Oznamování přeshraničních uspořádání ve smyslu Směrnice DAC 6

Výsledky regulatorního úsilí Evropské unie v oblasti daňové spolupráce mezi členskými státy začnou brzy novým způsobem dopadat na činnost řady podnikatelských subjektů a jejich poradců v podobě nových povinností týkajících se tzv. přeshraničních uspořádání. Jelikož jde o problematiku teprve do praxe zaváděnou, relativně komplikovanou a v právních předpisech jen velmi obecně upravenou, přinášíme pro Vás toto stručné shrnutí stavu věcí na základě dostupných informací.

Vnitrostátní právní rámec má základ ve Směrnici Rady (EU) 2018/822 ze dne 25. května 2018, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat (s ohledem na délku názvu si o ní dále dovolíme hovořit jen jako o Směrnici). Do českého právního řádu byla Směrnice provedena novelou zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů účinnou od 1. července 2020. Vzhledem k pandemii Covid-19 bylo plnění některých povinností plynoucích z těchto předpisů odsunuto. V roce 2021 se nás však již začnou dotýkat.

Podle této regulace vzniká všem zprostředkovatelům nebo uživatelům přeshraničních uspořádání v České republice, která jsou nebo by potenciálně mohla být spojena se  získáním daňové výhody,

povinnost návrh nebo zavedení takového přeshraničního uspořádání oznámit Specializovanému finančnímu úřadu.

Ten potom sdílí takto získané informace se správci daně v jiných dotčených jurisdikcích.

Za přeshraniční se považují uspořádaní, která se dotýkají alespoň dvou daňových jurisdikcí, z nichž alespoň jedna je členským státem Evropské unie. Oznamovací povinnosti pak přeshraniční uspořádání podléhá, pokud obsahuje tzv. charakteristický znak, který indikuje potenciální riziko vyhýbání se daňovým povinnostem.

Oznamovací povinnost mají na prvním místě zprostředkovatelé, tedy zpravidla poradci, kteří se účastní návrhu nebo zavedení těchto uspořádání. Teprve pokud přeshraniční uspořádání nemá žádného zprostředkovatele (nebo všichni zprostředkovatelé podléhají profesionální mlčenlivosti, o které informovali uživatele), dopadá oznamovací povinnost na uživatele uspořádání. Lhůta pro oznámení činí 30 dní počínaje dnem následujícím poté, co mu je přeshraniční uspořádání, které se má oznamovat, zpřístupněno pro zavedení nebo je připraveno k zavedení tímto příslušným uživatelem přeshraničního uspořádání, nebo byl uskutečněn první krok k jeho zavedení.

V roli zprostředkovatelů se tak ocitají všichni poradci, včetně daňových poradců, advokátů, notářů a účetních specialistů. Jsou-li však vázáni povinností profesionální mlčenlivosti, o které své klienty a ostatní poradce klienta informovali, povinnost podat požadované informace o přeshraničním uspořádání na ně nedopadá . V opačném případě dopadá oznamovací povinnost na ostatní zprostředkovatele a pokud takových není, na uživatele.

Povinnost oznamovat přeshraniční uspořádání se vztahuje zpětně i na přeshraniční uspořádání zavedená po datu účinnosti Směrnice, tedy od 25. června 2018. Nejpozději do 28. února 2021 je tak potřeba oznámit uspořádání, k jejichž zavedení byl učiněn první krok mezi 25. červnem 2018 a 30. červnem 2020, přičemž uspořádání, k jejichž zavedení byl učiněn první krok od 1. července 2020, je nutné oznámit nejpozději již do 30. ledna 2021.

Nedomníváme se, že bychom při poskytování právních služeb a služeb daňového poradenství v období od 25. června 2018 pro Vás ani společně s Vámi spolupracovali na zavádění přeshraničního uspořádání, které by splňovalo některý z charakteristických znaků indikujících realizaci daňové výhody. Pokud by tomu tak bylo a naše spolupráce např. byla součástí další posloupnosti kroků, které vcelku naplňují definici oznamovaného přeshraničního uspořádání, dejte nám, prosím, vědět. V takovém případě je nutné před uplynutím výše uvedených lhůt příslušné oznámení na Specializovaný finanční úřad podat.

Vezměte, prosím, na vědomí, že advokátní kancelář PRK Partners s.r.o. a všichni s ní spolupracující advokáti a daňoví poradci jsou vázáni povinností zachovávat profesní mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o kterých jsme se v rámci poskytování služeb dozvěděli. Povinnost oznámit za Vás případná přeshraniční uspořádání na nás tedy nedopadá; tím není dotčena naše připravenost Vám na Vaši žádost příslušné oznámení připravit.