Může být ochrana vaší domény ohrožena?

Máte registrované doménové jméno .cz s dřívějším datem registrace, než je shodné nebo zaměnitelné označení někoho jiného? Pozor, můžete o svou doménu přijít. Tedy pokud pod doménovým jménem provozujete web, kritizující držitele chráněného označení.


Pravidla řešení sporů o domény .cz: Kdy mohou majitelé starších domén přijít o svou registraci?

Registrace doménového jména v národní doméně .cz může být zrušena, i když k jeho registraci došlo skoro dva roky předtím, než vzniklo chráněné právo k označení, které je identické s tímto doménovým jménem. Toto vychází z Pravidel alternativního řešení sporů sdružení CZ-NIC, z.s.p.o (Pravidla ADR), kterými se řídí řešení sporů o domény .cz.

V září 2023 vydal rozhodce JUDr. Michal Matějka zajímavé rozhodnutí ve sporu o doménové jméno elektrarnachvaletice.cz. Tuto doménu drží spolek NoLog z.s., který dlouhodobě kritizuje Elektrárnu Chvaletice z ekologických důvodů. Elektrárna Chvaletice a.s. podala návrh na zrušení registrace této domény k Rozhodčímu soudu při HKČR a AKČR (Rozhodčí soud). Musím podotknout, že jsem kolegou JUDr. Michala Matějky, kdysi jsem byl spoluautorem první verze pravidel alternativního řešení sporů o domény .cz a rovněž spoluautorem změn platných od roku 2018.


Na tomto sporu je zajímavé, že doména elektrarnachvaletice.cz byla spolkem NoLog zaregistrovaná v srpnu 2019. V té době Elektrárna Chvaletice vystupovala pod obchodní firmou Sev.en EC, a.s. Na Elektrárnu Chvaletice a.s. se přejmenovala až k 1.1. 2021. Sporné doménové jméno tak bylo registrováno delší dobu předtím, než Elektrárně Chvaletice vzniklo právo na chráněné označení – firmu Elektrárna Chvaletice.

Pravidla ADR vymezují úzký rámec sporů o domény .cz, které lze řešit formou alternativního řešení sporů, které je výrazně rychlejší než řešení před soudem. Spory se řeší bez ústního jednání online, s využitím moderní online platformy. Ve všech ostatních případech je třeba se obrátit na soud.

Z rozhodnutí cituji: „Podle čl. 4.1.1 a 4.1.2 Pravidel ADR expert (v našem sporu Michal Matějka) řešící spor podle konkrétního návrhu navrhovatele rozhodne buďto o zrušení nebo převodu registrace sporného doménového jména pokud (1) sporné doménové jméno zapsané pro držitele (odpůrce) je shodné nebo zaměnitelné s chráněným označením, k němuž má práva navrhovatel (čl. 3.1 Pravidel ADR) a zároveň je splněna alespoň jedna z níže uvedených dvou podmínek:

(2) (a) bylo takové doménové jméno registrováno nebo získáno, aniž by držitel (odpůrce) měl ke spornému doménovému jménu nebo ke chráněnému označení (které je shodné nebo zaměnitelné s doménovým jménem) právo dle čl. 3.3 Pravidel ADR (čl. 3.1.1 Pravidel ADR),

nebo

(2) (b) bylo takové doménové jméno registrováno, získáno nebo je užíváno nikoliv v dobré víře (čl. 3.1.2 Pravidel ADR).

Tedy postačí, že vedle splnění podmínky pod bodem (1) bude splněna, byť i jedna z podmínek uvedených pod bodem 2 (a) nebo 2 (b) výše.“

Pravidla ADR dále obsahují úplný výčet případů, za kterých má držitel doménového jména k této doméně právo. V našem případu Michal Matějka rozhodl, že spolek NoLog nevyhovuje ani jednomu z těchto vyjmenovaných případů, naopak byla sporná doména spolkem NoLog užívána se záměrem uvést v omyl třetí osoby (ovšem ve vztahu k pozdějšímu označení) a poškodit pověst Elektrárny Chvaletice. Ve svém rozhodnutí Michal Matějka své závěry hodnověrně odůvodnil citacemi obsahu webu, provozovaném NoLogem.

