OBLAST PRAXE

Veřejné zakázky

PRK Partners poskytuje českým i zahraničním korporacím z různých hospodářských odvětví, širokou škálu právních služeb souvisejících s jejich účastí v zadávacích či jiných výběrových řízeních, stejně jako poskytuje kompletní poradenský servis zadavatelům veřejných zakázek.  

Naše poradenství poskytované v oblasti veřejných zakázek zahrnuje zejména pomoc dodavatelům či účastníkům zadávacích či jiných řízení ve všech fázích procesu zadávání veřejných zakázek. Analyzujeme zadávací podmínky, včetně těch smluvních, a doporučujeme našim klientům vhodnou strategii dalšího postupu za účelem maximální možné ochrany jejich práv a dosažení zamýšleného výsledku. Máme rozsáhlé zkušenosti při přípravě a podávání nabídek či jiných dalších forem podání v procesu zadávání, účasti na jednáních o nabídkách, dále při zajištění elektronického styku se zadavatelem, včetně provedení registrace klienta v elektronickém nástroji a případné správy jeho účtu, jakož i při zastupování klienta při podávání námitek a zastupování v navazujících řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a soudy.

Naše komplexní služby v oblasti práva veřejných zakázek poskytujeme  rovněž zadavatelům či jiným subjektům realizujícím výběrová řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to zejména při přípravě zadávací a smluvní dokumentace, při kompletní administraci daného řízení a provádění právních prověrek (due diligence) již realizovaných zadávacích či výběrových řízení.

Řešíme rovněž specifické otázky související s financováním projektů z EU fondů či investičních pobídek ve spojení s veřejnými zakázkami, zejména dodržování dotačních pravidel při zadávání či realizaci veřejných zakázek financovaných z dotací, problematiku převoditelnosti dotačního titulu a důsledků s tím spojených, zastupování klientů při kontrolách prováděných oprávněnými subjekty (např. dotační orgán, finanční úřad) aj.

V rámci naší činnosti v této oblasti pak úzce spolupracujeme s předními technickými experty a rovněž realizujeme školení k zajímavým tématům z praxe a novinkám v oblasti veřejných zakázek.

Silný právní tým na Vaší straně

Reference

Zastupování konsorcia uchazečů v souvislosti s podáním žádosti o účast v PPP projektu výstavby části dálnice D4.

Poskytování právního poradenství společnosti Westinghouse v oblasti veřejných zakázek a smluvního práva v souvislosti se zadávacím řízením ČEZ na výstavbu dvou nových jaderných bloků v elektrárně Temelín.

Komplexní právní poradenství Státnímu fondu životního prostředí ČR ve věci přípravy zadávací dokumentace (včetně návrhu smlouvy o plnění zakázky) a administrace nadlimitních veřejných zakázek souvisejících s administrací prostředků z programu GIS.

Právní poradenství a podpora společnosti Dopravní podnik Ostrava (akciová společnost, jejímž zakladatelem je Statutární město Ostrava) při přípravě zadávací dokumentace (včetně návrhu smlouvy na veřejnou zakázku) a kompletního zadávacího řízení ve věci nadlimitní veřejné zakázky zadávané v užším řízení na výběr poskytovatele služeb železničních vozidel.

Poskytování komplexního právního poradenství vítěznému konsorciu společností CINTRA/FERROVIAL, PORR MACQUIRE a později také ABERDEEN ohledně podmínek účasti ve veřejné zakázce a realizaci inovativního projektu (PPP D4/R7 výstavba dálnice na Slovensku).