OBLASŤ PRAXE

Verejné obstarávanie

Advokátska kancelária PRK Partners poskytuje domácim aj zahraničným korporáciám pôsobiacim v rôznych odvetviach hospodárstva komplexné právne poradenstvo ohľadom ich účasti vo verejných obstarávaniach, či iných výberových konaniach. Rovnako vieme poskytnúť aj komplexný poradenský servis verejným obstarávateľom alebo zadávateľom iných výberových konaní.

Naše poradenstvo poskytované v oblasti verejného obstarávania zahŕňa najmä pomoc uchádzačom vo verejných obstarávaniach či iných výberových konaniach vo všetkých ich fázach. Analyzujeme podmienky účasti, vrátane zmluvných podmienoka odporúčame našim klientom vhodnú stratégiu ďalšieho postupu v záujme maximálnej možnej ochrany ich práv a dosiahnutia zamýšľaného výsledku. Máme rozsiahle skúsenosti pri príprave a podávaní ponúk či iných ďalších foriem podaní v procese verejného obstarávania, účasti na rokovaniach o ponukách, pri zabezpečení  elektronického styku s verejným obstarávateľom, vrátane vykonania registrácie klienta na príslušnom portáli a prípadnej správy jeho účtu, ako aj pri zastupovaní klienta pri podávaní námietok a v nadväzujúcich konaniach pred Úradom pre verejné obstarávanie a súdmi.

Naše služby v oblasti práva verejného obstarávania poskytujeme aj verejným obstarávateľom a iným subjektom realizujúcim výberové konania, či už v režime zákona o verejnom obstarávaní alebo mimo neho, a to najmä pri príprave súťažnej a zmluvnej dokumentácie, pri kompletnej administrácii daného obstarávania a vykonávaní právnych previerok (due diligence) už zrealizovaných verejných obstarávaní či iných výberových konaní.

Riešime aj špecifické otázky súvisiace s financovaním projektov z EÚ fondov alebo investičných stimulov v spojení s verejným obstarávaním, najmä dodržiavanie dotačných pravidiel pri zadávaní či realizácii verejných obstarávaní financovaných z dotácií, problematiku prevoditeľnosti dotačného titulu a dôsledky s tým spojené alebo zastupovanie klientov pri kontrole vykonávanej oprávnenými subjektmi.

Silný právny tím na Vašej strane

Jakub Lichnovský,

Partner


JUDr. Jakub Lichnovský, MHA

Tomáš Bureš

Associate Partner


Mgr. Ing. Tomáš Bureš

Veronika Bausová

Advokát


JUDr. Veronika Bausová

Lucie Diblíková

Advokát


Mgr. Lucie Diblíková

Jaroslava Malcová,

Advokát


Mgr. Jaroslava Malcová, LL.M.

Robert Reiss

Advokát


Mgr. Robert Reiss

Referencie

Právne poradenstvo poprednej stavebnej spoločnosti v súvislosti s jej účasťou vo verejnom obstarávaní na rekonštrukciu budovy Národného múzea v hodnote presahujúcej 1 miliardu českých korún.

Právne poradenstvo spoločnosti PKE ČR s.r.o., poprednému európskemu dodávateľovi integrovaných bezpečnostných, komunikačných, stavebných a dopravných technológií, v súvislosti s podaním ponuky na obnovu integrovaného bezpečnostného riešenia pre jadrovú elektráreň Dukovany.

Poskytovanie právneho poradenstva klientovi – stavebnej spoločnosti v oblasti zákona o verejnom obstarávaní, v súvislosti s jeho účasťou vo verejnom obstarávaní na verejnú zákazku na stavebné práce, vrátane ochrany pred nesprávnym postupom zadávateľa, zahrňujúce zastupovanie klienta pred Úradom na ochranu hospodárskej súťaže a v súdnom konaní pred Krajským súdom v Brne a Najvyšším správnym súdom. Následne taktiež zastupovanie klienta v súdnom konaní pred všeobecným súdom.

Právne poradenstvo klientovi, spoločnosti Alexion Pharma Czech pri účasti  vo verejných obstarávaniach na dodávky medicínskych prípravkov.

Poradenstvo spoločnosti Springer Nature Customer Service Center GmbH, člena skupiny SPRINGER, v súvislosti s účasťou vo viacerých verejných obstarávaniach ohľadom nadlimitných verejných zákaziek.