Odpovědné zadávání a inovace nově jako zákonné zásady při zadávání veřejných zakázek

Doposud nejzásadnější změna zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) nabyde účinnosti již 1. 1. 2021. Poslanecká sněmovna dne 1.12.2020 schválila zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností a v rámci tohoto zákona schválila rovněž legislativní přílepek – změnu ZZVZ.

Stávající zásady zadávání veřejných zakázek upravené v § 6 ZZVZ se rozšiřují.

Nově vznikne všem zadavatelům povinnost dodržovat zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek nebo výběru dodavatele, a to bez ohledu na režim veřejné zakázky – tedy včetně zakázek malého rozsahu! Zadavatelé budou muset od Nového roku začít zohledňovat sociální a environmentální hlediska spojená s veřejnou zakázkou nebo její vliv na implementaci nových či značně zlepšených produktů, služeb a postupů a svůj postup řádně odůvodňovat. Zásady byly do zákona doplněny s odkazem na legislativu EU.

Vzhledem k tomu, že novela neobsahuje přechodná ustanovení, musí zadavatelé zareagovat na změnu ve veškerých, ať už běžících nebo nově zahájených, zadávacích řízení již od začátku roku 2021. Bude to také znamenat nutnost začlenit strategii odpovědného veřejného zadávání a inovací do svých vnitřních předpisů. Je nutno říci, že pro část zadavatelů není uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek žádnou novinkou. V souladu s usnesení vlády ČR č. 531 ze dne 24. července 2017 o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy již docházelo k zohledňování ekologických, sociálních, respektive širších společenských hledisek ve vypisovaných zadávacích řízeních. Nově se tak bude ale dít u všech zadavatelů a veškerých zakázek.

Vzhledem k tomu, že znění novely nebylo podrobeno širší diskuzi, je otázkou, zda tento přístup nepřinese zadavatelům v procesu výběru dodavatelů více komplikací než užitku. Ministerstvo pro místní rozvoj, jakožto gestor ZZVZ již avizovalo, že k nové právní úpravě vydá stanovisko a metodiku.