Verejné zákazky

Poradenstvo PRK Partners poskytované klientom v oblasti verejných zákazok zahŕňa právnu podporu pri organizovaní zadávacích či iných výberových konaní pre zadávateľov, vrátane prípravy zadávacej a zmluvnej dokumentácie, asistencie pri otváraní obálok s ponukami, posudzovanie a hodnotenie ponúk uchádzačov. Taktiež radíme našim klientom z množstva zadávateľov verejných zákazok pri vybavovaní námietok alebo ich zastupujeme v nadväzujúcich konaniach pred príslušnými správnymi orgánmi a súdmi. V tejto súvislosti venujeme významnú pozornosť rovnako riziku postihu konania v rozpore s právom verejných zákazok podľa trestného práva. Pre verejných a sektorových zadávateľov špecialisti PRK Partners rovnako vykonávajú dôkladné právne analýzy týkajúce sa ustanovení zákona o verejných zákazkach vrátane otázok aplikácie výnimiek z povinného dodržiavania striktnej zákonnej regulácie.

PRK Partners poskytuje poradenstvo zadávateľom ako aj uchádzačom o verejné zákazky. Našim klientom z množstva uchádzačov môžeme byť nápomocní vo všetkých fázach zadávania verejných zákazok počnúc prípravou a podaním ponuky, účasťou pri otváraní obálok i pri podávaní námietok a návrhov na preskúmanie príslušným štátnym orgánom, ako aj pri podávaní súdnych žalôb.