OBLASŤ PRAXE

Bankovníctvo a financie

Právne poradenstvo v oblasti bankovníctva a financií je jednou z najsilnejších oblastí pôsobenia advokátskej kancelárie PRK Partners. Dôkazom toho je, že advokátska kancelária PRK Partners bola práve v tejto kategórii ocenená titulom Právnická firma roka v Českej republike, udeľovaným portálom epravo.cz, najuznávanejším českým právnickým ocenením, a to celkom jedenásťkrát za posledných pätnásť rokov. Chambers Europe uvádza, že advokátska kancelária PRK Partners je "široko uznávanou kanceláriou v oblasti financií a regulačných otázok".

Rozumieme svetu bankovníctva a financií a zastupujeme predovšetkým bankových a nebankových veriteľov, ale aj dlžníkov. Či už poskytujete alebo chcete získať klubové cezhraničné financovanie či lokálny bankový úver, advokátska kancelária PRK Partners má skúsenosti a odborné znalosti potrebné na to, aby Vašu transakciu doviedla k úspešnému koncu včas a so zadaným rozpočtom.

Bankovníctvo

Projektové financovanie

Advokátska kancelária PRK Partners ponúka kľúčové odborné znalosti v oblasti projektového financovania. Pomáhame so všetkými typmi projektov, rezidenčnými, komerčnými a priemyselnými, ale aj energetickými. Advokátska kancelária PRK Partners je lídrom vo financovaní projektov na výrobu obnoviteľnej energie, vrátane veternej a solárnej energie či energie z biomasy.

Naša práca pokrýva všetky fázy financovania projektu, od due diligence, vyhodnocovania rizík, prípravy úverových a zabezpečovacích dokumentov, až po koordináciu vyjednávaní a čerpanie úverov.

Syndikované financovanie

Často poskytujeme poradenstvo v oblasti bankových transakcií zahŕňajúcich syndikované financovanie alebo klubové úvery - obvykle vystupujeme ako poradca aranžéra, agenta a agenta pre zabezpečenie, ale príležitostne tiež ako poradca iných veriteľov alebo aj dlžníkov. Pri zastupovaní aranžérov sa aktívne zapájame do štruktúrovania transakcií a prípravy úverovej a zabezpečovacej dokumentácie.

Zúčastňujeme sa rokovaní spolu s veriteľmi a po uzavretí príslušnej dokumentácie zabezpečujeme registráciu zabezpečenia. Štandardne tiež vystavujeme právny posudok (legal opinion) na platnosť a vymáhateľnosť úverovej a zabezpečovacej dokumentácie.

Poradíme si rovnako s cezhraničným financovaním, väčšinou práve pri syndikovaných úveroch.

Akvizičné financovanie

Pravidelne sa podieľame na transakciách akvizičného financovania. Naším cieľom je plne vyhovieť požiadavkám banky a jej klienta pri splnení všetkých požiadaviek príslušných právnych predpisov, vrátane obmedzení týkajúcich sa finančnej asistencie. V prípadoch akvizičného financovania často participujeme na príprave právnej due diligence - či už DD-report sami pripravujeme alebo pre našich klientov revidujeme reporty predložené kupujúcim alebo zástupcom predávajúceho.

Rovnako ako pri iných typoch financovania, aj tu je hlavným základom našej práce príprava a vyjednávanie úverovej a zabezpečovacej dokumentácie s prihliadnutím na zvláštny charakter financovania akvizícií. Zabezpečujeme registráciu zabezpečenia a asistujeme pri kontrole plnenia podmienok čerpania.

Ako právni poradcovia financujúcej banky sa v potrebnom rozsahu zapájame aj do vyjednávania medzi kupujúcimi a predávajúcimi a vďaka našim mnohoročným skúsenostiam v tejto oblasti tak zvyšujeme nádej na úspech transakcie. Pri samotnom vyrovnaní transakcií potom sami vystupujeme ako správca (tzv. Escrow agent) alebo v pozícii jeho poradcu pripravujeme dokumentáciu pre vysporiadanie transakcie.

