OF COUNSEL | BRATISLAVA - SLOVENSKO

doc. JUDr. Kristian Csach, PhD., LL.M.

E-mail: kristian.csach@prkpartners.com


V oblasti praxe sa Kristián zameriava najmä na korporačné právo, obchodné právo, ochranu spotrebiteľa, medzinárodné právo súkromné a procesné a na obchodnú arbitráž.

Kristián nadobudol právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde získal titul Mgr. (2004), JUDr. (2006), PhD. (2008) a na Fakulte právnych vied Univerzity Hamburg (2005). V roku 2011 bol menovaný docentom v odbore obchodné právo a finančné právo. V súčasnosti pôsobí ako docent na Katedre občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty TU v Trnave.

Okrem pedagogickej a vedeckej činnosti pravidelne prednáša aj právnickým stavovským komorám. V roku 2011 získal Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov za rok 2011. V rokoch 2011 až 2014 bol externým poradcom na Ústavnom súde Slovenskej republiky. Od roku 2010 je externým lektorom Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Pôsobí aj ako rozhodca v obchodných sporoch, vrátane medzinárodnej arbitráže.

Bol členom pracovnej skupiny pre novelizáciu zákona o rozhodcovskom konaní, ako aj návrhu zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. Je členom rekodifikačnej komisie pre prípravu nového Občianskeho zákonníka.

Kristián okrem materinského jazyka hovorí plynulo anglicky a nemecky.

Dohodnite si stretnutie