Výzva 3 k programu COVID – Nájemné

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo již třetí výzvu (ve znění dodatků č. 1 až 3) k vládnímu programu COVID – Nájemné (COVID – Nájemné 3), která je opět zacílena na ty podnikatele, kteří jsou nejvíce postiženi krizovými opatřeními vlády zakazujícími či výrazně omezujícími maloobchodní podnikatelskou činnost – prodej zboží či poskytování služeb. Nová výzva však na rozdíl od předchozích dvou umožňuje žádat o podporu na nájemné i podnikatelům, kteří nemuseli své provozovny uzavírat, pokud prokáží pokles tržeb o alespoň 50 % v porovnání se stejným obdobím v roce 2019, jakož i nájemcům, kteří jsou s pronajímateli spřízněni. Na tuto výzvu je připravena podpora ve výši 3 mld. Kč. Evropská komise udělila Výzvě 3 notifikace dne 23. února 2021.

Cílem výzvy je poskytnout podporu podnikatelům provozujícím maloobchodní podnikatelskou činnost – prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách, kterým bylo na základě přijatých krizových opatření vlády přijímaných od 14. prosince 2020 do data vyhlášení Výzvy 3 zakázáno nebo omezeno poskytování služeb zákazníkům nebo prodej zboží v těchto provozovnách, čímž jim byla snížena schopnost generovat tržby a platit nájemné.

Žádosti je možné podávat od 5. února 2021. Stát přispěje podnikatelům 50 % z nájemného (základní nájemné bez DPH a jakýchkoli variabilních částek) za měsíce říjen až prosinec 2020, nájemce však musí 50 % nájemného za toto období uhradit před podáním žádosti.

Výše podpory je omezena celkovou výší podpory na jednoho příjemce, která opět činí 10 mil. Kč na jednoho žadatele. Nájemci jsou však nadále omezeni limitem Dočasného rámce Evropské komise – 1 800 000 EUR.

Administrativa spojená s podáním žádosti je nyní zjednodušena, a to tak, že se již nevyžaduje ověřený podpis na čestném prohlášení pronajímatele, které je povinnou přílohou. Stejně jako u Výzvy 2 není podmínkou pro získání podpory poskytnutí slevy ze strany pronajímatele.

Jaké podmínky musí splňovat žadatel:

 • Žadatelem je fyzická či právnická osoba vykonávající podnikatelskou činnost, která dodržovala veškerá související omezení daná příslušnými usneseními vlády po celou dobu jejich platnosti
 • Žadatel užíval provozovnu na základě platné nájemní, podnájemní či pachtovní smlouvy, kterou uzavřel s pronajímatelem před 1. říjnem 2020,

 • Žadateli byl na základě krizového opatření vlády č. 596/2020 Sb. ze dne 23. prosince 2020 (usnesení vlády č. 1376) (i) zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v pronajatých provozovnách, nebo (ii) mu v pronajatých provozovnách, které mohly zůstat otevřené dle výjimek výslovně uvedených v bodech I. 1. a) až I. 1 af) uvedeného usnesení (např. prodejny potravin, drogerie, optiky, prádelny atd.), klesly tržby za prodej zboží nebo poskytování služeb za rozhodné období v porovnání se stejným obdobím roku 2019 alespoň o 50 %,

 • Žadatel může být spřízněnou osobou s pronajímatelem, nesmí se však jednat o dvě shodné fyzické osoby;

 • Žadatel není v prodlení s platbami vůči vybraným institucím a poskytovatelům podpory (zejména finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám), s výjimkou dohody o splátkách nebo posečkání daně podle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád a opožděných plateb daní či odvodů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 na základě liberačních balíčků Ministerstva financí či opatření Ministerstva práce a sociálních věcí),

 • Žadatel doposud nevyčerpal podporu do maximální výše dle Dočasného rámce Evropské komise.

 • Žadatel uhradil ještě před podáním žádosti 50 % rozhodného nájemného (= nájemné za celé období od 1. října 2020 do 31. prosince 2020, resp. do skončení nájmu, pokud nájem skončil dřív v souladu s nájemní smlouvou).

Výše podpory:

 • Podpora činí 50 % rozhodného nájemného (jedná se o základní nájemné, případné variabilní složky nájemného, jako je obratové nájemné, se nezohledňují). Výše nájemného v přepočtu na jeden měsíc nesmí přesáhnout výši průměrného měsíčního nájemného prokazovaného žadatelem za předchozí období

 • Případná DPH není předmětem podpory, výše podpory se počítá z nájemného bez DPH

 • Podpora se poskytuje za celé rozhodné období, tj. od 1. října 2020 do 31. prosince 2020, resp. do skončení nájmu, pokud skončil před 31. prosince 2020

 • Maximální výše podpory činí  10 milionů Kč pro jednoho příjemce (podpory již poskytnuté dle předchozích výzev se do tohoto limitu nezapočítávají); alokovány jsou v tuto chvíli 3 mld. Kč

Žádost:

 • Žádost lze podávat od 5. února 2021 do 8. dubna 2021, a to elektronicky zde;

 • Za každý pronajatý prostor je možné podat pouze jednu žádost, s výjimkou situace, kdy v provozovně působí více nájemců;

 • Podpora bude poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného MPO, na poskytnutí podpory není právní nárok;

K žádosti je třeba přiložit:

(a)          Čestné prohlášení žadatele (vygeneruje se automaticky při vyplňování elektronické žádosti),

(b)          Čestné prohlášení pronajímatele  (vygeneruje se automaticky při vyplňování elektronické žádosti a bude muset být k žádosti přiloženo naskenované s podpisem nebo podepsané elektronickým podpisem pronajímatele),

(c)          Doklad o úhradě obvyklé výše nájemného za alespoň dva po sobě jdoucí měsíce od 1. července 2019 do 30. září 2020. Pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 31. červenci 2020, bude přílohou doklad o uhrazení nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 30. září 2020. Doporučená forma dokladu je výpis z účtu, potvrzení o provedené úhradě nebo příjmový pokladní doklad,

(d)          Doklad o úhradě alespoň 50 % rozhodného nájemného. Doporučená forma dokladu je i v tomto případě výpis z účtu, potvrzení o provedené úhradě nebo příjmový pokladní doklad,

(e)          v případě žadatele, jehož provozovna mohla zůstat otevřena dle výjimek výslovně uvedených v bodech I. 1. a) až I. 1 af) krizového opatření vlády č. 596/2020 Sb. ze dne 23. prosince 2020 (usnesení vlády č. 1376), čestné prohlášení (vygenerované systémem) potvrzující pokles tržeb u předmětné provozovny za 4. čtvrtletí roku 2020 v porovnání se 4. čtvrtletím roku 2019 (či 3. čtvrtletím roku 2020 v případě zahájení podnikání v provozovně po 1. říjnu 2019) alespoň o 50%.

Text Výzvy 3 k programu COVID – Nájemné je k dispozici pod odkazem zde a průvodní text na webu MPO včetně vysvětlení zde. Shrnujeme, že žádosti je možné podávat od pátku 5. února 2021 od 9 hodin do 8. dubna 2021, a to elektronicky přes informační systém MPO.

V případě zájmu o bližší informace ohledně uvedeného dotačního programu a jeho použití na Vaše konkrétní smluvní vztahy, nás neváhejte kontaktovat. Můžete se obrátit na Váš obvyklý kontakt v PRK, nebo na naši speciální adresu pro tuto oblast covid@prkpartners.com.


Aktualizace ke dni 2. března 2021