OBLASŤ PRAXE

Pracovné právo

Pracovnoprávne poradenstvo advokátskej kancelárie PRK Partners patrí bezpochyby k najlepším v Slovenskej a Českej republike - skúsenosti našich právnikov sú kontinuálne oceňované domácimi aj zahraničnými klientmi. Či už potrebuje klient pomôcť sa zamestnávaním cudzích štátnych príslušníkov alebo s pracovnoprávnymi spormi, mimoriadne silný a uznávaný tím advokátskej kancelárie PRK Partners je ideálnou voľbou.

V oblasti pracovného práva sme už niekoľkokrát získali titul Právnická firma roka v Českej republike (v súťaži usporiadanej právnickým serverom epravo.cz) a stali sme sa veľmi odporúčanou kanceláriou v Slovenskej republike (v súťaži usporiadanej právnickým serverom epravo.sk). Pravidelne nás ako jednu z najlepších kancelárií hodnotí aj prestížna medzinárodné publikácia Chambers Europe. Právnici nášho tímu sú odporúčaní ako odborníci aj niekoľkými ďalšími zahraničnými publikáciami, napríklad Best Lawyers a Who 's Who in Labour and Employment Law.

Náš pracovnoprávny tím na každodennej báze úzko spolupracuje s internými daňovými poradcami, ktorí majú rozsiahlu skúsenosť s daňovými aspektmi pracovnoprávnych prípadov.

Komplexné poradenské služby

Naša kancelária zastupuje predovšetkým zamestnávateľov, ktorým poskytuje komplexné poradenské služby pokrývajúce prípravu pracovnoprávnej dokumentácie aj riešenie prepúšťania, buď vo forme individuálneho ukončenia pracovného pomeru alebo hromadného prepúšťania. Ďalej pomáhame napríklad novozaloženým spoločnostiam pri prijímaní prvých zamestnancov, nastavení správnej praxe a príprave internej dokumentácie.

Náš tím špecialistov má takisto rozsiahle skúsenosti s prípadmi týkajúcimi sa diskriminácie na pracovisku a nerovnakého zaobchádzania, vrátane bossingu a mobbingu, ktoré možno v súčasnosti považovať za obzvlášť horúce témy. V rámci nášho poradenstva dokážeme našim klientom pomôcť
nájsť efektívne riešenie každodenných problémov, s ktorými sa môžu stretnúť v súvislosti so svojimi zamestnancami.

Správa spoločnosti a top manažment

Jeden z dlhodobých a doteraz nie úplne vyriešených problémov predstavuje súbeh funkcií v rámci top manažmentu - teda situácia, keď jedna osoba má byť súčasne štatutárnym orgánom a zamestnancom v jednej spoločnosti. Náš pracovnoprávny tím vie pomôcť s minimalizáciou rizík prameniacich z takej situácie a zabezpečiť, že prijaté opatrenia sú praktické a súčasne aj v súlade s právnym poriadkom. Naše skúsenosti s prípravou zmlúv o výkone funkcie garantujú, že člen štatutárneho orgánu je chránený a má zabezpečené nároky obdobné tým, ktoré plynú zamestnancom z pracovnoprávnych predpisov. Máme tiež bohaté skúsenosti s prípravou pracovných zmlúv pre členov manažmentu, najmä pokiaľ ide o ustanovenia ohľadom odmeňovania, duševného vlastníctva, povinnosti mlčanlivosti, zákazu nekalej súťaže či zákazu konkurencie.

Medzinárodné vysielanie

Veľa našich klientov nepôsobí len v Slovenskej a Českej republike, ale sú aktívni aj v iných členských štátoch, alebo aj mimo EÚ, čo často vedie k nutnosti vysielania zamestnancov do iného štátu. Hoci by sa mohlo zdať, že voľný pohyb osôb a služieb znamená, že tu nie sú takmer žiadne obmedzenia pre vysielanie zamestnancov v rámci EÚ, v praxi je tomu často inak. Predpisy požadujúce porovnateľné podmienky zamestnancov a stanovujúce jednotný systém sociálneho zabezpečenia totiž vedú k mnohým povinnostiam a obmedzeniam, o ktorých by mali zamestnávatelia vedieť a plniť ich už pred vyslaním, ak sa chcú vyhnúť možným problémom a sankciám v iných členských štátoch.

Skutočnosť, že advokátska kancelária PRK Partners je členom globálnej siete advokátskych kancelárií Lex Mundi, nám umožňuje poskytnúť našim klientom všetky informácie o zahraničných požiadavkách na vyslanie zamestnancov.

