PRK Partners pri tvorbe a uzavretí priekopníckej akcionárskej dohody

Náš ostravský team pod vedením Jakuba Lichnovského sa podieľal na tvorbe a uzavretí výnimočnej akcionárskej zmluvy medzi mestami Kroměříž, Morkovice-Slížany a obcami Dřínov a Zborovice. Táto dohoda akcionárom zaisťuje udržanie viac ako 50% majority v spoločnosti VAK Kroměříž po dobu 30 rokov a kontrolu nad touto spoločnosťou. Hodnota projektu je 1,2 mld Kč.

Obce a mestá Kroměřížska sa roky potýkali s útokmi súkromných investorov, ktorí prejavovali enormný záujem o získanie majoritného podielu vo VAK Kroměříž. Uzatvorením akcionárskej dohody dochádza k zaisteniu dlhodobej stabilnej spolupráce medzi obcami za účelom udržania majoritného postavenia obcí v spoločnosti VAK Kroměříž, zaisteniu sociálne únosnej ceny vodného a stočného pre občanov a firmy a aj riadnej správy vo VAK Kroměříž. Dohoda ďalej počíta s udržaním maximálnej miery investícií do vodohospodárskej infraštruktúry, s optimálnym využitím existujúcich dotačných titulov. A v neposlednej rade taktiež s udržaním zamestnanosti, vrátane kvalifikovaných pracovných miest v Kroměřížsku. Dohoda tiež zaisťuje pre všetkých akcionárov riadnu správu, rast majetkov spoločností a stabilné hospodárske výsledky vo VAK Kroměříž.

Jedná sa o ojedinelý a významný dokument, ktorý vo svojom dôsledku stabilizuje situáciu vo VAK Kroměříž, prispeje k rovnomernému hospodárskemu rozvoju v celom Kroměřížsku (cca 110 tisíc obyvateľov) a zabráni prevodu akcií VAK Kroměříž do rúk súkromých podnikateľov.

Dohoda je koncipovaná ako otvorená. Účastníkmi dohody sa okrem štyroch základných obcí môžu v budúcnosti stať aj ďalšie obce, ktoré prejavia záujem sa do spolupráce zapojiť a budú mať plné neobmedzené práva ku svojím akciám.