OBLASŤ PRAXE

Právo životného prostredia

Právo životného prostredia je dynamicky sa rozvíjajúcim právnym odvetvím, ktoré úzko súvisí so stavebným, správnym a občianskym právom.

Advokátska kancelária PRK Partners vďaka svojej veľkosti a pozícii na trhu disponuje jedným z najkomplexnejších tímov špecializovaných právnych odborníkov, ktorí sú schopní klientom poskytnúť právne poradenstvo vo všetkých oblastiach práva životného prostredia, napr. v oblasti ochrany ovzdušia, vody alebo pôdy, ochrany prírody a krajiny, ochrany verejného zdravia, a to aj s presahom do ďalších oblastí s ohľadom na charakter a špecifické podmienky projektu.

Máme rozsiahle skúsenosti s realizáciou mnohých významných developerských projektov, priemyselných investícií, energetických celkov, povoľovacích a registračných konaní, a pod.

Naše právne služby klientom poskytujeme vo všetkých fázach projektu a zahŕňajú najmä zastupovanie klientov v správnych konaniach (napr. územné, stavebné, EIA, IPKZ)
a prípadných nadväzujúcich súdnych konaniach, konaniach pred štátnymi fondmi alebo pred Európskou komisiou, ale aj pri kontrolných činnostiach správnych orgánov, implementácii právnych previerok (due diligence) a ďalších auditov podľa požiadaviek našich klientov.

Riešime tiež špecifické otázky týkajúce sa likvidácie starých ekologických záťaží a s tým súvisiacej zodpovednosti za ekologickú ujmu, nakladania s rôznymi druhmi odpadov vrátane tzv. elektroodpadu, emisných kvót, ochranných pásiem, kolízie záujmov medzi ochranou životného prostredia a banskou činnosťou a problematiky prístupu k informáciám
o životnom prostredí.

V rámci našej činnosti v tejto oblasti úzko spolupracujeme s poprednými technickými expertmi.

Silný právny tím na Vašej strane

Jakub Lichnovský,

Partner


JUDr. Jakub Lichnovský, MHA

Roman Pečenka

Partner


Mgr. Roman Pečenka

Kristýna Faltýnková

Advokát


JUDr. Kristýna Faltýnková

Jana Pekařová

Advokát


Mgr. Jana Pekařová

Rudolf Kožušník

Of Counsel


JUDr. Rudolf Kožušník

Referencie

Zastupovanie výrobcov a hlavného dovozcu osobných automobilov v niekoľkých súdnych konaniach v súvislosti s emisnou kauzou a jej možnými dôsledkami pre zákazníkov.

Zastupovanie (ako český právny zástupca) európskej inštitúcie pred Súdnym dvorom Európskej únie v súdnom konaní týkajúcom sa sporu v oblasti chemického priemyslu, v tejto súvislosti sme riešili najmä otázky aplikácie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH).

Právne poradenstvo OKD, DBP, a.s. a Green Gas International B.V. ohľadom založenia a financovania spoločného podniku zaoberajúceho sa ekologickým využitím vyťaženého metánu.

Právne poradenstvo poprednej chemickej skupine v súvislosti s likvidáciou chemickej továrne v Českej republike. V spolupráci s poprednými odborníkmi zo spoločnosti Enviros sme uskutočnili komplexný environmentálny audit a pripravili návrh opatrení na riešenie problémov súvisiacich s priemyselným podnikom, vrátane rozsiahlych rokovaní s rôznymi úradmi a štátnymi orgánmi vo všetkých oblastiach práva životného prostredia (produkcia odpadu, znečistenie ovzdušia, vody, pôdy, geologického podložia, likvidácia chemických látok rôzneho druhu, atď.). Naše aktivity významným spôsobom prispeli k úspešnému uzavretiu, sanácii, a rekultivácii chemickej továrne vrátane zabezpečenia všetkých potrebných oznámení a schválení príslušnými úradmi.

Vykonávanie pravidelných environmentálnych due diligence pri rôznych realitných projektoch, vrátane posúdenia navrhnutých opatrení smerujúcich k odstráneniu starých ekologických záťaží, vyjednávania s prenajímateľmi a riešenia otázok dôvernosti. Naše správy o hĺbkovej kontrole sú obvykle štruktúrované do dvoch fáz – (i) vizuálne kontroly a kontroly dokumentov a (ii) ocenenie vzoriek a identifikácia rizík a odhad nákladov.