Zjišťování skutečného majitele ve veřejných zakázkách


Od 1. 6. 2021 nabyl účinnosti nový zákon o evidenci skutečných majitelů


vč. zásadní změny v oblasti veřejných zakázek, konkrétně změně postupu zadavatele při zjišťování skutečných majitelů vybraného dodavatele. Zadavatel bude (jako doposud) povinen zjišťovat skutečného majitele vybraného dodavatele a toto pravidlo platí pro české i zahraniční právnické osoby. Novinkou je, že sankce za absenci zápisu skutečného majitele v českém nebo cizozemském registru v případě zahraniční právnické osoby bude mít podobu vyloučení ze zadávacího řízení. Z důvodu absence přechodných ustanovení se tento nový postup uplatní vždy, pokud k zjišťování skutečného majitele dochází po 1. 6. 2021 bez ohledu na to, kdy bylo zahájeno zadávací řízení.

U českých právnických osob zjistí zadavatel údaje o skutečném majiteli vybraného dodavatele pouze z evidence skutečných majitelů. Zásadní změnou je pak to, že pokud nelze zjistit skutečného majitele české právnické osoby z evidence skutečných majitelů, zadavatel má nově povinnost vybraného dodavatele vyloučit. V případě právnických osob, které skutečného majitele nemají (§ 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů), se povinnost vyloučení samozřejmě neaplikuje.

Z pohledu našich klientů je nejzásadnější změnou postup v případě, kdy je vybraným dodavatelem zahraniční právnická osoba. Pak nově platí, že vybraný dodavatel na výzvu zadavatele předloží výpis ze zahraniční evidence obdobné tuzemské evidenci skutečných majitelů. V případě, že takováto evidence v daném státě neexistuje, předloží vybraný dodavatel identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem a doklady, ze kterých vyplývá tento vztah k dodavateli. Při nepředložení výpisu ze zahraniční evidence, která je v daném státě vedena, dochází k vyloučení vybraného dodavatele. Pokud evidence v daném státě vedena není a vybraný dodavatel nepředloží požadované informace a doklady o skutečných majitelích, pak je sankcí rovněž vyloučení vybraného dodavatele.


Pro více informací k novému zákonu o Evidenci skutečných majitelů si dovolujeme odkázat na náš předchozí příspěvek dostupný zde.


Pro přehled uvádíme vybrané státy v Evropě s informací, zda vedou evidenci skutečných
majitelů a její dostupnost:

Stav: k 1.5.2021 / připraveno PRK Partners