Brexit – Autorské právo Spojeného království

Díky množství nařízení a směrnic Evropské unie se dnes mohou členské státy těšit určité úrovni harmonizace autorského práva. Autorské právo je však z velké části podrobeno národní úpravě, a to i ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (Spojené království). Vzhledem k tomu, že národní úpravy autorského práva implementují mezinárodní smlouvy, bude po Brexitu většina autorských děl v EU stále chráněna, stejně jako většina autorských děl zůstane chráněna i na území Spojeného království, a to i po skončení přechodného období (tedy po 31. prosinci 2020).


Vzhledem k tomu, že lze očekávat nové předpisy v oblasti kabelového přenosu, přenositelnosti online obsahu, osiřelých děl, kopií ve formátu pro zrakově postižené či správy kolektivních práv, Brexit bude zahrnovat i okamžitá vyjednávání o některých autorských dílech.


 • Autorská práva

  Zákony upravující autorská práva ve Spojeném království cílí na ochranu vyjadřování myšlenek a na motivaci autorů k tvorbě originálních děl. V autorském právu se klade důraz na nezávislou tvorbu autora, která je chráněna po dobu jeho života a 70 let po jeho smrti, počínaje koncem kalendářního roku smrti autora. Zákon ale autorovi negarantuje na dílo monopol – pouze chrání dílo před tvořením kopií. Za pojmem „dílo“ se skrývají originální literární, dramatická, hudební nebo umělecká díla, která musejí být zaznamenána (v hmotné podobě), dále také zvukové záznamy, filmy nebo vysílání a uspořádání obsahu publikovaných vydání. V kontextu ochrany autorského práva znamená „originální“, že dílo je výsledkem tvůrčí činnosti autora a není žádným způsobem okopírováno z jiného díla. Z toho vyplývá, že dílo chráněné autorskými právy nemusí být nové či inovativní, aby bylo považováno za originální. Autorské právo však neposkytuje ochranu pouze myšlence – ta musí být zaznamenána v hmotné podobě. Ochrana nastává automaticky okamžikem vytvoření díla a dílo tedy nemusí být registrováno ani jinak správně řešeno, aby mohlo požívat právní ochrany.

 • Brexit

  Spojené království vystoupilo z EU 31. ledna 2020 s počátkem přechodného období od 1. února 2020 do 31. prosince 2020. V průběhu přechodného období se nebudou v oblasti autorského práva provádět žádné změny a právo EU nadále funguje jako dříve. Dle pokynů vlády Spojeného království týkajících se autorského práva budou jakékoliv změny účinné koncem přechodného období, tedy od 1. ledna 2021.

 • Ochrana autorských práv je založena na národní úpravě každé země, značná část práva Spojeného království je však založena na předpisech Evropské unie o autorských právech, které jsou odvozeny z mezinárodních smluv. Jelikož je Spojené království, stejně jako země Evropského hospodářského prostoru, smluvní stranou mezinárodních smluv, Brexit bude mít na autorské právo pouze malý dopad. Jinak řečeno, většina autorských děl podléhající ochraně ve Spojeném království zůstane chráněna i v EU, a většina takových děl zůstane ve Spojeném království chráněna i po přechodném období. Změny budou mimo jiné provedeny u kabelových přenosů, přenositelnosti online obsahu, osiřelých děl, kopií ve formátu pro zrakové postižené a u správy kolektivních práv.
 • Trvání

  Nařízení o duševním vlastnictví (autorském a souvisejících právech) z roku 2018 (The Intellectual Property (Copyright and Related Rights) Regulations 2018) odstranilo z autorského práva Spojeného království odkazy na Evropský hospodářský prostor a EU, přičemž zachovává, tam kde je to možné, současný stav právní úpravy. Tato změna odstraňuje preferenční zacházení s díly pocházejícími z EHP, co se doby trvání autorského práva týče, jelikož ochrana autorských práv u děl pocházejících mimo EHP trvá buď po dobu stanovenou předpisy Spojeného království, nebo podle předpisů země původu, a to podle toho, která doba je kratší. Vzhledem k tomu, že doba trvání autorských práv je ve Spojeném království stejná jako v EHP, nebude mít tato změna prozatím žádný významný vliv na dobu trvání autorských práv.

 • Právo umělce na další prodej

  Rovněž droit de suite (neboli právo umělce na další prodej) nebude uplynutím přechodného období ovlivněno. Umělci mají právo na honorář v případě, kdy jsou jejich díla dále prodávána obchodníky s uměleckými díly. Občané Spojeného království však budou chráněni právem na další prodej podle Bernské úmluvy, a nikoli podle Nařízení o právech umělců na další prodej z roku 2006 (Artists Resale Rights Regulations 2006), které bude modifikováno tak, aby v něm byly nahrazeny odkazy na EU, a bude toto právo nadále poskytovat na základě vzájemnosti.

 • Kabelový přenos

  V současné době může držitel autorského práva k dílu, které je mezi členskými státy EHP a jinými státy přenášeno kabelovým přenosem, toto právo vykonávat pouze prostřednictvím kolektivní správy. Avšak u přenosů pocházejících ze Spojeného království a následně přenášených do EHP to již nebude po skončení přechodného období automaticky možné. Držitelé autorských práv k dílům vysílaným ve Spojeném království a kabelově přenášeným do EHP budou muset vyjednávat licence přímo s poskytovateli kabelového přenosu. Avšak kabelový přenos vysílání mající původ v EHP bude nadále pokračovat pod současnými pravidly.

Autoři:

Tomáš Vlasák
Advokát v České republice a advokát Anglie a Walesu
Aneta Kluková
Právník

(Tento článek si neklade za cíl poskytovat právní nebo jiné rady.)