Přesto je toto rozhodnutí trochu zvláštní. Pravidla ADR jsou shodná s pravidly o rozhodování sporů o domény .eu, avšak nejsou v jednom pro popisovaný spor klíčovém aspektu shodná s pravidly o rozhodování sporů o domény nejvyšší úrovně, např. .com nebo .org (tzv. UDRP - Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy), a to, že stačí shodnost nebo zaměnitelnost doménového jména s chráněným označením a pak buďto nedostatek oprávněného zájmu nebo zlá víra držitele, zatímco v UDRP musí být všechny tyto podmínky splněny zároveň. Podle UDRP by velmi pravděpodobně Michal Matějka návrh na zrušení registrace domény elektrarnachvaletice.cz zamítl, jak ostatně ve svém rozhodnutí naznačil, protože by nebyla splněna podmínka zlé víry držitele v době registrace doménového jména.

Tím se dostáváme k jádru pudla: Pravidla ADR byla inspirovaná pravidly pro řešení sporů o domény .eu a nikoliv pravidly UDRP. V jiných zemích, např. v sousedním Slovensku, zase dali přednost inspiraci podle UDRP. Měla by Pravidla ADR být upravena tak, aby vycházela z UDRP?  

Spory o domény .eu i spory o domény nejvyšší úrovně jsou mezinárodní, vedou se v mnoha jazycích. Jejich záměrem bylo řešit jen úzce vymezenou část sporů o doménová jména, a to jejich spekulativní registrace anebo užívání v nedobré víře. Z důvodu realizovatelnosti a procesní efektivity v širokém mezinárodním měřítku bylo jediným řešením zabývat se pouze jednoduchými spory, které byly a stále jsou poměrně časté a jejichž efektivní řešení bylo možné s využitím digitálních nástrojů. To bylo hlavním důvodem, proč pravidla alternativního řešení sporů o tyto domény obsahují velmi úzké vymezení sporů, pro které jich lze využít. Při přípravě nařízení EU o pravidlech řešení sporů o domény .eu se Evropská Komise rozhodla odlišit se v důležitém detailu od UDRP, a tím posílila ochranu práv vlastníků chráněných označení. Co je lepším řešením, jestli pravidla řešení sporů o domény .eu nebo UDRP, je předmětem mnoha diskusí, probíhajících řadu let.

Je však ještě jedna možnost k diskusi. Domény .cz, jsou národní české domény, registrované v naprosté většině případů pro využití v České republice, pro české občany a organizace. Proč by Pravidla ADR měla obsahovat podobně úzce vymezený rozsah jako u mezinárodních sporů o domény .eu nebo UDRP? Nebylo by vhodnější, aby umožňovala řešit před Rozhodčím soudem všechny majetkové spory o domény .cz prostřednictvím nové moderní online platformy Rozhodčího soudu? Expert řešící příslušný spor by pak nemusel rozhodovat podle toho, jak je formulovaný jeden důležitý detail v procesních pravidlech, ale podle platných českých zákonů a v jejich rámci podle své nezávislé úvahy.

Tato alternativa bude mít pravděpodobně řadu kritiků, nicméně podle mého názoru je v souladu s trendem rozvoje online řešení sporů. V každém případě je dobré si ve sporu o doménu .cz při přípravě návrhu k Rozhodčímu soudu uvědomit rozsah Pravidel ADR a zvážit procesní strategii, tedy zda zvolit návrh k Rozhodčímu soudu či raději podat žalobu k soudu.

Rozhodnutí je k dispozici zde.

Zbyněk Loebl
Of Counsel