Zákon o prověřování zahraničních investic

Ve Sbírce zákonů byl dne 3. února 2021 uveřejněn zákon č. 34/2021 Sb., o prověřování zahraničních investic, který nabyde účinnosti 1. května 2021. Zákon byl přijat v návaznosti na nařízení Evropské unie 2019/452, které stanovuje rámec pro prověřování přímých zahraničních investic směřujících do Evropské unie. Návrh zákona byl během schvalovacího procesu pozměněn pouze minimálně.

Zákon ukládá prověřování vybraných investic ze třetích zemí, a to zejména z hlediska bezpečnostních zájmů České republiky (povinné prověřování). Zákonodárce vytyčil několik citlivých sektorů, které budou muset být prověřeny vždy, a to např. investice do produkce, výzkumu nebo rozvoje vojenského materiálu či činnosti v kritické infrastruktuře. Další možností uvedenou v zákoně je žádost o konzultaci, kterou může učinit sám zahraniční investor. Dobrovolnou konzultací je možné předejít zpětnému zákazu investice na základě později zjištěné bezpečnostní hrozby, kterou daná investice představuje (diskreční prověřování).

Zahraniční investice pocházející ze zemí mimo Evropskou unii, které nebyly prověřeny a netýkají se žádného z citlivých sektorů, mohou být prověřovány až 5 let zpětně ode dne dokončení zahraniční investice, a to z hlediska bezpečnosti a narušování vnitřního nebo veřejného pořádku České republiky.

V případě, že bude zahraniční investice během prověřování vyhodnocena jako riziková, bude mezi investorem
a Ministerstvem průmyslu a obchodu zahájeno jednání o podmínkách dané investice tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost a strategické zájmy České republiky. Námitky týkající se bezpečnosti investice mohou pocházet nejen od dotčených orgánů České republiky, ale i ze strany ostatních členských států EU nebo od Evropské komise.

K prověřování investic je způsobilé Ministerstvo průmyslu a obchodu a oba typyřízení – povinné a diskreční – mohou vést k povolení, zákazu nebo zrušení jakékoliv zamýšlené či existující zahraniční investici.

Pokud dotčené orgány poskytnou stanovisko, ze kterého vyplývá, že by daná zahraniční investice mohla představovat bezpečnostní riziko, může Ministerstvo předložit věc k projednání vládě, která může zamýšlenou investici podmíněně povolit za stanovení podmínek, omezit či zakázat nebo zrušit již provedenou investici.

V případě zákazu zahraniční investice může být investorovi zakázán výkon hlasovacích a dalších práv v cílové osobě, nebo stanoveno, aby svou účast prodal.

Proti rozhodnutí Ministerstva (na základě usnesení vlády) nebude možné podat rozklad ani zahájit přezkumné řízení. Bude však možné podat správní žalobu bez či žádat o obnovu řízení, vše bez odkladného účinku rozhodnutí Ministerstva, a investor bude rozhodnutím Ministerstva vázán.

Česká republika tímto zákonem následuje nedávný vývoj právní úpravy v jiných evropských zemí a USA, jejichž cílem je ochrana národních (či evropských) zájmů, a to zejména bezpečnost infrastruktury, bezpečnost obyvatel a nezávislost různých průmyslových odvětví. Dotčené existující či zamýšlené investice bude nutné minimálně interně prověřit, aby nedošlo k jejich zrušení či zakázání.

Autoři:

JUDr. Ing. Tomáš Vlasák
advokát v České republice a v Anglii a Walesu
Kateřina Musilová
právní studentka

(Účelem tohoto článku není poskytovat právní ani jiné rady.)