Poslanecká sněmovna schválila daňový balíček 2021 v senátním znění

Poslanecká sněmovna po legislativních průtazích dnes definitivně schválila daňový balíček 2021 (projednávaný v rámci sněmovního tisku 910), který byl Senátem vrácen s pozměňovacími návrhy, a to v senátním znění. Prezident však s daňovým balíčkem nesouhlasí, nicméně jej nebude ani vetovat, ani zákon nepodepíše. V praxi to tak znamená, že daňový balíček bude účinný pravděpodobně od 1. února 2021. Tato rozsáhlejší novelizace daňových předpisů zavede začátkem příštího roku zejména následující nejdůležitější změny, přičemž některé se použijí již od ledna 2021:

A.  Daň z příjmů fyzických osob

 • zrušení superhrubé mzdy a solidárního zvýšení daně a zavedení (kromě stávající sazby daně z příjmů ve výši 15 %) nové progresivní sazby daně ve výši 23 % pro základ daně z příjmů přesahující 48násobek průměrné mzdy, tj. pro rok 2021 částku 1.701.168 Kč

 • zavedení zvýhodněného stravenkového paušálu jako jednodušší alternativy k poskytování papírových/elektronických stravenek s obdobným daňovým režimem pro zaměstnance, tj. v režimu osvobozeného příjmu do výše stanovené limity pro stravné, které vyplývá ze zákoníku práce

 • zvýšení základní slevy na poplatníka z dosavadních 24.840 Kč na 27.840 Kč pro rok 2021 a na 30.840 Kč pro rok 2022

 • zrušení maximální výše daňového bonusu na vyživované děti, který v současné době činí 60.300 Kč ročně

 • zvýšení maximálního limitu pro odpočet darů na 30 % základu daně z příjmů fyzických osob přechodně pro rok 2020 a 2021

 • dle přechodných ustanovení se změny v oblasti zdanění FO uplatní pro celé zdaňovací období roku 2021 (pokud k účinnosti novely dojde později než 1. ledna 2021, budou moci poplatníci daně z příjmů fyzických osob využít pro celé zdaňovací období roku 2021 úpravu účinnou před nabytím účinnosti novely (včetně konceptu superhrubé mzdy a sazeb daně z příjmů fyzických osob)

Pozn.: Omezení osvobození příjmů z úplatného převodu cenných papírů vlastněných delší dobu jak 3 roky do výše 20 mil. Kč bylo Senátem vypuštěno, a tudíž zůstává zachována dosavadní úprava s tím rozdílem, že i tyto příjmy, pokud nebudou osvobozené od daně z příjmů, mohou být zdaněny vyšší progresivní sazbou ve výši 23 %.

B.    Daň z příjmů právnických osob

 • změny ve zdanění příjmů z dluhopisů

 • zrušení osvobození úrokových příjmů nerezidentů, které jim plynou z dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice nebo Českou republikou (tzv. eurobondy)

 • zavedení osvobození příjmů plynoucích z dluhopisů podle zákona upravujícího dluhopisy vydaného členským státem EU nebo státem tvořícím EHP (vztahuje se jak na příjmy plynoucí daňovému rezidentovi, tak daňovému nerezidentovi)

 • osvobození příjmů plynoucích z dluhopisů emitovaných podle zákona upravujícího dluhopisy vydaného v jiném členském státě EU nebo v státě EHP

 • změna v režimu zdanění příjmu odpovídajícího kladnému rozdílu mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu vyplacenou při jeho splacení a emisním kursem z dosavadního uplatnění srážkové daně na zdanění v obecném základu daně prostřednictvím daňového přiznání

 • nová navrhovaná úprava zdaňování příjmů souvisejících s dluhopisy se obecně použije až na dluhopisy s datem emise ode dne účinnosti novely ZDP (s výjimkou eurobondů emitovaných až do konce roku 2021, pro které bude možné použít stávající pravidla, tj. osvobození)

 • změny v odpisování hmotného a nehmotného majetku, a to zejména zvýšení hranice pro povinné odpisování dlouhodobého majetku ze 40 tis. Kč na 80 tis. Kč, zrušení daňových odpisů u nehmotného majetku, a zavedení mimořádných zrychlených daňových odpisů u hmotného majetku pořízeného v letech 2020 a 2021

 • změny v oznamování o příjmech plynoucích do zahraničí daňovým nerezidentům podle ustanovení § 38da ZDP

 • povinnost oznamovat příjmy bude probíhat nově ve dvojím režimu, podle toho, zda-li jde o příjem, ze kterého je srážena srážková daň nebo o příjem, který je od daně osvobozený, případně nepodléhá zdanění v České republice dle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění

 • zvýšení měsíčního limitu, do kterého plátce daně není povinen oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podávat, a to u příjmů osvobozených od daně nebo nepodléhajících zdanění v ČR ze 100 000 Kč na 300 000 Kč (plátce bude muset vyhodnotit splnění měsíčního limitu 300 000 Kč za každý kalendářní měsíc daného roku a do ročního oznámení zahrnout pouze příjmy za kalendářní měsíce, ve kterých byl tento limit překročen)

 • rozšíření okruhu příjmů, které jsou vyňaty z oznamovací povinnosti podle § 38da ZDP o příjmy, které je nutné oznamovat podle zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní

 • zvýšení maximálního limitu pro odpočet darů na 30 % základu daně z příjmů právnických osob přechodně pro rok 2020 a 2021

 • zavedení neomezené výše příspěvku na stravování v peněžní formě (příspěvek ve formě stravenkového paušálu) z hlediska daňové uznatelnosti na straně zaměstnavatele

C.    Nepřímé daně a cla

DPH

 • vymezení dlouhodobého majetku pro účely DPH (hmotný majetek podle úpravy v daních z příjmů, tj. 80 tis. Kč, nehmotný majetek bude vycházet z účetnictví, tzn. použije se limit, který si účetní jednotka zvolí)

 • zařazení zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití mezi služby podléhající snížené sazbě daně ve výši 15 %

SPOTŘEBNÍ DANĚ

 • postupné zvyšování daně z tabákových výrobků a ze zahřívaných tabákových výrobků v letech 2021 až 2023 – u jedné cigarety ze současných 2,90 Kč/ks až na 3,52 Kč/ks v roce 2023

 • zmírnění podmínek distribuce lihu - zavedení variabilní kauce poskytované distributorem lihu dle objemu distribuovaného lihu v kalendářním roce (místo jednotné kauce ve výši 5 000 000 Kč)

 • snížení sazby daně u motorové nafty (resp. u středních olejů a těžkých plynových olejů) o 1 Kč/l

CLA

 • rozšíření okruhu osob, které budou moci zajistit clo ze současného dlužníka nebo celního zástupce jednajícího na základě přímého zastoupení na jakoukoliv osobu