OBLASŤ PRAXE

Infraštruktúra a energie

V súčasnosti je na rozvoj infraštruktúry v oblasti energetiky a dopravy kladený značný dôraz. Svoju úlohu v tom zohráva, okrem iného, rýchly nástup nových technológií a záväzky súvisiace s bojom s klimatickou zmenou a s plánovaným dosiahnutím uhlíkovej neutrality v rámci EÚ do roku 2050. Aj preto vznikajú najmä v oblasti energetiky a dopravnej infraštruktúry stále nové príležitosti a projekty (vrátane PPP projektov ). Za kľúčovú v Slovenskej republike považujeme najmä podporu energetických riešení pre nízkouhlíkové hospodárstvo, rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, výstavbu nových energeticky hospodárnych budov a dereguláciu cien energií.

Náš tím odborníkov má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva klientom vo všetkých segmentoch infraštruktúry a energetiky, a to ohľadom všetkých aspektov súvisiacich projektov (vrátane PPP projektov). Klientom pomáhame od počiatočnej prípravy projektov až po ich samotnú realizáciu, vrátane odborného zabezpečenia všetkej potrebnej komunikácie s úradmi a príslušnými technickými expertmi.

Právne poradenstvo sme v minulosti poskytovali, okrem iného, v spojitosti s projektmi týkajúcimi sa jadrovej energie a obnoviteľných zdrojov energie (vrátane výstavby solárnych elektrární), prieskumu ložísk a ťažby prírodných zdrojov, či v súvislosti s fúziami a akvizíciami energetických spoločností. Počas nášho viac ako dvadsaťpäťročného pôsobenia v Českej republike, a takmer pätnásťročného pôsobenia v Slovenskej republike, sme v našom regióne tiež participovali na zásadných infraštruktúrnych projektoch, a to vrátane výstavby letísk, diaľnic, čistiarní odpadových vôd a jadrových elektrární.

Naše služby siahajú od prípravy stratégie pre verejné obstarávanie (obchodnú verejnú súťaž) a zmluvnej dokumentácie (využívané napríklad prevádzkovateľmi distribučných sietí a prenosových sústav), cez štruktúrovanie daní a financií, až po právne poradenstvo ohľadom regulačného a licenčného konania súvisiaceho s investičnými projektmi, riešenie rôznych prevádzkových záležitostí a poskytovanie inovatívnych riešení vo vzťahu k všetkým aspektom projektu.

Silný právny tím na Vašej strane

Jan Kohout

Partner


JUDr. Jan Kohout

Martin Kříž,

Partner


JUDr. Martin Kříž, MBA

Jakub Lichnovský,

Partner


JUDr. Jakub Lichnovský, MHA

Peter Oravec

Partner


JUDr. Peter Oravec

Roman Pečenka

Partner


Mgr. Roman Pečenka

Kristýna Faltýnková

Advokát


JUDr. Kristýna Faltýnková

Jaroslava Malcová,

Advokát


Mgr. Jaroslava Malcová, LL.M.

Milan Sivý,

Advokát


Mgr. Milan Sivý, LL.M.

Tomáš Vlasák

Advokát


JUDr. Ing. Tomáš Vlasák

Alžběta Heřmánková

Právnik


Alžběta Heřmánková LL.B., LL.M.

Tomáš Janoško

Advokátsky koncipient


Mgr. Tomáš Janoško

Referencie

Kontinuálne právne poradenstvo skupine ENGIE v súvislosti s jej aktivitami v Českej republike a na Slovensku, vrátane akvizície niekoľkých teplárenských a facility management spoločností.

Komplexné právne poradenstvo spoločnosti Veolia Energie ČR, a.s. (predtým Dalkia Česká republika, a.s. – člen skupiny Veolia Environnement) v súvislosti s akvizíciou spoločnosti Pražská teplárenská LPZ, a.s. (PT LPZ), dcérskej spoločnosti spoločnosti Pražská teplárenská, a.s., ktorá pôsobí najmä ako dodávateľ tepelnej energie z lokálnych zdrojov na ľavom brehu rieky Vltava v Prahe.

Zastupovanie spoločnosti REsolar s.r.o. v súvislosti s jej činnosťou v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, vrátane prevádzkovania kolektívneho systému a jeho financovania podľa smernice WEEE.

Právne poradenstvo klientovi, ktorý je jedným z lídrov v oblasti podpory a rozvoja čistých technológií, pri realizácií významného projektu vodohospodárskej infraštruktúry v Prahe – rekonštrukcia a rozšírenie ústrednej čistiarne odpadových vôd v Prahe.

Právne poradenstvo klientovi v súvislosti s výstavbou infraštruktúry (rozvod teplej vody) pre jeho developerský projekt.