OBLAST PRAXE

Veřejné zakázky

PRK Partners poskytuje českým i zahraničním korporacím z různých hospodářských odvětví, širokou škálu právních služeb souvisejících s jejich účastí v zadávacích či jiných výběrových řízeních, stejně jako poskytuje kompletní poradenský servis zadavatelům veřejných zakázek.  

Naše poradenství poskytované v oblasti veřejných zakázek zahrnuje zejména pomoc dodavatelům či účastníkům zadávacích či jiných řízení ve všech fázích procesu zadávání veřejných zakázek. Analyzujeme zadávací podmínky, včetně těch smluvních, a doporučujeme našim klientům vhodnou strategii dalšího postupu za účelem maximální možné ochrany jejich práv a dosažení zamýšleného výsledku. Máme rozsáhlé zkušenosti při přípravě a podávání nabídek či jiných dalších forem podání v procesu zadávání, účasti na jednáních o nabídkách, dále při zajištění elektronického styku se zadavatelem, včetně provedení registrace klienta v elektronickém nástroji a případné správy jeho účtu, jakož i při zastupování klienta při podávání námitek a zastupování v navazujících řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a soudy.

Naše komplexní služby v oblasti práva veřejných zakázek poskytujeme  rovněž zadavatelům či jiným subjektům realizujícím výběrová řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to zejména při přípravě zadávací a smluvní dokumentace, při kompletní administraci daného řízení a provádění právních prověrek (due diligence) již realizovaných zadávacích či výběrových řízení.

Řešíme rovněž specifické otázky související s financováním projektů z EU fondů či investičních pobídek ve spojení s veřejnými zakázkami, zejména dodržování dotačních pravidel při zadávání či realizaci veřejných zakázek financovaných z dotací, problematiku převoditelnosti dotačního titulu a důsledků s tím spojených, zastupování klientů při kontrolách prováděných oprávněnými subjekty (např. dotační orgán, finanční úřad) aj.

V rámci naší činnosti v této oblasti pak úzce spolupracujeme s předními technickými experty a rovněž realizujeme školení k zajímavým tématům z praxe a novinkám v oblasti veřejných zakázek.

Silný právní tým na Vaší straně

Reference

Právní poradenství přední stavební společnosti v souvislosti s její účastí v zadávacím řízení na rekonstrukci budovy Národního muzea v hodnotě přesahující 1 miliardu korun českých.

Právní poradenství společnosti PKE ČR s.r.o., přednímu evropskému dodavateli integrovaných bezpečnostních, komunikačních, stavebních a dopravních technologií, v souvislosti s podáním nabídky na obnovu integrovaného bezpečnostního řešení pro jadernou elektrárnu Dukovany.

Poskytování právního poradenství klientovi – stavební společnosti v oblasti zákona o veřejných zakázkách, v souvislosti s jeho účastí v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce, včetně ochrany před nesprávným postupem zadavatele zahrnující zastupování klienta před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a v soudním řízení před Krajským soudem v Brně a Nejvyšším správním soudem. Následně také zastupování klienta v soudním řízení před obecným soudem.

Právní poradenství našemu klientovi, společnosti Alexion Pharma Czech při účasti v zadávacích řízeních na dodávky léčebných přípravků.

Poradenství společnosti Springer Nature Customer Service Center GmbH, člena skupiny SPRINGER, v souvislosti s účastí ve vícero zadávacích řízeních na nadlimitní veřejné zakázky.