Poskytujeme tiež právne služby v oblasti projektového financovania dlžníkom, ktorí sú v transakciách v postavení kupujúcich.

Zabezpečovacia dokumentácia

Príprava zabezpečovacej dokumentácie je neoddeliteľnou súčasťou úverových transakcií. Advokátska kancelária PRK Partners pripravuje všetky štandardné zabezpečovacie dokumenty, ako sú záložné  zmluvy k nehnuteľnostiam, pohľadávkam, či podielom / akciám, bankové záruky, zmluvy o zabezpečovacom prevode práva a blankozmenky (vrátane súvisiacej dohody o vyplňovacom práve), ale aj rôzne neštandardné zabezpečovacie inštitúty zohľadňujúce špecifiká danej transakcie.

Advokátska kancelária PRK Partners pomohla nastaviť český a slovenský trhový štandard v zabezpečovacej dokumentácii. Pri medzinárodných transakciách,  kde sa samotná úverová zmluva riadi cudzím právom, pripravujeme zabezpečovacie dokumenty podľa českého alebo slovenského práva. Naša znalosť cudzieho prostredia a schopnosť pracovať v rôznych svetových jazykoch je veľmi užitočná na pochopenie špecifických potrieb klienta, a tiež na riešenie problémov vznikajúcich v rôznych právnych systémoch.

Vzorová dokumentácia

Okrem prípravy dokumentov šitých na mieru konkrétnym transakciám pripravuje advokátska kancelária PRK Partners častokrát vzorovú úverovú a zabezpečovaciu dokumentáciu pre rôzne kategórie štandardizovaných úverových transakcií. Naše vzorové úverové  zmluvy sú navrhnuté tak, aby spĺňali špecifické požiadavky klienta, napr. revolvingové, kontokorentné alebo termínované úvery či rámcové  zmluvy (rôzne typy úverov a zmluvné rámce pre akreditívy a bankové záruky). Naše vzory zabezpečovacej dokumentácie zahŕňajú všetky štandardné zabezpečovacie inštitúty, inými slovami záložné právo k aktívam všetkých typov, zabezpečovacie prevody práva, blankozmenky s dohodami o vyplňovacom práve. Spravidla vypracovávame vzory zmlúv v rôznych verziách pokrývajúce typické scenáre, ktoré môžu nastať.

Pripravujeme tiež manuály k správnemu používaniu vzorov zmlúv. V neposlednom rade môžeme na tému práce s úverovými a zabezpečovacími dokumentmi ponúknuť školenia pre zamestnancov bánk.

Spotrebiteľské úvery

V oblasti spotrebiteľských úverov sa bežne zaoberáme prípravou vzorovej úverovej dokumentácie a doplnkových materiálov pre zamestnancov veriteľa, či už ide o banku alebo nebankového poskytovateľa úveru. Spoločnostiam ponúkajúcim spotrebiteľské úvery poskytujeme efektívne riešenie špecifických problémov vznikajúcich v tejto oblasti.

Trade Finance

V advokátskej kancelárii PRK Partners sme schopní pripraviť tiež dokumentáciu pre factoring a forfaiting, exportné financovanie a financovanie zahraničných investícií, vrátane prípravy zabezpečovacích dokumentov pre zahraničné jurisdikcie - či už prostredníctvom našich vlastných kancelárií v zahraničí alebo v spolupráci s partnerskými advokátskymi kanceláriami. Vďaka nášmu členstvu v Lex Mundi za Českú republiku môžeme pokryť prakticky akúkoľvek jurisdikciu na svete. V oblasti financovania obchodu môžeme pripraviť dokumentáciu k platobným a zabezpečovacím nástrojom, ako sú bankové záruky, akreditívy a inkasá, buď ako samostatné zmluvné dokumenty, alebo ako súčasť konkrétnej úverovej dokumentácie. Naši právnici vedia prispôsobiť dokumentáciu danej transakcii odrážajúcu jej špecifické požiadavky či pripraviť vzorové dokumenty pre štandardné transakcie.

