OBLASŤ PRAXE

Infraštruktúra a energie

V súčasnosti je na rozvoj infraštruktúry v oblasti energetiky a dopravy kladený značný dôraz. Svoju úlohu v tom zohráva, okrem iného, rýchly nástup nových technológií a záväzky súvisiace s bojom s klimatickou zmenou a s plánovaným dosiahnutím uhlíkovej neutrality v rámci EÚ do roku 2050. Aj preto vznikajú najmä v oblasti energetiky a dopravnej infraštruktúry stále nové príležitosti a projekty (vrátane PPP projektov ). Za kľúčovú v Slovenskej republike považujeme najmä podporu energetických riešení pre nízkouhlíkové hospodárstvo, rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, výstavbu nových energeticky hospodárnych budov a dereguláciu cien energií.

Náš tím odborníkov má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva klientom vo všetkých segmentoch infraštruktúry a energetiky, a to ohľadom všetkých aspektov súvisiacich projektov (vrátane PPP projektov). Klientom pomáhame od počiatočnej prípravy projektov až po ich samotnú realizáciu, vrátane odborného zabezpečenia všetkej potrebnej komunikácie s úradmi a príslušnými technickými expertmi.

Právne poradenstvo sme v minulosti poskytovali, okrem iného, v spojitosti s projektmi týkajúcimi sa jadrovej energie a obnoviteľných zdrojov energie (vrátane výstavby solárnych elektrární), prieskumu ložísk a ťažby prírodných zdrojov, či v súvislosti s fúziami a akvizíciami energetických spoločností. Počas nášho viac ako dvadsaťpäťročného pôsobenia v Českej republike, a takmer pätnásťročného pôsobenia v Slovenskej republike, sme v našom regióne tiež participovali na zásadných infraštruktúrnych projektoch, a to vrátane výstavby letísk, diaľnic, čistiarní odpadových vôd a jadrových elektrární.

Naše služby siahajú od prípravy stratégie pre verejné obstarávanie (obchodnú verejnú súťaž) a zmluvnej dokumentácie (využívané napríklad prevádzkovateľmi distribučných sietí a prenosových sústav), cez štruktúrovanie daní a financií, až po právne poradenstvo ohľadom regulačného a licenčného konania súvisiaceho s investičnými projektmi, riešenie rôznych prevádzkových záležitostí a poskytovanie inovatívnych riešení vo vzťahu k všetkým aspektom projektu.

Silný právny tím na Vašej strane

Referencie

Komplexné právne poradenstvo víťaznému konzorciu popredných súkromných developerov dopravnej infraštruktúry Cintra/Ferrovial, PORR AG, Macquarie Capital a neskôr tiež Aberdeen, pri účasti vo verejnom obstarávaní a realizácii najväčšieho slovenského PPP projektu na výstavbu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. Projekt získal v roku 2016 prestížne ocenenie Najlepšia PPP transakcia roka od britského magazínu Project Finance International. 

Právne poradenstvo spoločnostiam UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Česká sporiteľňa, a.s. a Raiffeisenbank a.s. (ako veriteľom) pre realizácií niekoľkých transakcií vo veci financovania a refinancovania výstavby fotovoltaických elektrární a riešení problematiky využívania obnoviteľných zdrojov energie všeobecne.

Právne poradenstvo koncernu RWE AG ohľadom českých právnych aspektov akvizície majoritného podielu v spoločnosti Innogy Grid Holding (IGH), ktorá je regionálnym prevádzkovateľom plynárenskej distribučnej sústavy.

Právne poradenstvo skupine KKCG ohľadom projektového financovania výstavby podzemného zásobníku zemného plynu v Dambořicích.

Právne poradenstvo spoločnosti Magna Energy Storage a.s. pri založení spoločnosti za účelom výstavby závodu na výrobu lítium-iónových batérií a právna pomoc ohľadom štruktúrovania vstupu finančných investorov do projektu.