Nový zákon o evidenci skutečných majitelů

Dne 22. ledna 2021 byl přijat nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Na základě této nové úpravy se významně mění pravidla pro určení a zápis skutečných majitelů. Nový zákon o evidenci skutečných majitelů mění jak definici skutečného majitele, tak i definici "náhradního" skutečného majitele pro případ, že "skutečný" skutečný majitel neexistuje nebo jej není možné určit. Nejvýznamnější změnu v této úpravě představuje zavedení přestupků a občanskoprávních sankcí za nedodržení evidenční povinnosti. Dále pak dle zákona dochází ke zveřejnění evidence skutečných majitelů.

Jaké jsou tedy hlavní důvody pro kontrolu Vašich zápisů v evidenci skutečných majitelů, aby byly stále
v souladu s právními předpisy i poté, co vstoupí v platnost nový zákon?

1. Nová definice skutečného majitele

nově bude muset být zapsána jako skutečný majitel každá osoba, která může přímo či nepřímo získat více než 25 % majetkového prospěchu a má-li významný podíl na hlasovacích právech nebo může jinak fakticky ovládat a vykonávat rozhodující vliv na společnost. Podle současného znění zákona bývá zapsán jako skutečný majitel obvykle hlavní akcionář.

2. Nová definice „náhradního“ skutečného majitele

pokud skutečný majitel dle předchozích domněnek neexistuje nebo jej nelze určit, budou nově zapsáni jako skuteční majitelé členové statutárního orgánu nejvýše postavené mateřské společnosti ve vlastnické struktuře společnosti, které se zápis týká. V současnosti jsou za skutečné majitele zapisováni členové statutárního orgánu přímo té společnosti, jíž se zápis týká.

3. Pokuty

nový zákon zavádí pokuty za přestupky společnosti (za nedodržení evidenční povinnosti poté, co soud rozhodl, že v zápisech do rejstříku jsou nesrovnalosti) a za přestupek skutečného majitele (pokud neinformuje společnost o tom, že se stal skutečným majitelem nebo neposkytne potřebnou součinnost pro potřeby zápisu záznamu do evidence). V současnosti legislativa nestanovuje žádné přestupky a pokuty.

4. Občanskoprávní sankce

osoba naplňující nevyvratitelné domněnky skutečného majitele, která není zapsaná v evidenci, nemůže přímo ani nepřímo vykonávat ani jedno ze základních práv společníka - hlasovací právo či právo na podíl na majetkovém prospěchu společnosti. To může představovat řadu problémů jak pro nezapsané skutečné majitele, kteří se nemohou platně účastnit valné hromady nebo jmenovat členy statutárního orgánu, tak i pro členy statutárního orgánu, kteří by potenciálně mohli odpovídat za škodu způsobenou porušením péče řádného hospodáře (zejm. v případě, pokud by se v rozporu se zákonem dopustili výplaty dividendy nebo umožnili účast na valné hromadě neevidovanému skutečnému majiteli). V současném znění legislativa nestanovuje žádnou takovou sankci.


Nový zákon o evidenci skutečných majitelů vstoupí v platnost 1. června 2021.


Jelikož tento zákon zcela mění definice a způsob určení skutečných majitelů a dále přináší nové administrativní a civilní dopady na společnosti i jejich majitele, je nezbytné se důkladně ujistit, že Vaše přímo či nepřímo vlastněné či ovládané společnosti mají a budou mít i po 1. 6. 2021 zapsány správné údaje v evidenci skutečných majitelů. Přestože zákon o evidenci skutečných majitelů udává přechodné období 6 měsíců pro aktualizaci záznamů v evidenci, žádné přechodné období pro výše uvedené občanskoprávní dopady není výslovně stanoveno.

V PRK PARTNERS jsme Vám plně k dispozici a naše zkušenosti v dané oblasti nám umožňují poskytovat odbornou pomoc
s interpretací výše zmíněných nových právních úprav.