Správne konanie

Ďalším dôležitým procesným odvetvím, v ktorom advokáti PRK Partners poskytujú služby klientom, je správne konanie. Je skutočnosťou, že regulácia verejných záležitosti v spoločnosti orgánmi verejnej správy stále narastá a ich dopad do súkromnej sféry je stále významnejší. Práve stret týchto právnych sfér a z toho vyplývajúcich prístupov k riešeniu právnych situácií, prináša často problémy.

Nejedná sa len o situácie, kedy vzniká spor už o to, či sa správne konanie vôbec má viesť a teda či účastníkom v jeho rámci prislúchajú procesné práva, ale rovnako o skutočnosť, že všeobecná úprava správneho konania často nebýva aplikovateľná sama o sebe, ale často s výnimkami, stanovenými v zvláštnych právnych predpisoch. Tieto výnimky sú obvykle vo forme špeciálnych procesných ustanovení, ktoré sú zakotvené v iných predpisoch správneho práva.

Advokáti PRK Partners majú s riešením správnych a regulatórnych záležitosti bohaté skúsenosti a poskytujú komplexné poradenstvo od získania potrebných licencií a povolení až po vznesenie námietok proti novým predpisom či nariadeniam.

Členstvo v medzinárodnej aliancii