OBLASŤ PRAXE

Súťažné právo

V oblasti súťažného práva poskytuje advokátska kancelária PRK Partners klientom komplexný právny servis zahrňujúci poradenstvo pri posudzovaní súťažných aspektov ich obchodných transakcií, zastupovanie klientov v konaniach pred súťažnými úradmi a súdmi, prípravu a zastupovanie v konaniach o kontrole koncentrácií , vykonávanie interných prešetrovaní aj organizovanie odborných školení v oblasti súťažného práva.

Získané ocenenia v oblasti

Súťažné právo

Kartelové právo

Klientom pomáhame štruktúrovať a posudzovať ich obchodné transakcie tak, aby boli v súlade s požiadavkami súťažného práva, vrátane posudzovania horizontálnych aj vertikálnych dohôd. Naši právnici zastupujú klientov v konaniach, ktoré sa týkajú zakázaného protisúťažného konania, pred českými a slovenskými súťažnými úradmi a súdmi. Našim klientom poskytujeme právnu podporu vo všetkých fázach konania, od neohlásených inšpekcií (tzv. dawn raid), cez podávanie žiadostí o účasť na programe zhovievavosti (tzv. leniency), až po pomoc pri rokovaní o urovnaní. V mnohých prípadoch sme uspeli pri obrane proti pokutám za údajné protisúťažné správanie.

Poskytujeme tiež poradenstvo niekoľkým klientom s významným postavením na trhu pri predchádzaní rizika obvinenia zo zneužívania dominantného postavenia. Vždy tiež zvažujeme možné riziká trestného postihu za protisúťažné konanie a v prípade potreby úzko spolupracujeme s prvotriednymi špecialistami na trestné právo.

Pre klientov zabezpečujeme na mieru pripravené odborné školenia zamerané na problematiku súťažného práva a vykonávame aj vyšetrovanie za účelom odhalenia prípadných rizík z oblasti súťažného práva. V tomto smere advokátska kancelária PRK Partners asistovala pri realizácii niekoľkých komplexných compliance auditov zahŕňajúcich rozhovory s kľúčovými zamestnancami aj revízie zmlúv a procesov klienta.

Spájanie konkurentov

Advokátska kancelárie PRK Partners pravidelne poskytuje právne služby domácim a zahraničným klientom, ktorí žiadajú o schválenie koncentrácie na lokálnom trhu. Niektoré z konaní o kontrole koncentrácií, ktoré sme viedli, zahŕňali veľmi zložité právne otázky, pri ktorých riešení náš súťažnoprávny tím využíva právnu informačnú online platformu Legal Cross Border, ktorá združuje tie najlepšie advokátske kancelárie (https://legalcrossborder.com/mergercontrol). Táto platforma umožňuje používateľom zistiť, či a kde je nevyhnutné žiadať o schválenie koncentrácie , pričom poskytuje podrobné výsledky vyhľadávania.

Nekalá súťaž

Vďaka našim hlbokým znalostiam lokálneho právneho prostredia môžeme našim klientom radiť tiež v nekalosúťažných veciach na regionálnom trhu. Naši právni experti sú vždy pripravení hájiť práva a záujmy klientov proti nekalosúťažnému konaniu zo strany ich konkurentov.

Štátna pomoc

Štátna pomoc je v zásade nezlučiteľná so spoločným európskym trhom. Európska komisia však môže za určitých podmienok štátnu pomoc povoliť. Naši odborníci zastupujú klientov v súvislosti s posudzovaním zlučiteľnosti štátnej pomoci so spoločným trhom, vrátane konaní o vrátení podpôr poskytnutých v rozpore s pravidlami európskeho práva, ktoré sú vedené Európskou komisiou alebo pred príslušnými súdmi. Naše právne služby pokrývajú všetky kategórie pomoci vrátane regionálnej pomoci, pomoc v oblasti životného prostredia a podpory v oblasti dopravy.

Silný právny tím na Vašej strane

Radan Kubr,

Partner


Dr. Radan Kubr, LL.M.

Jakub Lichnovský,

Partner


JUDr. Jakub Lichnovský, MHA

Peter Oravec

Partner


JUDr. Peter Oravec

Ján Augustín

Advokát


JUDr. Ján Augustín

Marián Baus

Advokát


JUDr. Marián Baus

Lucie Diblíková

Advokát


Mgr. Lucie Diblíková

Kateřina Hájková,

Advokát


Mgr. Kateřina Hájková, LL.M.

Ivan Telepčák

Advokát


Mgr. Ivan Telepčák

Marta Donizeau

Counsel


Mgr. Marta Donizeau

Referencie

Advokátska kancelária PRK Partners poskytla komplexné právne poradenstvo v súvislosti s rozsiahlou internou korporátnou reorganizáciou v poprednej developerskej skupine CTP týkajúcou sa jej českého industriálneho portfólia. Transakcia zahŕňala realizáciu 16 paralelne prebiehajúcich premien rôznych typov (odštiepenie a fúzia zlúčením a splynutím), ktorých sa zúčastnilo viac ako 60 spoločností (pričom niekoľko z nich sa zúčastnilo viacerých premien súčasne), a ktoré sa dotkli významnej časti portfólia nehnuteľností skupiny CTP v ČR. Transakcia bola ojedinelá nielen svojou štruktúrou, rozsahom a hodnotou prevádzaného majetku, ale aj rýchlosťou realizácie a nutnosťou koordinovať všetky paralelne prebiehajúce procesy a zúčastnených poradcov.

Právne poradenstvo v oblasti slovenského súťažného práva vo veci poskytnutia protiprávnej verejnej podpory konkurentom na trhu (rozhodnutie Európskej komisie o štátnej podpore SA.33797). Zastupovanie klienta pred Súdnym dvorom Európskej únie.

Kontinuální právní poradenství v oblasti soutěžního práva poskytovateli televizního vysílání ve střední a východní Evropě.

Právne poradenstvo týkajúce sa nároku na náhradu škody vo veci kartelu v oblasti automobilovej nákladnej dopravy.

 

Právne poradenstvo z pohľadu českého a slovenského práva v súvislosti s oznámením o pripravovanom globálnom spojení súťažiteľov, ktorí aktívne pôsobia na trhu v oblasti výroby súčiastok pre automobilový priemysel.