Index daňovej spoľahlivosti – Efektívny motivačný nástroj alebo nezákonný inštitút?

Miriam Galandová vo svojom článku analyzuje nový inštitút indexu daňovej spoľahlivosti.
Poukazuje na nedostatky zákonnej úpravy, ktoré nerešpektujú princípy právneho
štátu. Práve spomínané nedostatky môžu mať za následok, že inštitútom sa nedosiahne
sledovaný cieľ.

Na úvod si dovolím poznamenať, že vždy som bola a naďalej som podporovateľom iniciatív založených na „odmeňovaní“ vzorných
daňovníkov a sankcionovaní tých, ktorí si svoje povinnosti neplnia riadne. Verím totiž, že rešpektovanie zákonov, aj tých daňových sa účinnejšie dosahuje takýmito opatreniami ako kontrolou, či iným formálnym vynucovaním verejnou mocou. Tie totiž orgány verejnej moci môžu realizovať len v obmedzenej miere a za súčasného stavu bohužiaľ nemajú ani dostatok kvalifikovaných síl. Takýto inštitút však nato, aby bol skutočne funkčný a motivačný, musí byť založený na pevných a transparentných základoch a jeho implementácia by nemala byť spojená s pochybeniami dotýkajúcimi sa priamo princípov právneho štátu. Ústavný súd Slovenskej republiky síce konštatuje, že „sféra daní (resp. poplatkov) patrí do okruhu „politických otázok“, vo vzťahu ku ktorým treba rešpektovať vyššiu mieru autonómie zákonodarcu“1, avšak táto nie je bezhraničná. „Vo vzťahu k ustanoveniam daňových zákonov možno za ústavne akceptovateľný zásah do základného práva na podnikanie považovať taký zásah, ktorý 

  1. je uskutočnený pri rešpektovaní princípu legality, 
  2. sleduje legitímny cieľ a má racionálny základ, 
  3. nepredstavuje pre podnikateľov zjavne neprimeranú záťaž a nie je v porovnaní so sledovaným verejným záujmom extrémne disproporčný, 
  4. nie je prejavom zjavného, resp. svojvoľného porušenia ústavného princípu rovnosti, a to aj v spojení s ochranou základných práv podnikateľov.“2 

Nižšie priblížim, prečo podľa môjho názoru tieto zásady neboli dodržané pri prijímaní právnej úpravy indexu daňovej spoľahlivosti.


Celý článok bol uverejnený v časopise pre odbornú verejnosť a vedu bulletin Slovenskej komory daňových poradcov.


Miriam Galandová
Partnerka

1) Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 9/2014-63, str. 16
2) Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 14/2014-72, bod 77