Štátna pomoc

Štátna pomoc je v zásade nezlučiteľná so spoločným európskym trhom. To však neznamená úplný zákaz takejto podpory a Európska komisia môže za určitých podmienok usúdiť, že podpora je zlučiteľná so spoločným trhom. PRK Partners poskytuje svojim klientom právne služby i v tejto oblasti práva. Naši odborníci sú pripravení zastupovať klientov v súvislosti s posudzovaním zlučiteľnosti štátnej pomoci so spoločným trhom, zastupovaním v rámci notifikačného konania pred Európskou komisiou a pred príslušnými súdmi, vrátane konania o navrátení štátnej pomoci poskytnutej v rozpore so Zmluvou o fungovaní EÚ. Právne služby PRK Partners pokrývajú všetky kategórie štátnej pomoci, ako je napr. regionálna podpora, podpora v oblasti životného prostredia, podpora v oblasti dopravy atď.

Členstvo v medzinárodnej aliancii