ADVOKÁT | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

JUDr. Kristýna Faltýnková

E-mail: kristyna.faltynkova@prkpartners.com


Kristýna Faltýnková se zaměřuje zejména na právo nemovitostí, procesní právo, energetické právo, správní právo a všeobecné smluvní právo. Aktivně poskytuje právní poradenství klientům v otázkách nájemních vztahů, výstavby, spoluvlastnictví nemovitostí včetně bytového spoluvlastnictví a při zastupování klientů v soudních řízeních.

Kristýna Faltýnková vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. V roce 2012 se připojila k PRK Partners jako advokátní koncipientka a od roku 2014 působí jako advokátka. V roce 2015 získala titul JUDr. v oboru správního práva, tématem její rigorózní práce byl institut autorizovaných inspektorů. Před nástupem do PRK Partners pracovala ve významných českých i mezinárodních advokátních kancelářích.

Kristýna se otázkám souvisejícím s výstavbou věnuje komplexně, tedy jak z pohledu soukromoprávní úpravy smlouvy o dílo, odpovědnosti za vady projektové dokumentace či autorských práv k projektové dokumentaci, tak z pohledu správního práva, zejména stavebního řízení a zvláštních správních předpisů.

Kristýna má praktické zkušenosti se zastupování klientů v rámci řízení před orgány státní správy v souvislosti s novou výstavbou i změnami existujících staveb, a to včetně odvolacích řízení, ať již z pozice stavebníka či z pozice dotčených osob. Kristýna také zastupuje klienty v řízeních před správními soudy a v soudních řízeních souvisejících se vztahy ze smluv o dílo.

Kristýna se dále v rámci své praxe zabývá přípravou vzorových nájemních smluv, s vyjednáváním nájemních smluv pro konkrétní nájemce (ať již na straně pronajímatele či nájemce), řešením veškerých otázek souvisejících s existujícími nájemními vztahy a správou obchodních center a kancelářských budov, otázkami ukončování nájemních vztahů a s případnými spory vyplývajícími z nájemních smluv.

Kristýna má zkušenosti se zastupování klientů ve sporech z obchodních vztahů, zejména pak ve sporech, jejichž předmětem jsou práva ze smluv o dílo a z nájemních smluv, ale také v rámci vztahů uvnitř korporací. Současně zastupuje klienty i ve správních řízeních a v řízeních před správními soudy.

Kristýna hovoří plynně česky, anglicky, má základní znalost ruštiny a je advokátkou České advokátní komory.

Ocenenie

Dohodnite si stretnutie