Energetický priemysel

V poslednom desaťročí bol energetický priemysel snáď najviac sledovaným priemyselným odvetvím. V dôsledku neustále narastajúceho globálneho dopytu po energii spolu s potrebou znižovať dopad výroby elektrickej energie na životné prostredie sa svet ocitol na križovatke. V našom regióne se najviac spolieha na uhoľnú a jadrovú energiu a zároveň nastáva posun smerom k výrobe energie z obnoviteľných zdrojov. I cez pokračujúci rozvoj tradičných zdrojov energie došlo k realizácii mnohých investícií v oblasti výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, v súčasnosti prevažne solárnych. Rozvíjať podnikanie a zároveň nenarušiť ekonomický rast vyžaduje dávku krehkej rovnováhy, o ktorú sa usilujú v dnešnej dobe mnohé podniky a investori.

PRK Partners si je vedomá toho, že pre podniky a investorov predstavuje energetický sektor veľké výzvy a príležitosti. Náš team odborníkov sa špecializuje na poskytovanie komplexného právneho poradenstva v akýchkoľvek záležitostiach, ktoré sa týkajú alternatívnych zdrojov energie. Pomáhali sme zabezpečovať projekty veterných a fotovoltaických elektrární tak na strane investorov, ako i na strane financujúcich bánk. Rovnako sme pripravovali posudok o vplyve stavebných zámerov na verejné zdravie a životné prostredie (EIA). Pomáhame podnikom zaistiť súlad s environmentálnymi a súťažnými zákonmi. Klientom z energetického sektora ďalej poskytujeme poradenské služby v oblasti riešenia sporov , korporátnych transakcií , financovania , reštrukturalizácie a insolvencie .

Vybrané skúsenosti:

  • Právne poradenstvo spoločnosti Korlea Invest Holding, ktorá je významným obchodníkom s energiou, ohľadne jej akvizície poľského obchodníka s energiou.
  • Zastupovanie právnych záujmov spoločnosti Dalkia pri vyjednávaní a následnej realizácii akvizičnej transakcie s firmou ČEZ, ktorá je najväčším českým výrobcom elektrickej energie – v rámci tejto transakcie získala firma ČEZ 15% podielu v spoločnosti Dalkia Czech Republic a 85% podielu v spoločnosti Dalkia Ústí nad Labem.
  • Zastupovanie (z pohľadu českého práva) spoločnosti AE&E, ktorá podniká v oblasti návrhu, konštrukcie a výstavby jadrových elektrární v súvislosti s prípravou zmluvy o poskytnutí záruky.
  • Právne poradenstvo konzorciu medzinárodných bánk pri zaisťovaní financovania obchodných transakcií spoločnosti Transgas na európskom trhu.
  • Vyjednávanie dočasnej dohody o pokoji (stand-still agreement) s bankami a ďalšími veriteľmi, menom obchodníka s elektrickou energiou, za účelom reštrukturalizácie a zaistenia dlhu po tom, čo došlo k narušeniu trhu organizovaného energetickou burzou.
  • Právne poradenstvo spoločnosti New World Resources v súvislosti so založením spoločného podniku Green Gas International B.V. zameraného na zmierňovanie dopadu zmien klímy znižovaním emisií metánu a na výrobu zelenej energie.
  • Právne poradenstvo českým i zahraničným bankám pri financovaní projektov fotovoltaických a veterných elektrární, ako i elektrární na báze biomasy.
  • Právne poradenstvo jednému z najväčších českých investorov v oblasti výroby elektrickej energie z fotovoltaických zdrojov.
  • Zastupovanie zhotoviteľa konvenčnej časti budovanej jadrovej elektrárne v Mochovciach.
  • Príprava vzorovej dokumentácie pre financovanie fotovoltaických elektrární slovenskou bankou.