Treasury

V súlade s domácimi a medzinárodnými štandardmi, ako sú napr. ISDA (International Swaps and Derivatives Association) a EMA (the European Master Agreement) poskytujeme našim klientom pravidelné poradenstvo ohľadom štruktúrovania a vykonávania transakcií týkajúcich sa investičných nástrojov alebo derivátov, čo zahŕňa, okrem iného, aj finančné zabezpečenie a záverečné vysporiadanie. V Českej republike sme pôsobili tiež ako výhradný právny poradca Českej bankovej asociácie pri príprave rámcovej dohody o obchodovaní s derivátmi a jej príloh pre konkrétne produktové rady, ktoré sa odvtedy stali štandardom pre obchodovanie na českom medzibankovom a klientskom trhu.

Regulačné otázky

Bankovníctvo

Sme skutočnými odborníkmi v oblasti bankovej regulácie. V rámci právneho poradenstva našim klientom zabezpečujeme súlad ich kľúčových projektov s regulačnými požiadavkami. Rozsah projektov, pri ktorých asistujeme, zahŕňa zakladanie nových bánk, fúzií bánk (vrátane cezhraničných fúzií), komplexnú reštrukturalizáciu finančných skupín zložených z bánk, poisťovní a stavebných sporiteľní a predaj častí podnikateľskej činnosti finančných inštitúcií.

V týchto projektoch vystupujeme ako poradcovia týchto koncernov; efektívne zastupujeme klientov tiež v správnom konaní pred regulátorom, poskytujeme komplexné právne poradenstvo pri získaní bankovej licencie. Klientom poskytujeme tiež právne poradenstvo týkajúce sa ich každodenného podnikania, napríklad pripravujeme právne analýzy konkrétnych otázok v správnej oblasti regulácie bánk a otázok ovplyvňujúcich stavebné sporiteľne. Poskytujeme právne služby a zastúpenie pri kontrolách regulátorov.

Obchodníci s cennými papiermi, kapitálové trhy

Advokátska kancelária PRK Partners poskytuje služby slovenským i zahraničným obchodníkom s cennými papiermi v súvislosti s ich činnosťou na českom a slovenskom kapitálovom trhu. Poradíme v regulačných záležitostiach, vrátane implementácie českých, slovenských a európskych predpisov do štandardnej dokumentácie používanej účastníkmi trhu, primárneho umiestnenia a sekundárneho obchodovania s cennými papiermi na verejných i iných trhoch, vysporiadania transakcií s investičnými nástrojmi, registrácie investičných nástrojov a činností zahraničných subjektov v Českej a Slovenskej republike. Máme tiež bohaté skúsenosti s emisiami dlhopisov a akcií a ich umiestnením na českom, slovenskom i zahraničnom trhu.

Investičné spoločnosti a podielové fondy

Poskytujeme širokú škálu poradenských služieb spoločnostiam zaoberajúcim sa kolektívnym investovaním, a to tak domácim investičným spoločnostiam a správcovským spoločnostiam, ako aj zahraničným subjektom pôsobiacim v Česku a na Slovensku. Medzi naše služby patrí založenie domácich subjektov kolektívneho investovania (vrátane získania licencie od Českej národnej banky a Národnej banky Slovenska), notifikácia a registrácia zahraničných spoločností zaoberajúcich sa kolektívnym investovaním, ktoré ponúkajú cenné papiere v Česku a na Slovensku, riešenie regulačných otázok a pomoc vo vzťahoch medzi fondmi, správcami aktív a depozitármi.

Sprostredkovatelia finančných produktov a služieb

Nielen vďaka bohatým skúsenostiam s výzvami, ktorým čelia finančné inštitúcie od bánk až po sprostredkovateľov a viazaných agentov, ponúkame celú škálu špecializovaných a škálovaných služieb z oblastí riadenia právnych a compliance rizík taktiež finančným sprostredkovateľom. Naši špecialisti úspešne riešia otázky komplexných revízií zmluvných dokumentácií s poradcami či poskytovateľmi produktov, poskytujú poradenstvo pri zavádzaní zmysluplných, primeraných a účinných opatrení na riadenie regulačných otázok vrátane prípravy na výzvy a príležitosti vyplývajúce z nových regulácií, a úspešne zastupujú klientov v správnych konaniach. Obzvlášť hrdí sme na skvelú úspešnosť pri zastupovaní klientov v sankčných konaniach.

