Kartelové dohody

PRK Partners je popredná kancelária v oblasti súťažného práva. Vždy sa najskôr snažíme maximálne porozumieť obchodným aspektom podnikania nášho klienta a oblasti jeho pôsobnosti a až potom poskytneme odbornú radu ohľadne právnych, či regulatórnych záležitostí týkajúcich sa danej situácie. Sme schopní posúdiť možné dôsledky dohôd či konaní ohľadom súťažných otázok a pravidelne zastupujeme klientov pred súťažnými a súdnymi orgánmi. V minulosti sme boli viackrát úspešní pri podávaní opravných prostriedkov a žalôb proti sankciám uložených za údajné protisúťažné konanie.

PRK Partners zastupovala klientov tiež pri podaniach žiadostí o leniency. Neopomíname ani riziká trestného postihu za protisúťažné konanie. V oblasti súťažného a protimonopolného práva poskytujeme právne služby mnohým domácim aj zahraničným klientom, z ktorých viacerí podnikajú v oblasti farmaceutického a automobilového priemyslu, energetiky či v oblasti oznamovacích prostriedkov.

Členstvo v medzinárodnej aliancii