Nové programy Covid - 2021 a Covid - Nepokryté náklady

Dne 8. března 2021 vláda představila dva nové programy, a to Covid – 2021 a Covid – Nepokryté náklady, jejichž cílem je podpora pro živnostníky a podniky zasažené pandemií nebo souvisejícími vládními opatřeními. Firmy si budou moci vybrat jednu z těchto dvou variant podle toho, která je pro daný subjekt výhodnější. Je třeba zdůraznit, že každý žadatel má nárok pouze na jeden z těchto programů a tudíž nemůže využít oba zároveň. To však nebrání tomu, aby žadatel i nadále využíval programy dřívější, se kterými jsou naopak nové kompenzační programy slučitelné, např. antivirus nebo tzn. kompenzační bonus. Oba programy jsou nástupci dřívějších programů avšak s malými změnami, které vycházejí vstříc zejména menším podnikům.

Covid - 2021

Tento program navazuje na úspěšné programy Covid – Gastro a Covid – Uzavřené prodejny. V prvé řadě je potřeba zdůraznit, že o kompenzaci v rámci tohoto programu může žádat jakýkoliv žadatel bez ohledu na předmět podnikatelské činnosti, velikost podniku, počet zaměstnanců či velikost ročního obratu. Podmínkou pro využití kompenzace je pokles tržeb alespoň o 50% v měsících leden a únor 2021 vůči roku 2020 nebo 2019. Žadatelé si mohou vybrat, za který z předchozích dvou kalendářních roků přehled tržeb doloží, jelikož by nebylo spravedlivé chtít po podnicích doložení tržeb za rok, který již byl pandemickou krizí postihnut, a tím by řada podniků na kompenzaci nedosáhla. Žadatelé, kteří vznikli až po 1. lednu 2020, si mohou zvolit kterékoli dva po sobě jdoucí měsíce v roce 2020.

Počátek rozhodného období pro tento program připadl na 11 ledna 2021 a bude trvat do 31. března 2021. To znamená, že plynule naváže na program Covid – Uzavřené provozovny, který skončil 10. ledna 2021.

Každý subjekt bude moci v rámci tohoto programu žádat nejvýše o částku 1,8 mil. Eur (cca 46,8 mil. Kč). Navýšení maximální částky možné není, jelikož se jedná o tzv. režim evropského stropu.

Cílem tohoto programu je poskytnout kompenzační bonus ve výši 500 Kč na každého zaměstnance v pracovním poměru žádajícího subjektu násobeno počtem dnů v daném období, přičemž za zaměstnance se považují rovněž spolupracující osoby a jednatelé se smlouvou o výkonu funkce. Nově tak budou zvýhodněny malé podniky a to tím způsobem, že kompenzace bude činit vždy minimálně 1.500 Kč na žadatele, i kdyby měl méně než tři zaměstnance.

Nezáleží tak na tom, jestli žádající subjekt zaměstnává jednoho nebo tři zaměstnance, výše kompenzace je v tomto případě fixní. Jinými slovy, minimální částka, kterou zaměstnavatel obdrží je 45.000 Kč za měsíc.

Covid – Nepokryté náklady

Dalším programem je Covid – Nepokryté náklady, který je alternativou prvního programu, zejména z důvodu, že není navázán na zaměstnance žádajícího subjektu. Tento program je tak primárně určen pro ty žadatele, kteří žádné zaměstnance nemají, případně bude určen také pro ty, kteří mají jiné, vyšší náklady než náklady na zaměstnance např. na nájem, energie a další. Důležité je podotknout, že náklady nebudou blíže specifikovány, aby si program zachoval svou univerzálnost. Stejně jako výše zmíněný program i Covid – Nepokryté náklady bude nástupcem již existujícího programu, v tomto případě Covid – Nájemné.

Stejně jako u programu Covid – 2021 je podmínkou k přiznání kompenzace pokles tržeb vůči minulému či předminulému roku za měsíce leden a únor o více než 50%. Opět si žadatel může vybrat, za které období evidenci tržeb doloží (2019 nebo 2020). Maximální výše částky, o kterou může oprávněný subjekt žádat, je zde však mnohem nižší. Subjekt si v tomto případě může uplatnit nárok na kompenzaci až do výše 40 mil. Kč. Počátek rozhodného období připadl na 1. leden 2021. Dovolujeme si však upozornit, že se rozhodné období může dodatečně změnit. Subjekt v tomto programu bude moci žádat o náhradu nepokrytých nákladů ve výši 60%.

Žádosti se budou stejně jako u ostatních kompenzačních programů podávat prostřednictvím informačního systému Portálu AIS MPO.


Autoři:

JUDr. Ing. Tomáš Vlasák
- advokát v České republice a v Anglii a Walesu - 

Jana Stonawská
- právní studentka -