Nastupující generace: Tereza Veselá a Jiří Šarmír z PRK Partners

Lawyers & Business představuje nastupující generaci právníků PRK Partners.


Advokátní koncipientka Tereza Veselá

Advokátní koncipientka Tereza Veselá

Proč jste právníkem a čím vás zlákala advokacie?

Ve škole mě vždy lákaly humanitní obory, nejvíc pak historie a právo. Právo nakonec zvítězilo pro svou univerzálnost a praktickou využitelnost. Už v prvním ročníku studia se ukázalo, že jsem zvolila skutečně dobře, protože mě právo nadchlo. V prvním ročníku pak především studiem právní historie, čímž jsem si tak trošku vynahradila to, že jsem dala přednost studiu práv před studiem historie. Díky tomu jsem svou budoucnost dlouho viděla spíše v oboru právní teorie se zaměřením na historii práva. 

V rámci studií jsem však začala pracovat také v advokátní kanceláři. To mě pak přesvědčilo, že pouhé teoretizování o právu či jeho historii by pro mě asi nebylo to pravé. I díky své vrozené nerozhodnosti, jsem si však ale nebyla jistá, zda je pro mě to pravé právě advokacie. Proto jsem v rámci školy vyzkoušela ještě praxi na soudu a také praxi na interním právním oddělení jedné společnosti. Ačkoli jsem neobsáhla všechny právní obory, jsem za tyto zkušenosti velice vděčná a myslím, že podobné „kolečko“ by si měl vyzkoušet každý, aby zjistil, jaký právní obor ho skutečně baví a čemu se chce po ukončení studia věnovat. U mě to vyhrála právě advokacie.

Vždy mě bavilo, jak je advokacie jako obor pestrá, člověk se v rámci ní může zaměřit na jakoukoli problematiku a zkušenosti z ní jsou pak využitelné prakticky kdekoli. Advokacie mě také baví tím, jak stále nutí člověka překonávat různé výzvy, které nabízí ať už změny legislativy či požadavky klientů, ale také překonávat sám sebe, stále se vzdělávat a neustrnout v zaběhlé praxi. V rámci advokacie se věnuji převážně litigacím, ve kterých to pak pro mě platí dvojnásob. Advokacie tak proto pro mě byla tou pravou výzvou.

Čím je pro vás mimořádná PRK Partners?

PRK Partners je pro mě mimořádnou zkušeností, ať už z pohledu pracovní náplně, tak i z pohledu velice příjemného pracovního prostředí. Ačkoli jsem se nejprve spíše zalekla toho, že bych měla pracovat v tak velké advokátní kanceláři, čemuž jsem se v rámci studia vyhýbala, moje obavy ze studeného korporátního prostředí se naštěstí nenaplnily.

Naopak, nastavení lidských vztahu v rámci PRK Partners funguje na velmi přátelské bázi, čímž je pro mě PRK Partners mimořádná. Práce v PRK Partners mi tak přináší jak skvělé pracovní příležitosti a možnost kariérního růstu, tak i možnost pracovat se skvělými lidmi, kteří mě pracovně inspirují a předávají mi své bohaté zkušenosti, a se kterými se mohu současně i přátelit.

Čeho byste ve své kariéře ráda dosáhla?

Prozatím jsou mým nejbližší kariérním cílem advokátní zkoušky. Pokud se mi tento cíl podaří naplnit, pak bych se ráda dále v rámci své advokátní praxe věnovala oblasti litigací a stala se v tomto oboru dobrým právníkem.


Proč jste právníkem a čím vás zlákala advokacie?

Advokátní koncipient Jiří Šarmír

Advokátní koncipient Jiří Šarmír

Myslím, že na první otázku je třeba hledat odpověď především v mých vlastnostech a charakteristických rysech. Už jako dítě jsem byl velmi zvídavý, bavil se různými fyzikálními a chemickými pokusy (ze kterých se vyklubala nejedna lapálie). Přitažlivým na tom pro mne bylo především řešení problémů (jakési řešení záhad), analyzování fakt a hledání vzájemných souvislostí (dokud záhada nepřestala být záhadou). Jsem navíc člověk organizovaný, hledající pořádek a řád, a svým způsobem také puntičkář, přemýšlející o problémech značně komplexně. A byť jsem na počátku gymnaziálních studií na GVH inklinoval spíše k exaktním vědám, nakonec jsem došel k tomu, že potřebuji něco jiného, než by mi dala realizace v oborech využívajících primárně znalosti matematiky, fyziky či chemie. Cítím, že bych měl být pro společnost užitečným a takovou svou užitečnost spatřuji v pomoci druhým. Když přihlédnu k tomu, že jsem tvrdohlavý, často zarputilý a soutěživý člověk, zároveň (snad) ale empatický, který dokáže pochopit stavy a potřeby druhých, právo se v mých očích zdálo a zdá být oborem, ve kterém vše vyčtené mohu spojit, využít a díky tomu se seberealizovat. Naplňuje mě být nápomocným druhým při řešení jejich problémů nebo s realizací jejich projektů. 

Advokacie mě zlákala pro svou pestrost. Klienti se na nás obracejí s různými problémy, jejichž řešení vyžaduje často neotřelé způsoby. Díky tomu mohu poznávat nové věci, pochybovat o zažitých postupech, hledat nová řešení, spojitosti a optima v mnoha oblastech, bez úpadku do stereotypu. To je důvod, proč jsem se, alespoň prozatím, v ní rozhodl zůstat.  

Čím je pro vás mimořádná PRK Partners?

Spolupráce s PRK Partners byla mým (ještě jako studenta Právnické fakulty Masarykovy univerzity) prvním skutečným setkáním s advokátní praxí, při kterém jsem zde nalezl jednak různorodou práci pro zajímavé klienty, ale také vlídné a vstřícné prostředí, které jsem v zaměstnání hledal. Kromě toho je pro mě důležité pracovat v kolektivu, jehož hodnoty a jakési „lidské nastavení“ korespondují s těmi mými. Ideálně, pokud se pak tyto hodnoty odráží jak dovnitř kanceláře (ve vztazích mezi kolegy), tak navenek (vůči klientům nebo protistranám). Soudím, že v tomto ohledu se obě pomyslné množiny protnuly. Kolegové jsou bezesporu odborníky ve svých oborech a řada z nich zároveň inspirativními osobnostmi, jež mi pomáhají nejen s rozvojem mých odborných znalostí, ale také lidské stránky. Díky tomu pro mne mimořádnost PRK tkví v tom, že je to prostředí, ve kterém mohu, ale hlavně chci, jako právník „růst“. 

Čeho byste ve své kariéře rád dosáhl?

Vytkl jsem si obecně dva cíle, a to být dobrým, alespoň průměrným, právníkem, a především dobrým člověkem. Na obojím je potřeba usilovně a soustavně pracovat. Proto konkrétní kariérní cíl nemám. Uvidím, kam mě naplňování obou jmenovaných cílů v kariéře zavane…