OBLAST PRAXE

Bankovnictví a finance

Právní poradenství v oblasti bankovnictví a financí je jednou z nejsilnějších stránek PRK Partners. Důkazem toho je, že PRK Partners byla právě v této kategorii oceněna titulem Právnická firma roku udělovaným portálem epravo.cz, nejuznávanějším českým právnickým oceněním, a to celkem jedenáctkrát za posledních patnáct let. Chambers Europe uvádí, že PRK Partners je "široce uznávanou kanceláří v oblasti financí a regulatorních otázek".

Rozumíme světu bankovnictví a financí a zastupujeme především bankovní i nebankovní věřitele, ale i dlužníky. Ať už poskytujete či poptáváte klubové přeshraniční financování či lokální bankovní úvěr, PRK Partners má zkušenosti a odborné znalosti potřebné k tomu, aby vaši transakci dovedla k úspěšnému konci včas a se zadaným rozpočtem.

Bankovnictví

Projektové financování

PRK Partners nabízí klíčové odborné znalosti v oblasti projektového financování. Pomáháme se všemi typy projektů, rezidenčními, komerčními a průmyslovými, ale také energetickými. PRK Partners je lídrem ve financování projektů na výrobu obnovitelné energie, včetně větrné a solární energie či energie z biomasy.

Naše práce pokrývá všechny fáze financování projektu, od due diligence, vyhodnocování rizik, přípravy úvěrových a zajišťovacích dokumentů až po koordinaci vyjednávání a čerpání úvěrů.

Syndikované financování

Často poskytujeme poradenství v oblasti bankovních transakcí zahrnujících syndikované financování nebo klubové úvěry - obvykle vystupujeme jako poradce aranžéra, agenta a agenta pro zajištění, ale příležitostně také jako poradce jiných věřitelů nebo i dlužníků.

Při zastupování aranžérů se aktivně zapojujeme do strukturování transakcí a přípravy úvěrové a zajišťovací dokumentace. Účastníme se jednání spolu s věřiteli a po uzavření příslušné dokumentace zajišťujeme registraci zajištění. Standardně také vystavujeme právní posudek (legal opinion) na platnost a vymahatelnost úvěrové a zajišťovací dokumentace.

Poradíme si rovněž s přeshraničním financováním, většinou právě u syndikovaných úvěrů.

Akviziční financování

Pravidelně se podílíme na transakcích akvizičního financování. Naším cílem je plně vyhovět požadavkům banky a jejího klienta při splnění všech požadavků příslušných právních předpisů, včetně omezení týkajících se finanční asistence. V případech akvizičního financování často participujeme na přípravě právní due diligence – ať už DD-report sami připravujeme či pro naše klienty revidujeme reporty předložené kupujícím nebo zástupcem prodávajícího.

Stejně jako u jiných typů financování, i zde je hlavní základem naší práce příprava a vyjednávání úvěrové a zajišťovací dokumentace s přihlédnutím ke specifické povaze financování akvizic. Zabezpečujeme registraci zajištění a asistujeme při kontrole plnění podmínek čerpání.

Jako právní poradci financující banky se v potřebném rozsahu zapojujeme také do vyjednávání mezi kupujícími a prodávajícími a díky našim mnohaletým zkušenostem v této oblasti tak zvyšujeme naděje na úspěch transakce. Při samotném vypořádání transakcí pak sami vystupujeme jako uschovatel (tzv. escrow agent) nebo v pozici jeho poradce připravujeme dokumentaci pro vypořádání transakce.

Poskytujeme také právní služby v oblasti projektového financování dlužníkům, kteří jsou v transakcích v postavení kupujících.

Zajišťovací dokumentace

Příprava zajišťovací dokumentace je nedílnou součástí úvěrových transakcí. PRK Partners připravuje jak veškeré standardní zajišťovací dokumenty, jako jsou zástavní smlouvy k nemovitostem, pohledávkám, či podílům/akciím, bankovní či jiné finanční záruky, smlouvy o zajišťovacím postoupení pohledávek a blankosměnky (včetně související dohody vyplňovacím právu směnečném), tak různé nestandardní zajišťovací instrumenty zohledňující specifika dané transakce.

PRK Partners pomohla nastavit český tržní standard v zajišťovací dokumentaci. Při mezinárodních transakcích, kde se samotná úvěrová smlouva řídí cizím právem, připravujeme zajišťovací dokumenty podle českého práva. Naše znalost cizího prostředí a schopnost pracovat v různých světových jazycích je velmi užitečná jak pro pochopení specifických potřeb klienta, tak pro řešení problémů vznikajících v různých právních systémech.

