ODVETVIA

Poisťovníctvo

Naše poradenstvo v oblasti poisťovníctva zahŕňa problematiku českého a slovenského poisťovacieho trhu aj medzinárodné aspekty poisťovníctva.

Našim klientom pravidelne poskytujeme právne poradenstvo najmä pri riešení otázok z oblasti regulatoriky, vrátane podmienok pre poskytovanie poisťovacích služieb v Českej a Slovenskej republike, potreby získať príslušné licencie, registrácie, požiadavky na uplatnenie slobody usadzovania,, umiestňovania technických rezerv a štruktúrovania vybraných investícií.

Našich klientov zastupujeme v procesoch súvisiacich s registráciou. Naša prax zahŕňa riešenie poistných udalostí a prípadných presahov do oblasti iných právnych odborov, vrátane konkurzného práva. Radíme takisto sprostredkovateľom poistenia a poisťovniam v oblasti distribúcie poistenia, od riešenia otázok pri registrácii až po nastavenie vzťahov s vybranými sprostredkovateľmi poistenia, vrátane prípravy zmlúv s distribučnou sieťou, a pomocou pri nastavení vnútorných procesov (compliance) a súvisiacej dokumentácie.

Významným hráčom na českom, slovenskom i medzinárodnom trhu pomáhame s prevodmi poistného kmeňa alebo demutualizáciami zahraničných poisťovní alebo prevodmi (aj cezhraničnými) vybraných poistných produktov v rámci jednej skupiny.

Advokátska kancelária PRK Partners poskytuje tiež podporu klientom, ktorí chcú uviesť na český alebo slovenský trh nové poistné produkty. Sprevádzame klienta celým procesom od poradenstva pri štruktúrovaní produktu, spracovania posudku týkajúceho sa teoretického posúdenia produktu až po úpravu zmluvnej dokumentácie. V neposlednom rade poskytujeme tiež poradenstvo poisťovniam v oblasti zaistenia, v ich vzťahu so zaisťovateľmi a pri riešení zaisťovacích udalostí, vrátane ich cezhraničných aspektov.

Pri riešení zadaní od našich klientov sa sústreďujeme aj na posudzovanie súvisiacej problematiky, vrátane ochrany spotrebiteľa, ochrany osobných údajov (GDPR), opatrení proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, a ďalších otázok zmluvného práva. Asistencia klientom sa neobmedzuje len na spracovávanie podrobných analýz, advokátska kancelária PRK Partners ponúka všestrannú podporu pri transakčnom vyjednávaní, a tiež pri súdnom a mimosúdnom riešení sporov.

Referencie

Právne poradenstvo poprednému poistiteľovi a poisťovaciemu maklérovi ohľadne plánovanej expanzie do produktov neživotného poistenia na českom trhu. Išlo o záležitosti týkajúce sa spolupoistenia, zakladania podnikov v Českej republike a rozvoja obchodných vzťahov s českými partnermi.

Právne poradenstvo zahraničnej poisťovni pri zavedení medzinárodných produktov zdravotného poistenia v Českej republike na základe princípu  slobody poskytovať služby na území Európskej únie, a to po jej riadnej registrácii na českých regulačných orgánoch.

Komplexné právne poradenstvo poprednému svetovému poisťovateľovi, ktorý patrí medzi desať najväčších poisťovní sveta, v súvislosti s reorganizáciou skupiny na Slovensku. Naše poradenstvo zahrňovalo prevod poistného kmeňa, informovanie poistníkov a založenie slovenskej pobočky.

Právne poradenstvo významnej medzinárodnej poradenskej spoločnosti ohľadne uzatvárania produktov životného poistenia na českom trhu cez internet alebo telefonicky s cieľom maximálne zjednodušiť a zrýchliť proces uzatvárania poistenia v prospech klienta.

Právní poradenství přední evropské finanční instituci (Cofidis) a její mateřské společnosti ve vybraných otázkách regulace skupinového pojištění, včetně revize vzorových smluv.