OBLASŤ PRAXE

Právo životného prostredia

Právo životného prostredia je dynamicky sa rozvíjajúcim právnym odvetvím, ktoré úzko súvisí so stavebným, správnym a občianskym právom.

Advokátska kancelária PRK Partners vďaka svojej veľkosti a pozícii na trhu disponuje jedným z najkomplexnejších tímov špecializovaných právnych odborníkov, ktorí sú schopní klientom poskytnúť právne poradenstvo vo všetkých oblastiach práva životného prostredia, napr. v oblasti ochrany ovzdušia, vody alebo pôdy, ochrany prírody a krajiny, ochrany verejného zdravia, a to aj s presahom do ďalších oblastí s ohľadom na charakter a špecifické podmienky projektu.

Máme rozsiahle skúsenosti s realizáciou mnohých významných developerských projektov, priemyselných investícií, energetických celkov, povoľovacích a registračných konaní, a pod.

Naše právne služby klientom poskytujeme vo všetkých fázach projektu a zahŕňajú najmä zastupovanie klientov v správnych konaniach (napr. územné, stavebné, EIA, IPKZ)
a prípadných nadväzujúcich súdnych konaniach, konaniach pred štátnymi fondmi alebo pred Európskou komisiou, ale aj pri kontrolných činnostiach správnych orgánov, implementácii právnych previerok (due diligence) a ďalších auditov podľa požiadaviek našich klientov.

Riešime tiež špecifické otázky týkajúce sa likvidácie starých ekologických záťaží a s tým súvisiacej zodpovednosti za ekologickú ujmu, nakladania s rôznymi druhmi odpadov vrátane tzv. elektroodpadu, emisných kvót, ochranných pásiem, kolízie záujmov medzi ochranou životného prostredia a banskou činnosťou a problematiky prístupu k informáciám
o životnom prostredí.

V rámci našej činnosti v tejto oblasti úzko spolupracujeme s poprednými technickými expertmi.

Silný právny tím na Vašej strane

Jakub Lichnovský,

Partner


JUDr. Jakub Lichnovský, MHA

Roman Pečenka

Partner


Mgr. Roman Pečenka

Kristýna Faltýnková

Advokát


JUDr. Kristýna Faltýnková

Jana Pekařová

Advokát


Mgr. Jana Pekařová

Rudolf Kožušník

Of Counsel


JUDr. Rudolf Kožušník

Referencie

Právne poradenstvo v oblasti realitných projektov, pri ktorých existuje možnosť čerpania štátnych dotácií na odstránenie starých ekologických záťaží  prostredníctvom verejnoprávnej „ekologickej“  zmluvy so štátnou garanciou pre konkrétne priemyselné zóny alebo ťažobné oblasti na základe privatizačných dohôd.

Komplexné právne poradenstvo v súvislosti s realizáciou projektu „brownfield“ za účelom vybudovania strategickej priemyselnej zóny „Barbora“ v meste Havířov na severnej Morave. Projekt zahŕňal tvorbu štruktúry, schvaľovací proces a riešenie viacerých obchodných a environmentálnych otázok, keďže sa priemyselná zóna nachádza v oblasti bývalej uhoľnej bane. V rámci nášho poradenstva ďalej poskytujeme poradenstvo ohľadom výberu optimálnej stratégie a zabezpečujeme právnu pomoc pri vyjednávaní s rôznymi zúčastnenými subjektmi (štátnymi a miestnymi úradmi, ako aj s vlastníkmi priľahlých pozemkov, rôznymi nájomcami atď.)

Právne poradenstvo klientovi pri príprave štruktúry, financovaní a realizácii projektu úspešnej revitalizácie ,,brownfield" areálu v priemyselnej zóne DUKLA (bývalá čiernouhoľná baňa) s výmerou viac ako 30 hektárov. Naše poradenstvo zahŕňalo prípravu unikátnej dokumentácie a pomoc so zabezpečením financovania – projekt je podporovaný Ministerstvom financií Českej republiky prostredníctvom špeciálneho fondu určeného na sanáciu a rekultiváciu bývalých banských oblastí. Projekt bol čisto zmluvným PPP projektom v rámci partnerstva verejného sektoru (zastúpeného mestom Havířov a Ministerstvom financií Českej republiky) a súkromného sektoru.

Komplexné právne poradenstvo v súvislosti s vybudovaním nového priemyselného parku s rozlohou 80 hektárov. Naše poradenstvo zahŕňalo právne posúdenie odvolacích stratégii a alternatívnych riešení, vrátane právnej pomoci s realizáciou zámeru navýšenia kapacity energetickej infraštruktúry priemyselnej zóny, a zastupovanie klienta na rokovaniach s dodávateľom energie.

Právne poradenstvo japonsko-nemeckej energetickej spoločnosti v súvislosti s vyjednávaním EPC zmluvy na dodávku odsírovacej jednotky do čiernouhoľnej elektrárne v Dětmaroviciach – Elektrárna Dětmarovice, a.s. za cenu vo výške 24,5 mil. EUR.