Právne upozornenie

Elektronická komunikácia

E-maily odosielané zo systému PRK Partners sú určené len pre ich adresáta / adresátov a môžu obsahovať dôverné informácie. Ak ste akýkoľvek e-mail odoslaný zo systému PRK Partners obdržali omylom, ihneď nás prosím kontaktujte.

Elektronická komunikácia môže byť ovplyvnená poškodením dát, oneskorením, neoprávnenými prílohami alebo počítačovými vírusmi. PRK Partners neprijíma žiadnu zodpovednosť za prípadné poškodenie dát, oneskorenie, neoprávnené prílohy, vírusy alebo ich následky. Špecifické právne otázky môžu vznikať pri použití e-mailu na komunikáciu medzi klientom a advokátom. Ak máte záujem o ďalšie informácie o možných dopadoch komunikácie e-mailom, prosím kontaktujte nás. PRK vychádza z predpokladu, že každý kto s nami komunikuje e-mailom, akceptuje riziká z toho vyplývajúce.

Upozornenie

PRK Partners je organizácia poskytujúca právne služby, ktorej členovia sú samostatné a odlišné právne subjekty registrované v príslušných jurisdikciách. Akýkoľvek odkaz na PRK bude vyložený ako odkaz na konkrétny subjekt poskytujúci služby.

Právne služby v Českej republike sú poskytované spoločnosťou PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář, so sídlom Jáchymova 26/2, Praha 1, PSČ: 110 00, IČ: 26692392, DIČ: CZ26692392 zapísaná v obchodnom registri pod spisovou značkou C87708 vedenou Mestským súdom v Prahe.

Mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov medzi advokátmi a spotrebiteľmi je poverená Česká advokátska komora – www.cak.cz.

Právne služby na Slovensku sú poskytované spoločnosťou PRK Partners s.r.o., so sídlom Hurbanovo námestie 3, Bratislava, PSČ: 811 06, IČO: 35 978 643, DIČ: SK2022130440, spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.39371/B. Mená a identifikačné údaje advokátov sú k dispozícii v sídle kancelárie.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov medzi advokátmi a spotrebiteľmi v Slovenskej republike zabezpečujú orgány alternatívneho riešenia sporov uvedené v § 3 ods. 2 slovenského zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a právnické osoby zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s).

Vynaložili sme všetko úsilie, aby sme zabezpečili správnosť informácií na týchto internetových stránkach a odkazoch tu uvedených. Napriek tomu s ohľadom na charakter tohto média a riziko porušenia dát nepreberáme žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z použitia či spoľahnutia sa na informácie a odkazy uvedené na týchto stránkach.