Vzorová dokumentace

Kromě přípravy dokumentů šitých na míru konkrétním transakcím připravuje mnohdy PRK Partners vzorovou úvěrovou a zajišťovací dokumentaci pro různé kategorie standardizovaných úvěrových transakcí. Naše vzorové úvěrové smlouvy jsou navrženy tak, aby splňovaly specifické požadavky klienta, např. revolvingové, kontokorentní nebo termínované úvěry či rámcové smlouvy (různé typy úvěrů a smluvní rámce pro akreditivy a bankovní záruky). Naše vzory zajišťovací dokumentace zahrnují všechny standardní zajišťovací instrumenty, jinými slovy zástavy aktiv všech typů, zajišťovací postoupení pohledávek, od postoupení konkrétních pohledávek po globální postoupení pohledávek, blankosměnky s dohodami o vyplňovacím právu směnečném. Zpravidla vypracováváme smluvní vzory v různých verzích pokrývající typické scénáře, které mohou nastat. Připravujeme také manuály ke správnému používání smluvních vzorů. V neposlední řadě můžeme na téma práce s úvěrovými a zajišťovacími dokumenty nabídnout školení pro zaměstnance bank.

Spotřebitelské úvěry

V oblasti spotřebitelských úvěrů se běžně zabýváme přípravou vzorové úvěrové dokumentace a doplňkových materiálů pro zaměstnance věřitele, ať už jde o banku nebo nebankovního poskytovatele úvěru. Společnostem nabízejícím spotřebitelské úvěry poskytujeme efektivní řešení specifických problémů vznikajících v této oblasti.

Trade finance

V PRK Partners jsme schopni připravit také dokumentaci pro factoring a forfaiting, exportní financování a financování zahraničních investic, včetně přípravy zajišťovacích dokumentů pro zahraniční jurisdikce - ať již prostřednictvím našich vlastních kanceláří v zahraničí nebo ve spolupráci s partnerskými advokátními kancelářemi. Díky našemu členství v Lex Mundi můžeme pokrýt prakticky jakoukoli jurisdikci na světě. V oblasti financování obchodu můžeme připravit dokumentaci k platebním a zajišťovacím nástrojům, jako jsou bankovní záruky, akreditivy a inkasa dokumentů, buď jako samostatné smluvní dokumenty, nebo jako součást konkrétní úvěrové dokumentace. Naši právníci umí přizpůsobit dokumentaci dané transakci odrážející její specifické požadavky či připravit vzorové dokumenty pro standardní transakce.

Treasury

V souladu s domácími a mezinárodními standardy, jako jsou např. ISDA (International Swaps and Derivatives Association) a EMA (the European Master Agreement) poskytujeme našim klientům pravidelné poradenství ohledně strukturování a provádění transakcí zahrnujících investiční nástroje nebo deriváty, což zahrnuje mimo jiné též finanční zajištění a závěrečné vypořádání.

Působili jsme také jako výhradní právní poradce České bankovní asociace při přípravě rámcové dohody o obchodování s deriváty a jejích příloh pro konkrétní produktové řady, které se od té doby staly standardem pro obchodování na českém mezibankovním a klientském trhu. Pravidelně také sledujeme soulad české rámcové dohody a jejích produktových řad s právními předpisy a vydáváme právní stanoviska k českému bankovnictví.

Regulatorní otázky

Bankovnictví

Jsme skutečnými odborníky v oblasti bankovní regulace. V rámci právního poradenství našim klientům zajišťujeme soulad jejich klíčových projektů s regulatorními požadavky. Rozsah projektů, u kterých asistujeme, zahrnuje zakládání nových bank, fúze bank (včetně přeshraničních fúzí), komplexní restrukturalizace finančních skupin složených z bank, pojišťoven a stavebních spořitelen a prodej částí podnikatelské činnosti finančních institucí. V těchto projektech vystupujeme jako poradci těchto koncernů; efektivně zastupujeme klienty také ve správním řízení před regulátorem, poskytujeme komplexní právní poradenství při získání bankovní licence.

Klientům poskytujeme rovněž právní poradenství týkající se jejich každodenního podnikání, například provádíme právních analýzy konkrétních otázek ve správní oblasti regulace bank a otázek ovlivňujících stavební spořitelny. Poskytujeme právní služby a zastoupení při kontrolách regulátorů.

Obchodníci s cennými papíry, kapitálové trhy

PRK Partners poskytuje služby českým i zahraničním obchodníkům s cennými papíry v souvislosti s jejich činností na českém kapitálovém trhu. Poradíme v regulatorních záležitostech, včetně implementace českých a evropských předpisů do standardní dokumentace používané účastníky trhu, primárního umístění a sekundárního obchodování s cennými papíry na veřejných i jiných trzích, vypořádání transakcí s investičními nástroji, registrací investičních nástrojů a činností zahraničních subjektů v České republice. Máme také bohaté zkušenosti s emisemi dluhopisů a akcií a jejich umístěním na českém i zahraničním trhu.

Investiční společnosti a podílové fondy

Poskytujeme širokou škálu poradenských služeb společnostem zabývajícím se kolektivním investováním, a to jak tuzemským investičním společnostem a správcovským společnostem, tak zahraničním subjektům působícím v České republice. Mezi naše služby patří založení tuzemských subjektů kolektivního investování (včetně získání licence od České národní banky), notifikace a registrace zahraničních společností zabývajících se kolektivním investováním, které nabízejí cenné papíry v České republice, řešení regulatorních otázek a pomoc ve vztazích mezi fondy, správci aktiv a depozitáři.