Odborové organizácie a kolektívne vyjednávanie

Náš pracovnoprávny tím vie poradiť zamestnávateľom tiež vo vzťahoch s odborovými organizáciami. Často pripravujeme návrhy kolektívnych zmlúv a zastupujeme klientov v rámci kolektívneho vyjednávania a v tejto súvislosti máme skúsenosti v niekoľkých rôznych sektoroch, od výroby cez maloobchod až po IT služby.

Pracovnoprávne spory

Rovnako často zastupujeme našich klientov (predovšetkým zamestnávateľov, ale aj zamestnancov) v súdnych konaniach a mimosúdnych riešeniach sporov, s ktorými máme rozsiahle skúsenosti a vieme čeliť všetkým možným rizikám takýchto konaní. Vždy sa snažíme presadiť najvýhodnejšie riešenie pre našich klientov a pokiaľ možno ukončiť celý spor ešte v jeho ranej fáze (bez zdĺhavého a nákladného súdneho konania) alebo úplne predísť jeho vzniku.

Naša kancelária tiež zastupuje zamestnávateľov v priebehu kontrol inšpektorátov práce a na ne nadväzujúcich správnych či súdnych konaniach.

Zamestnávanie cudzincov

Ponúkame komplexné služby v oblasti zamestnávania cudzích občanov, vrátane identifikácie najvhodnejšieho nastavenia parametrov pobytu cudzinca v Slovenskej alebo Českej republike a voľby optimálneho pobytového a pracovného oprávnenia. Právne služby ponúkame rovnako v súvislosti
s cudzincami, ktorí chcú vykonávať funkciu štatutárneho orgánu alebo sú rodinnými príslušníkmi zahraničných zamestnancov pracujúcich v Slovenskej a Českej republike.

Našim klientom pomáhame pri vybavovaní príslušných povolení, predovšetkým zamestnaneckých a modrých kariet, vrátane zastupovania v konaniach pri riešení odvolania proti rozhodnutiam alebo sťažnosti na prieťahy príslušných úradov.

Nakladanie s osobnými údajmi zamestnancov

Pravidelne radíme našim klientom pri nastavovaní procesov nakladania s osobnými údajmi zamestnancov, najmä pokiaľ ide o vedenie personálnej a mzdovej agendy, uchovávanie fotografií zamestnancov alebo odovzdávanie ich údajov externým partnerom, najmä mzdovým účtovníkom, lekárom alebo zákazníkom. Naše služby poskytujeme aj v súvislosti s monitoringom zamestnancov (napr. prostredníctvom kamerových systémov na pracovisku alebo GPS v služobných vozidlách) a vykonávaním kontrol využívania internetu alebo uchovávaním súkromných materiálov vo firemných počítačoch.

V rámci implementácie GDPR sme pre mnoho spoločností pripravili príslušnú dokumentáciu požadovanú GDPR, teda predovšetkým informácie o spracovaní údajov, interné predpisy o nakladaní s osobnými údajmi zamestnancov a povinné záznamy o činnostiach spracovania.

Silný právny tím na Vašej strane

Peter Oravec

Partner


JUDr. Peter Oravec

Jaroslav Škubal

Partner


JUDr. Jaroslav Škubal

Ján Augustín

Advokát


JUDr. Ján Augustín

Elena Červenová,

Advokát


Mgr. Elena Červenová, LL.M.

Matěj Daněk, LL.M.

Advokát


Mgr. Matěj Daněk, LL.M.

Tereza Erényi,

Advokát


JUDr. Tereza Erényi, LL.M.

Kateřina Fritzlová

Advokát


Mgr. Kateřina Fritzlová

Tereza Kiszková

Advokát


JUDr. Tereza Kiszková

Andrea Olšovská,

Advokát


Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

Veronika Romanová

Advokát


JUDr. Veronika Romanová

Daniel  Vejsada

Advokát


Mgr. Daniel Vejsada

Petr Bezouška,

Of Counsel


JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

Referencie

Komplexné právne poradenstvo ohľadom daňových aspektov medzinárodného vysielania zamestnancov v spoločnosti Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s..

 

Právne poradenstvo spoločnosti Kooperativa poisťovňa, a.s. ohľadom zavedenia pracovnoprávnej dokumentácie v elektronickej podobe s využitím elektronického podpisu.

Kontinuálne poradenstvo farmaceutickej spoločnosti v oblasti globálneho outsourcingu pomocných finančných operácií a súvisiaceho prevodu zamestnancov na výkon práce k externému poskytovateľovi služieb.

Právne poradenstvo v súvislosti so zavedením programu „práca z domova“ (home office) pre výrobcu optických zariadení, vrátane prípravy príslušnej zmluvnej dokumentácie.

 

Právne poradenstvo psychiatrickej liečebni pri prepúšťaní zamestnanca, ktorý porušil etický kódex zdravotníckeho pracovníka.