OBLASŤ PRAXE

Infraštruktúra a energie

V súčasnosti je na rozvoj infraštruktúry v oblasti energetiky a dopravy kladený značný dôraz. Svoju úlohu v tom zohráva, okrem iného, rýchly nástup nových technológií a záväzky súvisiace s bojom s klimatickou zmenou a s plánovaným dosiahnutím uhlíkovej neutrality v rámci EÚ do roku 2050. Aj preto vznikajú najmä v oblasti energetiky a dopravnej infraštruktúry stále nové príležitosti a projekty (vrátane PPP projektov ). Za kľúčovú v Slovenskej republike považujeme najmä podporu energetických riešení pre nízkouhlíkové hospodárstvo, rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, výstavbu nových energeticky hospodárnych budov a dereguláciu cien energií.

Náš tím odborníkov má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva klientom vo všetkých segmentoch infraštruktúry a energetiky, a to ohľadom všetkých aspektov súvisiacich projektov (vrátane PPP projektov). Klientom pomáhame od počiatočnej prípravy projektov až po ich samotnú realizáciu, vrátane odborného zabezpečenia všetkej potrebnej komunikácie s úradmi a príslušnými technickými expertmi.

Právne poradenstvo sme v minulosti poskytovali, okrem iného, v spojitosti s projektmi týkajúcimi sa jadrovej energie a obnoviteľných zdrojov energie (vrátane výstavby solárnych elektrární), prieskumu ložísk a ťažby prírodných zdrojov, či v súvislosti s fúziami a akvizíciami energetických spoločností. Počas nášho viac ako dvadsaťpäťročného pôsobenia v Českej republike, a takmer pätnásťročného pôsobenia v Slovenskej republike, sme v našom regióne tiež participovali na zásadných infraštruktúrnych projektoch, a to vrátane výstavby letísk, diaľnic, čistiarní odpadových vôd a jadrových elektrární.

Naše služby siahajú od prípravy stratégie pre verejné obstarávanie (obchodnú verejnú súťaž) a zmluvnej dokumentácie (využívané napríklad prevádzkovateľmi distribučných sietí a prenosových sústav), cez štruktúrovanie daní a financií, až po právne poradenstvo ohľadom regulačného a licenčného konania súvisiaceho s investičnými projektmi, riešenie rôznych prevádzkových záležitostí a poskytovanie inovatívnych riešení vo vzťahu k všetkým aspektom projektu.

Silný právny tím na Vašej strane

Jan Kohout

Partner


JUDr. Jan Kohout

Martin Kříž,

Partner


JUDr. Martin Kříž, MBA

Jakub Lichnovský,

Partner


JUDr. Jakub Lichnovský, MHA

Peter Oravec

Partner


JUDr. Peter Oravec

Roman Pečenka

Partner


Mgr. Roman Pečenka

Kristýna Faltýnková

Advokát


JUDr. Kristýna Faltýnková

Tomáš Janoško

Advokát


Mgr. Tomáš Janoško

Jaroslava Malcová,

Advokát


Mgr. Jaroslava Malcová, LL.M.

Alžběta Heřmánková

Právnik


Alžběta Heřmánková LL.B., LL.M.

Referencie

Komplexné právne poradenstvo víťaznému konzorciu popredných súkromných developerov dopravnej infraštruktúry Cintra/Ferrovial, PORR AG, Macquarie Capital a neskôr tiež Aberdeen, pri účasti vo verejnom obstarávaní a realizácii najväčšieho slovenského PPP projektu na výstavbu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. Projekt získal v roku 2016 prestížne ocenenie Najlepšia PPP transakcia roka od britského magazínu Project Finance International. 

Právne poradenstvo spoločnostiam UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Česká sporiteľňa, a.s. a Raiffeisenbank a.s. (ako veriteľom) pre realizácií niekoľkých transakcií vo veci financovania a refinancovania výstavby fotovoltaických elektrární a riešení problematiky využívania obnoviteľných zdrojov energie všeobecne.

Právne poradenstvo koncernu RWE AG ohľadom českých právnych aspektov akvizície majoritného podielu v spoločnosti Innogy Grid Holding (IGH), ktorá je regionálnym prevádzkovateľom plynárenskej distribučnej sústavy.

Právne poradenstvo skupine KKCG ohľadom projektového financovania výstavby podzemného zásobníku zemného plynu v Dambořicích.

Právne poradenstvo spoločnosti Magna Energy Storage a.s. pri založení spoločnosti za účelom výstavby závodu na výrobu lítium-iónových batérií a právna pomoc ohľadom štruktúrovania vstupu finančných investorov do projektu.