DRUHÁ VÝZVA PROGRAMU COVID – NÁJEMNÉ PRO TŘETÍ ČTVRTLETÍ 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo druhou výzvu k vládnímu programu COVID – Nájemné, na niž je připravena podpora ve výši 1,2 mld. Kč zacílená na ty podnikatele, kteří jsou nejvíce postiženi krizovým opatřením vlády č. 407/2020 Sb.

Cílem výzvy je poskytnout podporu podnikatelům provozujícím maloobchodní podnikatelskou činnost nebo poskytování služeb zákazníkům, kterým byl na základě usnesení vlády č. 407/2020 Sb. ze dne 12. října 2020 zakázán nebo výrazně omezen prodej a poskytování služeb v pronajatých provozovnách a v důsledku toho snížena schopnost generovat tržby a platit nájemné. Výzva alespoň prozatím nezahrnuje podporu podnikatelům dotčeným usnesením vlády č. 425/2020 Sb. ze dne 22. října 2020.

Žádosti je možné podávat od 21. října 2020, výplata prostředků je však možná až po schválení podpory Evropskou komisí. Stát přispěje podnikatelům 50 % z nájemného (základní nájemné bez DPH a jakýchkoli variabilních částek) za měsíce červenec až září 2020, nájemce však musí 50 % nájemného za toto období uhradit před podáním žádosti.

Výše podpory je omezena celkovou výší podpory na jednoho příjemce, která činí 10 mil. Kč na jednoho nájemce. Nově není podmínkou plnění poskytnutí slevy od pronajímatele, což je významný pozitivní posun pro snazší administraci dotací a vhodnější řešení z pohledu pronajímatelů. Pronajímatel však musí nájemci poskytnout čestné prohlášení, které je povinnou přílohou žádosti.

Jaké podmínky musí splňovat žadatel:

 • Žadatelem je fyzická či právnická osoba vykonávající podnikatelskou činnost
 • Žadatel užíval provozovnu na základě platné nájemní, podnájemní či pachtovní smlouvy, kterou uzavřel s pronajímatelem před 1. 7. 2020, a současně žadatel není osobou spřízněnou s pronajímatelem
 • Žadateli byl v důsledku opatření uvedeného výše zakázán nebo významně omezen maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům
 • v provozovnách, a činnost žadatele v dané provozovně současně náleží do následujícího okruhu dotčených provozů:

(a)  Provozovny stravovacích služeb (restaurace, kavárny, bary, hostince, čajovny apod.)
(b)  Hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky
(c)  Kina
(d)  Kongresy a jiné vzdělávací akce, výstavy a veletrhy
(e)  Komerčně provozovaná sportoviště ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení), posilovny a fitness centra
(f)  Komerčně provozovaná umělá koupaliště (plavecké bazény, koupelové bazény, bazény pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb
(g) Zoologické zahrady
(h) Komerčně provozovaná muzea, galerie, výstavní prostory, hrady, zámky, hvězdárny, planetária a obdobné historické nebo kulturní objekty (s výjimkou divadel, která jsou předmětem podpory v rámci programu COVID – Kultura)
(i) Zařízení poskytující služby osobám ve věku 6 až 18 let zaměřená na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zařízení poskytující zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování.

 • Žadatel není v prodlení s platbami vůči vybraným institucím a poskytovatelům podpory (zejména finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám), s výjimkou dohody o splátkách nebo posečkání daně podle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád a opožděných plateb daní či odvodů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 na základě liberačních balíčků Ministerstva financí či opatření Ministerstva práce a sociálních věcí); a
 • Žadatel uhradil ještě před podáním žádosti 50 % rozhodného nájemného (= nájemné za celé období od 1. 7. do 30. 9. 2020, resp. do skončení nájmu, pokud nájem skončil dřív v souladu s nájemní smlouvou)

Výše podpory:

 • Podpora činí 50 % rozhodného nájemného (jedná se o základní nájemné, případné variabilní složky nájemného, jako je obratové nájemné, se nezohledňují). Výše nájemného v přepočtu na jeden měsíc nesmí přesáhnout výši průměrného měsíčního nájemného prokazovaného žadatelem za předchozí období
 • Případná DPH není předmětem podpory, výše podpory se počítá z nájemného bez DPH
 • Podpora se poskytuje za celé rozhodné období, tj. od 1. 7. do 30. 9. 2020, resp. do skončení nájmu, pokud skončil před 30. 9. 2020
 • Maximální výše podpory činí  10 milionů Kč pro jednoho příjemce, alokována je 1,2 mld. Kč

Žádost:

 • Žádost lze podávat od 21. 10. 2020 do 21. 1. 2021, a to elektronicky zde
 • Za každý pronajatý prostor je možné podat pouze jednu žádost, s výjimkou situace, kdy v provozovně působí více nájemců
 • Podpora bude poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného MPO, na poskytnutí podpory není právní nárok
 • K žádosti je třeba přiložit:

(a) Čestné prohlášení žadatele (vygeneruje se automaticky při vyplňování elektronické žádosti)
(b)Čestné prohlášení pronajímatele  (vygeneruje se automaticky při vyplňování elektronické žádosti a bude muset být k žádosti přiloženo naskenované s úředně ověřeným podpisem nebo podepsané elektronickým podpisem pronajímatele)
(c)Doklad o úhradě obvyklé výše nájemného za alespoň dva po sobě jdoucí měsíce od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020. Pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 30. 4. 2020, bude přílohou doklad o uhrazení nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 30. června 2020. Doporučená forma dokladu je výpis z účtu, potvrzení o provedené úhradě nebo příjmový pokladní doklad
(d)Doklad o úhradě alespoň 50 % rozhodného nájemného. Doporučená forma dokladu je i v tomto případě výpis
z účtu, potvrzení o provedené úhradě nebo příjmový pokladní doklad

Text výzvy 2 je k dispozici pod odkazem ZDE, průvodní text na webu MPO včetně vysvětlení ZDE. Shrnujeme, že žádosti je možné podávat od středy 21. 10. 2020 od 9 hodin do 21. 1. 2021, a to elektronicky přes informační systém MPO.

V případě zájmu o bližší informace ohledně uvedeného dotačního programu a jeho použití na Vaše konkrétní smluvní vztahy, nás neváhejte kontaktovat. Můžete se obrátit na Váš obvyklý kontakt v PRK, nebo na naši speciální adresu pro tuto oblast covid@prkpartners.com.