Poisťovníctvo

Poradenstvo PRK Partners v oblasti poisťovníctva zahrňuje škálu rozličných tém zameraných tak na problematiku slovenského a českého poisťovacieho trhu, ako i na medzinárodné aspekty poisťovníctva, spracovaných podľa požiadaviek klientov, presne im na mieru, na základe mnohoročných, širokých skúseností poprednými odborníkmi na túto problematiku v úzkej spolupráci s príslušnými regulátormi.

Súčasťou našej praxe je poradenstvo s riešením poistných udalostí s poistenými a prípadných presahov do oblasti iných právnych odborov, vrátane konkurzného práva. Ďalej sa zaoberáme poradenstvom poisťovniam v ich vzťahu so zaisťovateľmi a riešením zaisťovateľských udalostí, vrátane cezhraničného poradenstva. Ponúkame tiež služby v oblasti konania a riešenia prípadných problémov s poisťovacími sprostredkovateľmi. Naša asistencia sa neobmedzuje len na spracovanie podrobných analýz týkajúcich sa problematických otázok, ale sme schopní ponúknuť i pomoc a všestrannú podporu pri vyjednávaní a zastupovaní v súdnych a iných konaniach alebo pri navrhovaní sporov.

Ďalej poskytujeme poradenstvo významným hráčom na slovenskom, českom i medzinárodnom trhu v súvislosti s prevodmi poistného kmeňa alebo zmenou právnej formy zahraničných poisťovní alebo prevodmi (aj cezhraničnými) vybraných poisťovacích produktov v rámci jednej skupiny; v prípade medzinárodných transakcií riešime ich dopady v slovenskom a českom právnom prostredí.

Okrem vyššie uvedeného sme schopní ponúknuť naše znalosti a skúsenosti klientom, ktorí si prajú uviesť na český alebo slovenský trh nové poisťovacie produkty. V tejto súvislosti sprevádzame klienta celým procesom od poradenstva pri štrukturovaní produktu, spracovania posudku týkajúceho sa teoretického posúdenia nového produktu, posudzovanie problematiky ochrany spotrebiteľa, ochrany osobných údajov, opatrení proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, zastupovanie klienta v procese súvisiacich registrácií až po nastavenie vzťahov s vybranými poisťovacími sprostredkovateľmi, vrátane prípravy zmlúv s distribučnou sieťou a ďalších otázok zmluvného práva.

Samozrejmou súčasťou našich služieb je vo všetkých oblastiach poisťovacieho práva poradenstvo v oblasti regulatoriky, vrátane licenčných otázok, umiestňovania technických rezerv a štrukturovania vybraných investícií.

PRK Partners mala to potešenie opakovane spolupracovať s členmi Vienna Insurance Group v Českej republike. Príklady tejto spolupráce zahrňujú napríklad úpravy štandardných zmlúv o vnútroskupinovom outsourcingu (bežiaci mandát), analýzu a nastavenie vzťahov v rámci managementu Vienna Insurance Group v Českej republike (bežiaci mandát) alebo české právne poradenstvo materskej spoločnosti Vienna Insurance Group Wiener Städtische Allegemeine Versicherung AG v súvislosti s prijatím ich akcií na Pražskú burzu cenných papierov.

Vybrané skúsenosti:

  • Právne poradenstvo AXA PPP v súvislosti s uvedením vybraných produktov na trhy v strednej Európe, vrátane zabezpečenia súvisiacich registrácií a nastavenia vzťahov s vybranými sprostredkovateľmi.
  • Právne poradenstvo České pojišťovně, a.s. ohľadom požiadaviek na umiestňovanie technických rezerv a štrukturovanie vybraných investícií.
  • Komplexné regulatórne poradenstvo pre Chartis (predtým AIG) týkajúce sa požiadaviek na možný predaj širokej škály poisťovacích produktov na území Slovenska a Českej republiky, vrátane problematiky ochrany spotrebiteľa, ochrany osobných údajov, opatrení proti praniu špinavých peňazí a podobne.
  • Právne poradenstvo Komerční poišťovně pri úspešnom predaji ich MTPL a CASCO poistných kmeňov poisťovni Kooperativa, pri štrukturovaní produktov, pri nastavovaní vzťahov s hlavnými sprostredkovateľmi a pri riešení doposiaľ najväčšieho sporu tejto poisťovne vzniknutého z likvidácie poistnej udalosti.
  • Poradenstvo týkajúce sa slovenských a českých právnych aspektov pri zahraničných transakciách, ako napríklad zmena právnej formy Standart Life alebo prevod poistného kmeňa na Scottish Windows.
  • Právne zastupovanie Skandinavia Lebensversicherung AG v súvislosti s ich aktivitami na českom poisťovacom trhu.
  • Právne poradenstvo UNIQUA poisťovni v súvislosti s úpravou vzťahov s vybranými sprostredkovateľmi, s riešením priebežne vznikajúcich problémov v rámci takýchto vzťahov a pri mimosúdnom urovnaní sporných vzťahov s významným sprostredkovateľom.
  • Komplexné právne poradenstvo skupine Wüstenrot vo veci prevodu vybraných poisťovacích produktov zo slovenského na českého člena skupiny.