Prečítajte si príspevky PRK v odborných
publikáciách

2020

Getting the Deal Through – Fintech 

2019

Chambers Global pre oblast bankovníctva a financií


Silný právny tím na Vašej strane

Martin Aschenbrenner,

Partner


JUDr. Martin Aschenbrenner, LL.M., Ph.D.

Václav Bílý,

Partner


JUDr. Václav Bílý, LL.M., Ph.D.

Jan Kohout

Partner


JUDr. Jan Kohout

Martin Kříž,

Partner


JUDr. Martin Kříž, MBA

Radan Kubr,

Partner


Dr. Radan Kubr, LL.M.

Robert Němec,

Partner


JUDr. Robert Němec, LL.M.

Marek Procházka,

Partner


Marek Procházka, LL.M.

Tomáš Bureš

Associate Partner


Mgr. Ing. Tomáš Bureš

Eva Hromádková,

Associate Partner


Mgr. Eva Hromádková, LL.M.

Michal Sylla

Associate Partner


Mgr. Michal Sylla

Illia Antonov

Advokát


Mgr. Illia Antonov

Jan  Ditrych

Advokát


JUDr. Jan Ditrych

Michaela Ericssonová

Advokát


Mgr. Michaela Ericssonová

Norbert Hink

Advokát


Mgr. Ing. Norbert Hink

Václav Šára

Advokát


Mgr. Ing. Václav Šára

Lucie Vorlová

Advokát


Mgr. Lucie Vorlová

Shiyang Zhang

Advokát


Mgr. Shiyang Zhang

Zuzana Zuntová,

Advokát


Mgr. Zuzana Zuntová, LL.M.

Petr Bezouška,

Of Counsel


JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

Referencie

Právne poradenstvo spoločnosti Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG v súvislosti s financovaním portfólia nehnuteľností spoločnosti CTP Teplice I, CTP Property II, CTP Brno III, CTP Brno IV a CTP Invest IX.

Právne poradenstvo spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pri realizácii mnohých transakcií týkajúcich sa financovania a refinancovania fotovoltaických elektrární a obnoviteľných zdrojov energie. V roku 2018 sme banke poskytli poradenstvo v súvislosti s uzavretím 12 transakcií v celkovej hodnote vyše 2,5 mld. Kč.

Právne poradenstvo syndikátu bánk v zložení Komerční banka, a.s. (ako agent úveru, agent pre zabezpečenie, koordinátor úveru, aranžér a pôvodný veriteľ), Česká sporiteľňa, a.s., ČSOB, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (ako aranžéri a pôvodní veritelia) a Sberbank CZ (ako pôvodný veriteľ) v súvislosti s poskytnutím syndikovaného úveru v celkovej maximálnej výške 7,5 mld. Kč najväčšej českej lotériovej spoločnosti SAZKA, a.s..

 

Kontinuálne právne poradenstvo spoločnosti Komerční banka, a.s. v súvislosti s financovaním významného rezidenčného developerského projektu Britská štvrť v Prahe, ktorý zahŕňa vybudovanie rozsiahleho bytového komplexu a súvisiacej infraštruktúry. Projekt je realizovaný poprednou českou developerskou skupinou FINEP HOLDING, SE a spoločnosťou Ungelt Services, a.s..

Právne poradenstvo spoločnosti Komerční banka, a.s. v súvislosti s poskytnutím financovania spoločnosti Avia Prime, a.s. za účelom akvizície podielov v spoločnostiach Linetech Aircraft Maintenance a Adria Tehnika d.o.o., vrátane refinancovania ich existujúcich úverov.