Pandémia ochorenia COVID-19 – Dotácia na nájomné

Dňa 23. júna 2020 vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len "Ministerstvo") podľa § 13c zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") a schválenej Schémy štátnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – Dotácia na nájomné výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na nájomné z rozpočtovej kapitoly Ministerstva, v znení jej aktualizácie zo dňa 24. augusta 2020 (ďalej len "Výzva"). V prípade tejto Výzvy je maximálna výška pomoci vo výške 800.000 EUR na podnik a celkový rozpočet schémy pomoci je 200.000.000 EUR.

Následne dňa 24. augusta 2020 vyhlásilo Ministerstvo podľa § 13c Zákona a schválenej Schémy minimálnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – Dotácia na nájomné (DM – 10/2020) ďalšiu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na nájomné – De minimis pomoc z rozpočtovej kapitoly Ministerstva (ďalej len "Výzva – de minimis"). Podľa Výzvy – de minimis sa postupuje pri žiadateľoch (nájomcoch), ktorí sú stredným alebo veľký podnikom, ktorý bol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach. V prípade Výzvy - de minimis je maximálna výška pomoci vo výške 200.000 EUR na podnik a celkový rozpočet schémy pomoci je 50.000.000 EUR.

Lehota na predkladanie žiadostí o dotáciu na nájomné je do 30.11.2020.

Inštrukcie a bližšie informácie k žiadosti o dotáciu na nájomné a k samotnej dotácii sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva: najmy.mhsr.sk.

* * *

Situáciu stále sledujeme a nie je vylúčené, že vyššie uvedené ešte bude podliehať zmenám v závislosti od legislatívneho vývoja. Radi Vám pomôžeme vyriešiť novovzniknuté otázky a vytvoriť v podniku priaznivejšie podmienky pre aktuálnu situáciu.

Ak máte akékoľvek otázky, prosím neváhajte sa s nami spojiť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v hlavičke alebo tiež priamo kontaktujte partnera bratislavskej pobočky PRK Partners, Miriam Galandovú (e-mail: miriam.galandova@prkpartners.com, tel.: +421 911 492 222).

Tento dokument nepredstavuje právne poradenstvo a má výlučne informačný charakter. PRK Partners ani žiadna z osôb pripravujúcich tento dokument nenesú žiadnu zodpovednosť za žiadne z rozhodnutí, prijatých na základe informácií obsiahnutých v tomto dokumente. Dovoľujeme si upozorniť, že tu uvedené informácie nemusia byť nutne aktuálne ani úplné.