ADVOKÁT | BRATISLAVA - SLOVENSKO

Mgr. Sebastián Petic

E-mail: sebastian.petic@prkpartners.com


Sebastián je advokátom kancelárie PRK Partners, ktorý sa špecializuje predovšetkým na súdne spory, občianske a obchodné právo a compliance.

Sebastián získal magisterský titul na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v roku 2016. V roku 2015 absolvoval výmenný program Erazmus na Paris Lodron Universität Salzburg. V PRK Partners začal pracovať už v roku 2012 ako študent a po skončení magisterského štúdia pokračoval ako koncipient. V roku 2021 bol zapísaný ako advokát do Slovenskej advokátskej komory.

Poskytuje právne poradenstvo domácim ako i zahraničným klientom najmä v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa súdnych sporov. Sebastián tiež zastrešuje zastupovanie významnej spoločnosti pôsobiacej v oblasti poisťovníctva vo viac ako 100 sporoch vedených pred súdmi rôznych inštancií po celom území Slovenska. Pravidelne sa venuje príprave memoránd a stanovísk zahŕňajúcich otázky z občianskeho a obchodného práva, či konkrétnej regulácie podľa slovenského práva.

Sebastián hovorí slovensky a anglicky.

Dohodnite si stretnutie