OBLAST PRAXE

Právo životního prostředí

Právo životního prostředí je dynamicky se rozvíjejícím právním odvětvím, které se úzce prolíná s právem stavebním, správním a občanským.

PRK Partners díky své velikosti a pozici na trhu disponuje jedním z nejkomplexnějších týmů specializovaných právních odborníků, kteří jsou schopni klientům poskytnout právní poradenství ve všech oblastech práva životního prostředí, např. ochrana ovzduší, vod či půdy, ochrana přírody a krajiny, ochrana veřejného zdraví, a to i s přesahem do dalších oblastí s ohledem na charakter a specifické podmínky projektu.

Máme rozsáhlé zkušenosti s realizací řadou významných developerských projektů, průmyslových investic, povolovacích a registračních řízení, energetických celků apod. Naše právní služby klientům poskytujeme ve všech fázích projektu a zahrnují zejména zastupování klientů ve správních řízeních (např. územní, stavební, EIA, IPPC) a případných navazujících soudních řízeních, řízeních před státními fondy nebo před Evropskou komisí, ale také při kontrolních činnostech správních orgánů, provádění právních prověrek (due diligence) a dalších auditů dle požadavků našich klientů.

Řešíme rovněž specifické otázky týkající se likvidace starých ekologických zátěží a s tím související  odpovědností za ekologickou  újmu, nakládání s různými druhy odpadů včetně tzv. elektroodpadu, emisních povolenek, ochranných pásem, kolize zájmů mezi ochranou životního prostředí a důlní činností a problematiky přístupu k informacím o životním prostředí.

V rámci naší činnosti v této oblasti úzce spolupracujeme s předními technickými experty.

Silný právní tým na Vaší straně

Jakub Lichnovský,

Partner


JUDr. Jakub Lichnovský, MHA

Roman Pečenka

Partner


Mgr. Roman Pečenka

Kristýna Faltýnková

Advokát


JUDr. Kristýna Faltýnková

Jana Pekařová

Advokát


Mgr. Jana Pekařová

Rudolf Kožušník

Of Counsel


JUDr. Rudolf Kožušník

Reference

Zastupování výrobců a hlavního dovozce osobních automobilů v celé řadě soudních řízení v souvislosti s emisní kauzou a jejími možnými dopady na zákazníky.

Zastupování (jako český právní zástupce) evropské instituce před Soudním dvorem Evropské unie v soudním řízení týkajícím se sporu v oblasti chemického průmyslu, v této souvislosti jsme řešili zejména otázky aplikace Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, povolování a omezování chemických látek (REACH).

Právní poradenství OKD, DBP, a.s. a Green Gas International B.V. ohledně založení a financování společného podniku zabývajícího se ekologickým využitím vytěženého metanu.

Právní poradenství přední chemické skupině v souvislosti s likvidací chemické továrny v České republice. Ve spolupráci s předními odborníky ze společnosti Enviros jsme provedli komplexní environmentální audit a připravili návrh opatření pro řešení problémů souvisejících s průmyslovým podnikem, včetně rozsáhlých jednání s různými úřady a státními orgány ve všech oblastech práva životního prostředí (produkce odpadů, znečištění ovzduší, vody, půdy a geologického podloží, likvidace chemických látek různého druhu, atd.).  Naše aktivity významným způsobem přispěly úspěšnému uzavření, sanaci a rekultivaci chemické továrny včetně zajištění všech nezbytných oznámení a schválení příslušnými státními úřady.

Provádění pravidelných environmentálních due diligence u různých realitních projektů, včetně posouzení navržených opatření směřujících k odstranění starých ekologických zátěží, vyjednávání s pronajímateli a řešení otázek důvěrnosti. Naše zprávy o hloubkové kontrole jsou obvykle strukturovány do dvou fází - (i) vizuální kontroly a kontroly dokumentů a (ii) ocenění vzorků a identifikace rizik a odhadu nákladů.