Zprostředkovatelé finančních produktů a služeb

Nejen díky bohaté zkušenosti s výzvami, kterým čelí finanční instituce od bank po zprostředkovatele a vázané zástupce, nabízíme celou škálu specializovaných a škálovaných služeb z oblastí řízení právních a compliance rizik taktéž zprostředkovatelům finančních služeb. Naši specialisté úspěšně řeší otázky komplexních revizí smluvních dokumentací s poradci či poskytovateli produktů, poskytují poradenství při zavádění smysluplných, přiměřených a účinných opatření pro řízení regulatorních otázek včetně přípravy na výzvy a příležitosti nových regulací, a úspěšně zastupují klienty v řízení před ve správních řízeních. Obzvláště hrdí jsme na skvělou úspěšnost při zastupování klientů v řízeních sankčních.

Prečtěte si příspěvky PRK v odborných
publikacích

2020

Getting the Deal Through – Fintech 

2019

Chambers Global pro oblast bankovnictví a financí

Co o nás klienti řekli The Legal 500

„Na tento tým se můžeme plně spolehnout. Jsou dobře vyškoleni, aby dokončili transakci, a chápou obchodní potřeby našeho sektoru. Navíc mají schopnost najít správnou rovnováhu mezi právními nástroji a našimi obchodními očekáváními. Mohu vyzdvihnout Jana Kohouta, našeho kontaktního partnera pro tým PRK Partners, spolu s vedoucím spolupracovníkem Norbertem Hinkem.“
„Každá transakce měla svá specifika a bankovní tým PRK Partners lze pochválit za jejich rozsáhlé znalosti a soustředění na naše potřeby.“

Silný právní tým na Vaší straně

Martin Aschenbrenner,

Partner


JUDr. Martin Aschenbrenner, LL.M., Ph.D.

Václav Bílý,

Partner


JUDr. Václav Bílý, LL.M., Ph.D.

Jan Kohout

Partner


JUDr. Jan Kohout

Martin Kříž,

Partner


JUDr. Martin Kříž, MBA

Radan Kubr,

Partner


Dr. Radan Kubr, LL.M.

Robert Němec,

Partner


JUDr. Robert Němec, LL.M.

Marek Procházka,

Partner


Marek Procházka, LL.M.

Tomáš Bureš

Associate Partner


Mgr. Ing. Tomáš Bureš

Eva Hromádková,

Associate Partner


Mgr. Eva Hromádková, LL.M.

Michal Sylla

Associate Partner


Mgr. Michal Sylla

Illia Antonov

Advokát


Mgr. Illia Antonov

Jan  Ditrych

Advokát


JUDr. Jan Ditrych

Michaela Ericssonová

Advokát


Mgr. Michaela Ericssonová

Norbert Hink

Advokát


Mgr. Ing. Norbert Hink

Václav Šára

Advokát


Mgr. Ing. Václav Šára

Lucie Vorlová

Advokát


Mgr. Lucie Vorlová

Shiyang Zhang

Advokát


Mgr. Shiyang Zhang

Zuzana Zuntová,

Advokát


Mgr. Zuzana Zuntová, LL.M.

Petr Bezouška,

Of Counsel


JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

Reference

Právní poradenství Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG v souvislosti s financováním nemovitostního portfolia společností CTP Teplice I, CTP Property II, CTP Brno III, CTP Brno IV a CTP Invest IX.

Právní poradenství UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. při realizaci řady transakcí týkajících se financování a refinancování fotovoltaických elektráren a obnovitelných zdrojů energie. V roce 2018 jsme bance poskytli poradenství v souvislosti s uzavřením 12 transakcí v celkové hodnotě přes 2,5 mld. Kč.

Právní poradenství syndikátu bank ve složení Komerční banka, a.s. (jakožto agent úvěru, agent pro zajištění, koordinátor úvěru, aranžér a původní věřitel), Česká spořitelna, a.s., ČSOB, a.s. and UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (jako aranžéři a původní věřitelé) a Sberbank CZ (jako původní věřitel) v souvislosti s poskytnutím syndikovaného úvěru v celkové maximální výši 7,5 mld. Kč největší české loterijní společnosti SAZKA, a.s.

 

Kontinuální právní poradenství společnosti Komerční banka, a.s. v souvislosti s financováním významného rezidenčního developerského projektu Britská čtvrť v Praze, který zahrnuje vybudování rozsáhlého bytového komplexu a související infrastruktury. Projekt je realizován přední českou developerskou skupinou FINEP HOLDING, SE a společností Ungelt Services, a.s.

Právní poradenství společnosti Komerční banka, a.s. v souvislosti s poskytnutím financování společnosti Avia Prime, a.s. za účelem akvizice podílů ve společnostech Linetech Aircraft Maintenance and Adria Tehnika d.o.o., včetně refinancování jejích stávajících úvěrů.