OBLAST PRAXE

ESG - enviromentální
a sociální odpovědnost

Zkratka ESG se odkazuje na nové požadavky v oblasti společenské odpovědnosti a ekologické udržitelnosti. Finanční instituce, investoři, obchodní partneři a další zainteresované subjekty a veřejnost právem považují ESG za potenciální riziko pro firmy, které tyto standardy nemají dostatečně formulovány,
a nebo je dokonce nedodržují. Právní, finanční i reputační rizika a negativní dopady spojené s nedodržováním těchto standardů v řadě případů totiž mohou zkomplikovat situace nejen samotné společnosti, která je dostatečně neřídí, ale též ostatním společnostem, se kterými jsou v obchodním styku.

PRK uplatňuje mezioborový přístup, který pomáhá našim klientům porozumět tomuto novému fenoménu, a tím snížit rizika spojená s nedostatečnou reflexí požadavků ESG a prozkoumat nové příležitosti, které ESG nabízí. Právní poradenství PRK poskytované v této oblasti však zohledňuje poznatky
z ostatních relevantních oblastí, a bere ohled na klienta a jeho specifika. Stručně řečeno, PRK pomáhá klientům vytýčit si cestu nejmenšího odporu, jak se dostat do souladu s ESG tak, jak vyžadují orgány státní správy, akcionáři, klienti, obchodní partneři či financující subjekty, investoři a finanční instituce.

Podobně jako v ostatních Compliance oblastech, i v oblasti vyvíjejících se a vznikajících zákonů a předpisů kombinovaných s požadavky na mechanismy řádného řízení a kontrolního prostředí tým PRK poskytuje vždy velmi osobní a klientovým potřebám přizpůsobené poradenství v oblasti ESG, včetně etiky podnikání a firemní integrity a kultury.

I když jsou tyto oblasti ve střední Evropě nové, reprezentují novou globální realitu, kterou mohou firmy využít pro nové obchodní příležitosti.

PRK nabízí následující služby související s ESG:

 • Revize základních dokumentů společnosti a skupiny, jednacích a podpisových řádů ohledně a jejich strukturování tak, aby byly ve shodě s předpisy ESG v oblastech korporátních, pracovních, finančních
 • Asistence při identifikaci a posouzení strategických rizik
 • Hledání příležitostí spojených s EU Green Deal (veřejná podpora, zdroje financování)
 • Poradenství při vytváření firemní kultury vyhovující ESG
 • Školení v oblastech souvisejících s ESG
 • Zpracování ESG podkladů při finančních prověrkách a při transakcích M&A
 • Výpočet uhlíkové stopy
 • Projekty obnovitelné energie
 • Řízení dodavatelského řetězce a strategie cirkulační ekonomie
 • Otázky ESG související s financemi
 • Dodržování předpisů v oblasti životního prostředí
 • Udržitelné financování

Silný právní tým na Vaší straně

Jan Kohout

Partner


JUDr. Jan Kohout

Jakub Lichnovský,

Partner


JUDr. Jakub Lichnovský, MHA

Marek Procházka,

Partner


Marek Procházka, LL.M.

Jaroslav Škubal

Partner


JUDr. Jaroslav Škubal

Jan Ditrych

Advokát


JUDr. Jan Ditrych

Kristýna Faltýnková

Advokát


JUDr. Kristýna Faltýnková

Martin Frolík

Senior Compliance Counsel


Mgr. Bc. Martin Frolík