkurenční společností. Náš mandát dále zahrnoval koordinaci obhajoby v následném trestním řízení v úzké součinnosti s odborníky v oblasti trestního práva. Mandát skončil úspěšně zastavením trestního stíhání.

Právní poradenství distributorovi finančních služeb v souvislosti s kontrolou ze strany orgánu dohledu, včetně zastupování klienta v následném správním řízení před Českou národní bankou. Mandát skončil úspěšně zastavením řízení bez uložení jakékoli sankce.

Právní poradenství významné české bance při řešení regulatorních a compliance záležitostí v souvislosti s poskytováním nových investičních služeb – vydání a umístění dluhopisů.